Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Processos que controlen la composició química de les aigües. Ús de models d'equilibri per a descriure la química de nutrients i metalls. Microcontaminants orgànics en el medi aquàtic. Anàlisi de les aigües naturals, residuals i de consum
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (60%), Anglès (40%)

Competències

 • CG2 - Utilitzar la llengua anglesa per comunicar-se en diferents formats i contextos i per documentar-se sobre temes propis del seu àmbit de coneixement.
 • CE1 - Analitzar i quantificar els diferents contaminants químics de l'aigua i valorar el seu efecte en el medi.
 • CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Continguts

1. Estructura i propietats de l’aigua. Solucions aquoses. Característiques químiques de les aigües naturals i contaminació de l’aigua.

2. Composició de les aigües: compostos inorgànics, compostos orgànics, gasos en solució. Components majoritaris, minoritaris i traça.

3. Especiació química. Processos físicoquímics que afecten la composició de les aigües: dissolució i precipitació, adsorció, complexació, processos re-dox, fotòlisi. Processos biòtics. Models de distribució d'espècies.

4. Tècniques i mètodes analítics aplicats en l’anàlisi d’aigües. Presa de mostra i conservació. Criteris per a la selecció d’un mètode d’anàlisi. Garantia de qualitat en l’anàlisi d’aigües.

5. Caracterització fisico-química de l’aigua: propietats organolèptiques, matèria en suspensió, temperatura, pH, conductivitat, oxigen dissolt, potencial re-dox, salinitat, duresa, acidesa i alcalinitat. Indexs de contaminació orgànica: DQO, DBO, TOC. Determinació d’anions i cations majoritaris en aigües.

6. Metodologia analítica per a la determinació de contaminants seleccionats en aigües: especies inorgàniques i microcontaminants orgànics.

7. Normatives relatives a la qualitat de les aigües. Control de potabilitat de l’aigua. Directiva Marc de l’Aigua

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 6 7
Classes expositives 22 20 42
Classes participatives 4 8 12
Prova d'avaluació 0 2 2
Resolució d'exercicis 0 8 8
Seminaris 1 4 5
Total 28 48 76

Bibliografia

 • Stumm, Werner (cop. 1981 ). Aquatic chemistry : an introduction emphasizing chemical equilibria in natural waters (2nd ed.). New York [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Morel, François M.M (1993 ). Principles and applications of aquatic chemistry . New York [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Pankow, James F (1991 ). Aquatic chemistry concepts . Chelsea: Lewis Publishers. Catàleg
 • Howard, A. G (1998 ). Aquatic environmental chemistry . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Neilson, Alasdair H (2008 ). Environmental degradation and transformation of organic chemicals . London: Taylor & Francis. Catàleg
 • Standard methods for the examination of water and wastewater (1992 ) (20th ed.). Washington, D.C.: American Public Health Association. Catàleg
 • Pérez Bendito, D (1999 ). Environmental analytical chemistry . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Reeve, Roger N (cop. 2002 ). Introduction to environmental analysis . Chichester: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Barceló i Cullerés, Damià (2004 ). Emerging organic pollutants in wastewaters and sludge . London: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis sobre la composició de les aigües. Es valorarà la comprensió i aplicació dels conceptes desenvolupats a les classes expositives. 20
Proposta d'estudis de casos que s'hauran de resoldre amb la informació proporcionada a classe i utilitzant la bibliografia recomanada. S'haurà de lliurar el treball realitzat i es farà una discussió a l'aula. Es valorarà l'adequació de la solució proposada al problema inicial, el context del problema i la discussió posterior 20
Prova objectiva de caràcter individual. És valorarà la capacitat de síntesi i d'aplicació dels coneixements adquirits. 60

Qualificació

L'avaluació es realitzarà a partir d'una prova escrita (60% de la nota final) i de la valoració de la resta d'activitats d'avaluació realitzades per l'estudiant. Totes les activitats s'han d'aprovar per separat (amb una nota mínima de 5).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització d'alguna de les activitats programades suposarà la qualificació de No Presentat.