Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Anàlisi de dades biològiques. Bases de dades moleculars i motors de cerca. Anàlisi de seqüències: seqüenciació i anotació de genomes; genòmica comparativa; estructura dels àcids nucleics; variabilitat genòmica; disseny d'assajos moleculars. Eines d'anàlisi massiva transcriptòmica o proteòmica.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CONCEPCIO MORAGREGA GARCIA  / ANNA NADAL MATAMALA  / MARIA PLA DE SOLA MORALES
Idioma de les classes:
Català (20%), Anglès (80%)

Competències

  • CG3 - Capacitat per estructurar i transmetre oralment i per escrit coneixements i raonaments a diversos tipus de públic (expert i no expert), de forma clara, adecuada original i creativa.
  • CG7 - Capacitat per realitzar treball pràctic de laboratori, formulant hipòtesis de treball, judicis i conclusions, per a la seva aplicació en el camp professional i per respondre als objectius d'una línia d'investigació.
  • CE-2 - Planificar estratègies i triar les eines i les tècniques adequades per assolir un objectiu concret relacionat amb el disseny d'un experiment o el desenvolupament d'una aplicació en l'àmbit de la biotecnologia alimentària.
  • CE-4 - Saber aplicar les tècniques d'anàlisi bioquímic, microbiològic, molecular i cel · lular, i les eines bioinformàtiques necessàries per a l'exercici professional en l'àmbit de la biotecnologia.

Continguts

1. Introducció general a la bioinformàtica

2. Dades genòmiques.

          2.1. Bases de dades i formats de dades

          2.2. Motors de cerca. Gens, genomes, altres

3. Anàlisi de seqüències. Alineaments: teoria i pràctica.

4. Genòmica i trancriptòmica

          4.1. Predicció gènica i reconeixement de factors de transcripció

          4.2. Anàlisi a escala de genoma. Next generation sequencing

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 20 10 30
Elaboració de treballs 2 20 22
Exposició dels estudiants 3 10 13
Prova d'avaluació 3 5 8
Total 28 45 73

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques d'aula bioinformàtica Realització dels exercicis proposats de forma correcta. 10
Elaboració de treballs Estructuració, claredat, correcció en les eines utilitzades i en les solucions proposades. 25
Exposició de treballs en grup. Capacitat de comunicar els coneixements oralment i de interpretar i analitzar la informació obtinguda. 25
Exercicis d'avaluació Ús correcte de les eines bioinformàtiques. Interpretació dels resultats obtinguts. Correcció en la solució aportada. 40

Qualificació

Assistència a les pràctiques d'aula obligatòria. Realització de tots els treballs i activitats proposades.
Per aprovar cal realitzar totes les activitats d'avaluació proposades i obtenir un mínim de 5/10 en la nota global de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No assistència a les activitats presencials d'avaluació. No presentació dels exercicis i proves d'avaluació.

Assignatures recomanades

  • Tècniques avançades en biotecnologia