Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Dret de la persona. Contractes i obligacions. Drets reals. Dret de família. Dret de successions. Dret civil català.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EVA BENEIT VILA  / DANIEL BOSCH COSTA  / EVA COLLELL HERNANDEZ  / MARIA HILARI SUCARRAT  / ANNA VALDE VIA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EVA BENEIT VILA  / DANIEL BOSCH COSTA  / EVA COLLELL HERNANDEZ  / MARIA HILARI SUCARRAT  / ANNA VALDE VIA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • B1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
  • B3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
  • B4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
  • B5- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom
  • CE1- Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament
  • CE4- Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional
  • CE7- Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri
  • CE10- Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

Altres Competències

  • Analitzar els aspectes substantius, argumentar-los i definir-ne la prova, cercar i estudiar la legislació, jurisprudència i doctrina aplicable, valorar la viabilitat de les distintes opcions de resolució, també des de la perspectiva de cost econòmic, i definir l'encàrrec professional, redactar documents jurídics, exposar i argumentar oralment i defensar els drets i interessos dels clients.

Continguts

1. Dret de la persona

2. Dret dels contractes

3. Drets propietat i drets reals

4. Dret de família

5. Dret de successions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  • El material recomanat per cada sessió en el moodle (2015). La doctrina, legislació i jurisprudència adequada a l'activitat d'aprenentage.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Sessions teòrico-pràctiques; exposició de continguts en sessions teòrico-pràctiques.

Activitats d'aprenentatge; estudi i resolució de casos pràctics i realització de distintes activitats pràctiques (redacció escrits, simulacions, elaboració informes i atres documents jurídics ...)


Prova d'avaluació 65% (prova tipus test)

Activitats d'aprenentatge 35% (participació i implicació en les sessions i simulacions, resolució dels casos, presentacions orals, qualitat tècnica i formal del material que es treballi i elabori)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'atorgarà la nota de no presentat en els casos següents:

1. L'estudiant no acudeix al 80% de les classes.

2. L'estudiant no realitza les activitats d'aprenentatge i/o la prova d'avaluació.

Observacions

Abans del començament de les sessions programades es posarà a disposició dels alumnes (moodle) un dossier de materials i/o un cas pràctic per treballar i resoldre. Per tant, cal procedir segons les indicacions en cada dossier o cas pràctic per realitzar l'activitat d'aprenentatge en les sessions programdes del bloc d'assessorament civil.
Endemés, cal acudir a les sessions amb el suport legislatiu adequat i en el seu cas, amb el material que s’indiqui en cada cas pràctic.