Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Bases conceptuals i enfocaments metodològics de l'educació per a la sostenibilitat. Ús de l'entorn proper per a l'organització i la realització d'activitats educatives. Diferents tipologies del treball de camp.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ASUNCION VILAHUR GODOY
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Col·laborar en la concreció del currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant de grup com personalitzades, adaptades a la diversitat d’estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. L'educació ambiental o per a la sostenibilitat: bases conceptuals i enfocaments metodològics. L’educació ambiental i l'ambientalització curricular a l'educació secundària.

2. El treball de camp: objectius, components i característiques. Ús de l’entorn proper per a la realització del treball de camp. Organització i realització d’activitats fora de l'aula. Serveis i equipaments educatius. Ús de les noves tecnologies relacionades amb el treball de camp.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13 6 19
Cerca d'informació 4 0 4
Classes expositives 5 0 5
Classes participatives 10 1 11
Elaboració de treballs 11 10 21
Sortida de camp 5 10 15
Total 48 27 75

Bibliografia

 • CAAMAÑO, A. (2002). ¿Como transformar los trabajos prácticos tradicionales en trabajos prácticos inv. Aula de innovación educativa, (113), 21-26 Catàleg
 • CAAMAÑO, A. (2004). Experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios prácticos e investigaciones:. Alambique, (39), 8-19 Catàleg
 • GRAU, R. (1995). ¿Qué es lo que hace difícil una investigación?. Alambique, (5), 67-77 Catàleg
 • Enseñanza de las ciencias de la Tierra (1992). http://www.raco.cat/index.php/ECT: AEPECT. Catàleg
 • ALBADALEJO, C. CAAMAÑO, A. GIMENEZ ALEIXANDRE, M.P. (1992). Didáctica de la s Ciencias de la Naturaleza. Ministerio de Educación y Ciencia.
 • Lluís Pallí, Carles Roqué, David B (editors) (2002). Geología de Girona : 9 itinerarios de campo (Universitat de Giron). Girona: AEPECT. Catàleg
 • Brusi Belmonte, David (1999). La Pedra de Girona (Ajuntament, DL). Girona: Publicacions Ajuntament. Catàleg
 • Bach J, Brusi D (1989). Itinerari de geologia urbana : Pl. Catalunya - Museu de Geologia (ICE - UAB). Barcelona: ICE. Catàleg
 • Pujadas Pigem (1995). La Vall del Llèmena (Girona). Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • José Gómez i Javier Mansergas (2000). Recursos para la educación ambiental. Madrid: CCS.
 • Vehí et al (2003). Itinerari geològic per Caldes de Malavella (2003). Girona: Area Geodinàmica externa. Catàleg
 • ARC. Aplicació de Recursos al Currículum. Recuperat , a http://apliense.xtec.cat/arc/cercador
 • Gencat. Educació i sostenibilitat. Recuperat , a http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/
 • Centre per a la sostenibilitat ambiental. Recuperat , a http://centresostenibilitat.cat/
 • Xarxa de recerca per a la sostenibilitat (2010). Recuperat , a http://www.edusost.cat/
 • AEPECT. Associación Española para la enseñanza de las ciencias de la Tierra (AEPECT). Recuperat , a http://www.aepect.org/
 • Bach, Estrada, Maestro, Obrador, Oms, Vicens, Brusi, Biosca. GEOCAMP El portal de les activitats de camp en geologia. Recuperat , a http://webs2002.uab.es/_c_gr_geocamp/geocamp/1024/index.htm
 • Rosa Santo i Josep Biayna. Geologia Urbana de Badalona. Recuperat , a http://www.xtec.cat/~rsanto/cat/index-cat.htm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
TASCA 1. Educació Ambiental al currículum. Nivells de concreció. En grups i amb l'ordinador. AUTOAVALUACIÓ. Cada alumne s'autoavalua sobre què ha après de l'Educació ambiental dins el currículum. 10
TASCA 2 (en grup). Elaborar un mural sobre un tema mediambiental, partir d'un objecte i d'un organitzador gràfic COAVALUACIÓ: MURAL MEDIAMBIENTAL. Els diferents grups es coavaluen tenint en compte:
originalitat en les idees, bona utilització del gràfic, resultat final del mural.
Explicació del mural
20
TASCA 3: pràctica de laboratori AVALUACIÓ FORMATIVA: PRÀCTICA LABORATORI. Es valorarà l'actitud i les aptituds mostrades. 10
TASCA 4 (en grup): Programació d'una lliçó d'educació ambiental, fitxa del professor, material per a l'alumne, material complementari
AVALUACIÓ FINAL: LLIÇÓ EDUCACIÓ AMBIENTAL. Ús de les TIC. Adequació dels continguts al guió del treball. Correcció en els aspectes formals com la redacció i l'ortografia. 25
TASCA 5: Sortida de camp. AVALUACIÓ CONTINUA: SORTIDA DE CAMP: Es valoraran l'actitud, la participació 10
TASCA 6 (en grup): Elaboració d’una activitat de camp


AVALUACIÓ PER INDICADORS: Adequació dels continguts al guió del treball. Correcció en els aspectes formals com la redacció i l'ortografia. 25

Qualificació

Mínim d'un 80% d'assistència a les classes presencials.
Avaluació a través de les tasques demanades.
La nota final de l'assignatura serà la mitjana ponderada especificada en les activitats d'avaluació. Si la nota final és inferior a 5 es podrà recuperar l'assignatura amb activitats complementàries que es donaran en tutoria individual.
La no presentació d'alguna de les tasques significarà no aprovar l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Pràcticum
 • Processos i contextos educatius
 • Recursos docents per a l'ensenyament de l'especialitat
 • Societat, família i educació