Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura és la continuació del curs anterior a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR).
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LARA MARIA BARRIUSO HERRERO  / PAULA IGAREDA GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Alemany (30%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. 4. MOBILITAT I EL DIA A DIA: Els mitjans de transport, desplaçar-se, viatjar, escoltar anuncis relacionats amb els transports. Demanar informacions. Continguts gramaticals. Preposicions locals nach, zum-zur, im. Els vebs separables. Descriure la rutina diaria, entendre i parlar de l’agenda. Parlar de festes i esdeveniments passats. Textos sobre esdeveniments puntuals. Les estacions de l’any, els mesos i els anys. Continguts gramaticals: Conjuncions und, oder, aber. Partizip II i Perfekt amb haben i sein. Introducció a les preposicions locals

2. LA CIUTAT -ORIENTACIÓ i EQUIPAMENTS: Orientar-se a la ciutat, descriure un camí, demanar i oferir ajuda. Les institucions i els equipaments de la ciutat,Descriure i valorar un lloc. Continguts gramaticals: El Datiu. Preposicions locals amb datiu. Adverbis locals. Els verbs que regeixen datiu. Els pronoms personals en datiu. La Vivenda: Les habitacions i els mobles. Descriure i valorar coses, llegir anuncis de pisos. Expressar possessió. Continguts grmaticals: Els articles possessius. El Genitiu als noms propis

3. PLANS I DESITJOS Planificar una cita, anular una cita, problemes tècnics: demanar i oferir ajuda. Reaccionar devant una disculpa. Expressar dessitjos i plans de futur. Continguts gramaticals: Les preposicions temporals vor, nach, in, für. Preposicions mit/ohne. Els verbs modals: wollen. El verb werden. El futur amb adverbis temporals.

4. LA SALUT I L'ASPECTE FÍSIC: Parlar de l’estat de salut. Les parts del cos. Descriure el dolor i donar consells de salut. L’aspecte físic, descriure un carácter, descriure persones. Continguts gramaticals: Imperativ (Sie), els verbs modals: sollen. Präteritum sein i haben. Formació paraules amb un-.

5. NORMES I OBLIGACIONS Les activitats domèstiques i les obligacions diaries. Donar ordres, opinions i suggerències. Normes de trànsit. Normes de medi ambient. COntinguts gramaticals: ELs verbs modals: müssen i dürfen, Imperativ (du, ihr). Els pronoms personals d'acusatiu.

6. APARENÇA I FESTES Parlar i donar opinions sobre la roba. Enfatitzar opinions. Parlar del temps. Argumentar una opinió. Expressar dessitjos generals. Festes: Felicitar, convidar. Continguts gramaticals: Comparacions i superlatius, Formació de paraules amb –los. Konjunktiv II werden. Els números ordinals. Conjunció denn, dann.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 40 40
Classes participatives 20 0 20
Prova d'avaluació 10 0 10
Resolució d'exercicis 0 5 5
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Aufderstrasse, Hartmut (cop. 2003 ). Themen Aktuell 1 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch . Ismaning: Max Hueber Verlag. Catàleg
 • Braueck, B. i Castell, A. (2013). Gramática básica del alemán · Con ejercicios.. Madrid: Editorial Idiomas, Hueber.
 • Braueck, B. i Castell, A. (2002). Verbos alemanes. Diccionario de conjugación y complementación. Madrid: Editorial Idiomas, Hueber.
 • Castell, A. (2008). Gramática de la lengua alemana – explicaciones y ejemplos. Madrid: Editorial Idiomas, Hueber.
 • Corcoll, B. i Corcoll, R. (2006). Programm: alemán para hispanohablantes. Barcelona: Herder.
 • Evans, S., Pude, A. i Specht, F. (2013). Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1. Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Glas-Peters, S., Pude, A. i Reimann, M. (2013). Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1. Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Fandrych, C. i Tallowitz, U. (2009). Klipp und Klar: gramática práctica de alemán. Barcelona: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas.
 • Götz, G. et al. (2009). Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Langenscheidt.
 • Jin, F. i Voß, U. (2014). Grammatik aktiv : Üben, Hören, Sprechen : [A1-B1].. Berlin: Cornelsen.
 • Klimaszyk, Petra (cop. 2006 ). Schritte 2 international : Deutsch als Fremdsprache : [Niveau A1-2] . Ismanig: Hueber. Catàleg
 • Deutsch Lernen. Recuperat 22/06/2016, a http://www.deutsch-lernen.com/
 • Deutsche Welle. Recuperat 22/06/2016, a http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055
 • Pons. Das kostenlose Online-Wörterbuch.. Recuperat 22/06/2016, a http://de.pons.com/
 • Leicht Deutsch lernen.. Recuperat 23/06/2016, a http://leicht-deutsch-lernen.com/
 • Mein Deutschbuch.. Recuperat 23/06/2016, a http://www.mein-deutschbuch.de
 • LEO Online-Wörterbuch. Recuperat 22/06/2016, a http://www.leo.org

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació: ús de la llengua Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 5
Expressió escrita Elaboració d'un texte sobre un tema específic. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxic, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. 10
Prova d'avaluació: ús de la llengua Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 10
Expressió oral Presentació oral a classe amb aplicació pràctica de la llengua. Es valorarà la impressió general (adequació a la tasca encomenada), riquesa lingüística, correcció lingüística, fonètica i cohesió i coherència del discurs. 10
Expressió escrita Elaboració d'un texte sobre un tema específic. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxic, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. 10
Prova d'avaluació: ús de la llengua Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 10
Prova d'avaluació: ús de la llengua Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 10
Expressió oral Presentació oral a classe amb aplicació pràctica de la llengua. Es valorarà la impressió general (adequació a la tasca encomenada), riquesa lingüística, correcció lingüística, fonètica i cohesió i coherència del discurs.
20
Prova d'avaluació escrita Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 10
Portfolio Entrega de diverses tasques proposades a través del moodle de la UdG i de la bibliografia 5

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:

L'avaluació contínua consta de diverses proves al llarg del curs. La nota final serà la suma dels percentatges corresponents per cada prova.
A les proves d'ús de la llengua s'avaluarà l'expressió escrita, la comprensió oral i la comprensió escrita, així com l'ús de la llengua en àmbits pràctics. Algunes d'aquestes proves es podran ajuntar en un sol dia.
Per les proves orals es faran presentacions a classe amb aplicació pràctica de la llengua. Es valorarà la impressió general (adequació a la tasca encomanada), riquesa lingüística, correcció lingüística, fonètica i cohesió i coherència del discurs.

Quan l'alumne no es presenti a alguna d'aquestes proves el valor de la prova serà de 0 punts per calcular la nota final.

Portfolio: Durant el curs es proposaran exercicis no avaluatius de la bibliografia i a través de moodle. L'entrega d'aquests exercicis equival al 5% de la nota final. Tot i no ser avaluatius, es tindrà en compte la correcció lingüística d'aquests.

Per poder accedir a l'avaluació final és obligatori presentar-se a les dues proves orals.

AVALUACIÓ ÚNICA
Consta d'un examen final (100% de la nota) on s'avaluaran tots els coneixements recollits al programa i bibliografia de l'assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).
L'examen final constarà de:
Expressió oral (20%)
Expressió escrita (20%)
Comprensió oral (20%)
Comprensió escrita (20%)
Ús de la llengua (20%)

Requisits i procés de recuperació: L'alumne/a que no es presenti o superi l'avaluació contínua podrà presentar-se a l'avaluació única.

Sistema de qualificació: La nota mínima per aprovar l'assignatura és cinc.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’alumne/a que no hagi fet ni l’avaluació contínua ni l’examen de recuperació tindrà un “No presentat”.

Observacions

Sense observacions

Assignatures recomanades

 • Alemany I