Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Comptabilitat d'empreses turístiques. Es pretèn donar una visió global de la comptabilitat, donant a conèixer els principals instruments comptables.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN SORRIBES SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. TEMA 1. EL PATRIMONI DE LA EMPRESA </p> 1.1. Vocabulari empresarial </p> 1.2. Concepte de patrimoni </p> 1.3. Net patrimonial </p> 1.4. Identitat comptable bàsica </p> 1.5. Balanç de situació </p> 1.6. Característiques de l'actiu, passiu exigible i net patrimonial </p> 1.7. Ordre de classificació del balanç de situació </p> 1.8. Masses patrimonials </p> 1.9. Fets comptables patrimonials </p>

2. TEMA 2. ELS COMPTES </p> 2.1. Definició </p> 2.2. Estructura </p> 2.3. Conveni de funcionamnet dels comptes </p> 2.4. Terminologia comptable </p> 2.5. Els llibres de comptabilitat </p> 2.6. Comptes d'ingressos i despesses </p> 2.7. Introducció al Pla General de Comptabilitat </p>

3. TEMA 3. ANÀLISI DELS COMPTES ESPECÍFICS DE GESTIÓ O RESULTATS </p> 3.1. Concepte </p> 3.2. Funcionament </p> 3.3. El resultat de l'empresa </p> 3.4. Diferents nivells de resultats </p> 3.5. Comptabilització de la nòmina, variació d'existències, amortització </p>

4. TEMA 4. EL PROCÉS COMPTABLE BÀSIC </p> 4.1. Assentament d'apertura </p> 4.2. Assentaments fins 31 de desembre </p> 4.3. Regularització comptable </p> 4.4. Impost de societats </p> 4.5. Tancament de la comptabilitat i elaboració dels comptes anuals </p>

5. TEMA 5. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT </p> 5.1. Concepte </p> 5.2. Tipus de gravamen </p> 5.3. Comptes de comptabilització </p> 5.4. Liquidació d'IVA </p>

6. TEMA 6. COMPTABILITAT APLICADA AL SECTOR TURÍSTIC </p> 6.1. Agències de viatges </p> 6.2. Hotels </p> 6.3. Restaurants </p>

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,5 0 1,5
Classes expositives 52 52 104
Elaboració de treballs 0 43 43
Prova d'avaluació 1,5 0 1,5
Total 55 95 150

Bibliografia

  • Calero García, Francisco (2007). Contabilidad de la empresa turística. Mc Graw Hill / Interamericana de España SA.
  • Sierra Molina, G. J., López Herrera, D., Serrano Domínguez, F. (2008). Introducción a la contabilidad y al análisis financiero en el sector turístico (1ª). Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòrico-pràctiques amb desenvolupament d'exercicis. Verificació de les hores de treball de l'alumne en docència presencial 20
Treball de recerca. Desenvolupar una simulació dels diferents llibres de comptabilitat d'un hotel amb dades reals. Verificació de que l'alumne sap fer autònomament la recerca de dades reals de l'activitat hotelera, aplicant els coneixements comptables estudiats en l'assignatura. 20
Prova evaluatòria parcial. Verificació de l'evolució de l'aprenentatge de l'alumnat. 20
Examen escrit amb preguntes teòriques i resolució d'exercicis pràctics. Verificació dels coneixements teòric-pràctics de tota l'assignatura 40

Qualificació

En relación a las actividades de evaluación, los porcentajes válidos para el curso 2017*2018 serán los siguientes:

Clases participativas y ejercicios 15%
Trabajo de contabilidad 15%
Examen 1 35%
Examen 2 35%

El curso es calificado de acuerdo a la metodología de la evaluación continua.El calendario de actividades evaluables se colgará en la página principal de moodle de la asignatura a principio de curso.
La nota final es el promedio ponderado de las calificaciones de todas las actividades evaluables, siempre y cuando se haya presentado a la prueba evaluatoria. En caso contrario no podrá aprobar la asignatura aún cuando el promedio indicara lo contrario.
Los ejercicios deberán realizarse en clase el día estipulado para ello, no aceptándose su entrega por otro medio, salvo por causa excepcional que queda a decisión del docente.
Los alumnos que se presenten en el segundo turno de exámenes por haber suspendido o no haber cursado la evaluación continua, realizarán un examen final que tendrá una ponderación del 100% de la nota final, en el cual la materia de examen será la totalidad del temario de la asignatura. El formato será totalmente diferente de la prueba evaluatoria de evaluación continua.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Loa alumnos que, aun habiendo realizado actividades de la evaluación continua, no realicen la prueba evaluatoria, tendrán la calificación de No Presentado.