Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura explica les característiques tècniques de com es crea i prepara un itinerari turístic (des de la perspectiva del programador). També coneixerem alguns dels itineraris més coneguts d´Espanya, destacant especialment aquelles rutes que són, en l´actualitat, més populars i turístiques. Per últim, s´explicarà la funció del guia com a element aglutinador i responsable del desenvolupament de l´itinerari i les aptituds i resolucions que ha de dur a terme depenent de les eventualitats i la tipologia de turistes.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA MOLLEVÍ BORTOLÓ  / SILVIA PUCHE CAPELLA
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (70%), Anglès (10%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. TEORIA DE L´ITINERARI TURÍSTIC

          1.1. Definicions

          1.2. Classificacions dels diferents itineraris

2. CREACIÓ I ORGANITZACIÓ D´UN ITINERARI

          2.1. Tècniques de confecció dels itineraris

                    2.1.1. Instruments per a la confecció d´un itinerari

                    2.1.2. Maneres de procedir i normes a tenir en compte.

3. ESTUDI DE RUTES

          3.1. Rutes destacables espanyoles

          3.2. Exemples de rutes europees

4. EL GUIA TURISTIC

          4.1. Aproximació a la figura i a la professió.

          4.2. Figures professionals i serveis turístics on apareix la figura d’un guía.

          4.3. Funcions, objectius, i missió del guia turístic.

          4.4. Regles bàsiques a seguir.

          4.5. Regulació de l’activitat professional en cada cas i normatives aplicables.

          4.6. Associacions professionals.

5. DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS DE GUIATGE I ASSISTÈNCIA A GRUPS TURÍSTICS

          5.1. Tipus de viatge i serveis (estances, circuits, excursions radials, facultatives, panoràmiques…).

          5.2. El circuit: Preparació –sortida –desenvolupament -fi.

          5.3. El circuit: Informació i gestions prèvies a un viatge. Mapes, plànols, rutes, itineraris, programes de visita

          5.4. Imprevistos (robatoris, avaries, pèrdues…). Casos pràctics.

6. DINÀMIQUES I ATENCIÓ A GRUPS TURÍSTICS

          6.1. El grup turístic. Tipologia de grups i de clients.

          6.2. Dinàmiques de grup aplicades al servei.

          6.3. Gestió i atenció del grup en diferents entorns i situacions. Resolució de problemes (puntualitat, aire condicionat…).

          6.4. Queixes i reclamacions. El guia com a cap absolut d’un viatge.

7. TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ

          7.1. La comunicació verbal i no verbal

          7.2. Diversitat d’espais (oberts, tancats).

          7.3. Obstacles en la comunicació.

          7.4. Tècniques per parlar en públic

8. LES EXPLICACIONS

          8.1. Preparació, documentació, realització de les explicacions. Temes a explicar.

          8.2. Informacions teòriques i pràctiques. Des de les qüestions més generals als detalls “in situ”.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 8 10
Classes expositives 17 0 17
Prova d'avaluació 2 40 42
Sortida de camp 9 17 26
Treball en equip 0 30 30
Total 30 95 125

Bibliografia

 • Galí Espelt, Núria; Majó Fernández, Joaquim (1999). El Guiatge turístic. Girona: Publicacions de la UDG.
 • Gómez Prieto, J. (1992). Rutas e itinerarios turísticos en España. Madrid: Síntesis.
 • López Arranz, José (2002). Manual del guía. Barcelona: Laertes.
 • Picazo, Carlos (1996). Asistencia i guía a grupos turísticos. Madrid: Síntesis.
 • Rambla Zaragoza, W (2000). Principales itinerarios artísticos del siglo XX: una aproximación a la teoría de. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I.
 • Reily collins, Verité (2000). Becoming a tour guide: principles of guiding and site interpretation.. London: Continuum.
 • Trapert, J. y Masegosa, J. (1986). ¿Cómo realizar 45 itinerarios artísticos por el arte español?. Barcelona: Grupo CEAC.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Les classes són presencials.Elprofessor exposarà el contingut dels temes amb la presa d'apunts per part de l'alumne.Igualment es consideren participatives, ja que la intervenció i l'assistència de l'estudiant serà fonamental. L´assistència a les classes de creació d´itineraris i de guiatge es valorarà de manera conjunta i es controlarà mitjançant llistes d´assistència. 5
Prova d´ITINERARIS Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 10
Prova de GUIATGE Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 10
Treball CREACIÓ D´ITINERARIS El tema d'aquest treball és basarà en el temari de l'assignatura i es decidirà entre els alumnes i el professor. Haurà de seguir una metodologia científica i podrà ser realitzat de forma individual o en equip. 20
DOSSIER D'EXERCICIS. Lectura i anàlisi d'articles i documents audiovisuals. Aquestes activitats es complementaran amb l'entrega de comentaris escrits. 10
1ª SORTIDA PRÀCTICA Les sortides pràctiques serveixen perquè els alumnes posin en pràctica els coneixements adquirits de com s´ha de fer un itinerari i com s´ha de comportar un guia. 15
2ª SORTIDA PRÀCTICA Les sortides pràctiques serveixen perquè els alumnes posin en pràctica els coneixements adquirits de com s´ha de fer un itinerari i com s´ha de comportar un guia. 15
3ª SORTIDA PRÀCTICA Les sortides pràctiques serveixen perquè els alumnes posin en pràctica els coneixements adquirits de com s´ha de fer un itinerari i com s´ha de comportar un guia. 15

Qualificació

SORTIDES PRÀCTIQUES

Aquestes sortides estaran preparades pels propis alumnes, seguint les indicacions de la professora una vegada es comuniqui la destinació de la sortida pràctica.
La no assistència a la sortida o venir sense haver preparat la part que corresponia, equival a un 0 en aquesta sortida avaluable. També equival a un 0 el no presentar, després de la sortida, el comentari o exercici corresponent. Les dates de presentació dels exercicis són improrrogables.

PROVA D´ITINERARIS

La prova consistirà en 5 preguntes de desenvolupament valorades en dos punts cadascuna.

PROVA DE GUIATGE

La prova consistirà en 5 preguntes de desenvolupament valorades en dos punts cadascuna.

Criteris de participació en l'avaluació contínua:

1) No hi ha recuperació.
2) L'alumne que no seguexi l'avaluació contínua o que no hagi cobert
un mínim d'un 70% de la nota total, haurà de presentar-se a
examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Solament l'alumne que no tingui cap nota, constarà com N.P. en la qualificació final.

Observacions

Es recomana als alumnes estar atents a les novetats que es penjaràn a l´apartat de docència. Allà trobaràn articles, dossiers i informació addicional de l´assignatura.

Assignatures recomanades

 • Destinacions turístiques
 • Dimensió socio-cultural del turisme
 • Geografia turística mundial
 • Gestió de patrimoni cultural
 • Gestió de recursos naturals