Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aproximació als elements bàsics del màrqueting aplicat al sector del turisme. Definició dels conceptes bàsics, els instruments elementals de la disciplina i el conjunt de tècniques del màrqueting operacional: estrategies de creació de productes turístics, preus, comunicació i procés de distribució.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARC ALEMANY MENA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. I PART: FONAMENTS: EL PAPER DEL MÀRQUETING EN EL SECTOR TURÍSTIC I LES BASES DE LA PRESA DE DECISIONS COMERCIALS

          1.1. EL MÀRQUETING TURÍSTIC

                    1.1.1. El màrqueting com filosofia

                    1.1.2. Evolució de la funció del màrqueting: orientacions cap al mercat

                    1.1.3. Crea el màrqueting necessitats?

                    1.1.4. La funció comercial a l’empresa turística: a) El procés de comercialització b) Els instruments del màrqueting c) La direcció comercial – La direcció de màrqueting

                    1.1.5. Característiques diferencials dels serveis turístics i les seves implicacions per al màrqueting

          1.2. ANÀLISI DE L’ENTORN

                    1.2.1. Anàlisi del microentorn de l’empresa

                    1.2.2. El mercat i la competència. La rivalitat ampliada de Porter

                    1.2.3. Anàlisi del macroentorn de la empresa

                    1.2.4. La direcció de l’entorn

          1.3. COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR EN ELTURISME

                    1.3.1. Condicionants interns del comportament del turista: 1) Motivacions para viatjar 2) La percepció 3) L’experiència l l’aprenentatge 4) Les actituds 5) Característiques personals del comprador

                    1.3.2. Condicionants externs del comportament del turista: 1) Entorn econòmic, polític, legal, cultural,… 2) Els grups de referència 3) La família 4) Determinants de situació 5) La classe social

                    1.3.3. Les actituds posteriors a la compra

                    1.3.4. L’estudi del comportament del consumidor en turisme: 1) La decisió de compra individual. El model de “caixa negra” 2) El Model Fishbein 3) El conjunt “evocat”

                    1.3.5. El procés de decisió de compra del consumidor en relació amb els serveis turístics

          1.4. SEGMENTACIÓ DEL MERCAT TURÍSTICS

                    1.4.1. El concepte de segmentació de mercats i la seva utilitat

                    1.4.2. El principi de la falsa majoria

                    1.4.3. Quatre tipus de mercat

                    1.4.4. Problemes de la segmentació de mercats

                    1.4.5. Requisits per a que la segmentació sigui efectiva

                    1.4.6. Variables de segmentació dels mercats turístics

2. II PART: LA GESTIÓ DEL MÀRQUETING-MIX I LA PLANIFICACIÓ COMERCIAL ESTRATÈGICA EN TURISME

          2.1. FORMULACIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC

                    2.1.1. El producte com variable de màrqueting

                    2.1.2. La diferenciació del producte turístic

                    2.1.3. Polítiques de marques en el sector turístic

                    2.1.4. El producte específic dels operadors individuals i el concepte de “producte turístic total”

                    2.1.5. El producte turístic estrella durant els últims quaranta anys: el paquet turís

                    2.1.6. Desenvolupament i evolució dels productes turístics: 1) El cicle de vida del producte 2) El cicle de vida dels destins turístics 3) Desenvolupament i llançament de nous productes turístics

          2.2. POLÍTIQUES DE PREUS EN EL SECTOR TURÍSTIC

                    2.2.1. El concepte de preu i la seva importància com instrumento comercial en les empreses turístiques

                    2.2.2. Preus tàctics i preus estratègics en el sector turístic

                    2.2.3. Condicionants en la fixació dels preus de serveis turístics

                    2.2.4. Mètodes de fixació de preus en el sector turístic

                    2.2.5. El “yield management”

          2.3. LA PROMOCIÓ TURÍSTICA

                    2.3.1. La promoció en el sector turístic. El MIX Promocional

                    2.3.2. El paper de la publicitat en el sector turístic

                    2.3.3. Les relacions públiques en el sector turístic

                    2.3.4. Les promocions de vendes i el “merchandising” en el sector turístic

                    2.3.5. Accions de venda personal en el sector turístic

                    2.3.6. Els “folletos turísticos” i altres materials promocionals impresos

                    2.3.7. El màrqueting directe

                    2.3.8. Les fires turístiques com instrumento de màrqueting

                    2.3.9. Les TIC’s i la promoció turística. El màrqueting viral i relacional en el turisme

          2.4. CANALS DE DISTRIBUCIÓ EN LA INDÚSTRIA DEL TRANSPORT I DEL TURISME

                    2.4.1. La funció de distribució en turisme

                    2.4.2. Principals canals de distribució en turisme

                    2.4.3. La selecció dels canals de distribució dels productes turístics

                    2.4.4. Els sistemes de distribució global i el seu impacte en la indústria turística

          2.5. EL PLA DE MÀRQUETING

                    2.5.1. El pla de màrqueting i les decisions estratègiques

                    2.5.2. Fases en l’elaboració de un pla de màrqueting

                    2.5.3. El pla de màrqueting d’un destí turístic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 17 0 17
Elaboració de treballs 2 15 17
Lectura / comentari de textos 3 20 23
Prova d'avaluació 8 48 56
Treball en equip 6 31 37
Total 36 114 150

Bibliografia

 • Acerenza, Miguel Ángel (2006). Fundamentos de marketing turístico. Trillas.
 • Bosch Camprubí, Ramón; De Borja Solé, Luis; Casanovas Pla, Josep Andreu (2002). El consumidor turístico. ESIC.
 • Carbarcos Novas, Noelia (2007). Venta de servicios y productos turísticos. Ideas propias.
 • Cruz Roche, I. (1998). Fundamentos de Marketing. Madrid: Ariel economía.
 • De Borja Soler, Luis y otros (1999). Fidelizando clientes. Gestión 2000.
 • De Borja Solé, Luis; Gomis, Joan Miquel (2009). El nuevo paradigma de la intermediación turística. Pirámide.
 • Kotler, Philip (2002). Dirección de Marketing. Madrid: P Hall.
 • Kotler, Philip (2004). Marketing para turismo y hostelería. Madrid: P Hall.
 • Muñoz Machado, Andrés (2004). Logística y turismo. Díaz de Santos.
 • Serra, Antoni (2002). Marketing Turístico. Pirámide.
 • VV.AA (2007). Promoción y venta de servicios turísticos. Ideas propias.
 • VV.AA. (2009). Sistemas informáticos aplicados al turismo. Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
1er treball: Treball individual; text escrit i expossició oral El treball s´avalua amb una nota de l´un al 10. S´avalua la capacitat d'aplicar els conceptes estudiats de màrqueting en un treball de lliure elecció que tingui relació amb l'assignatura. 10
2on Treball (en grup): un pla de marketing d'un producte o empresa turístiques escrit i defensa oral S´avaluarà la capacitat d´aplicar els coneixements teòrics en un cas pràctic. S´avalurà amb una nota del 1 al 10. 40
Assistència a classes. A les classes es dotarà als alumnes dels coneixements bàsics del màrqueting turístic i de la capacitat de cercar i analitzar informació del sector Es valorarà a partir d'assistir més del 80% de les classes i les seves aoprtacions en les classes 5
Activitats de l'aula Diferents activitats teòric-pràctiques 15
Activitat escrita d'avaluació contínua. Es valoraran els coneixements globals de l'assignatura amb una nota del 1 al 10.
Consistirà un nombre determinat de preguntes tipus test sobre aspectes conceptuals i dos preguntes de desenvolupament sobre aspectes pràctics treballats i comentats a classe amb els materials de reforça i les actitivats d'aula
30

Qualificació

L’assignatura es basa en el sistema d’avaluació continua. Per això, totes les activitats d'avaluació continua són obligatòries.

L'avaluació única només la podrà realitzar aquell alumne que no hagi realitzat l'avaluació contínua -cap de les activitats-. L'alumne haurà de comunicar amb temps al professorat la seva presentació a avaluació única, perquè haurà d'entregar un pla de màrqueting (40%) a més de fer una prova escrita (50%) i una prova oral (10%); les tres activitats són essencials per aprovar l'assignatura en avaluació única.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la qualificació de No Presentat quan l'alumne ni faci avaluació continua ni es presenti a l'avaluació única.

Observacions

Es demana que els alumnes es posin en comunicació durant les dues primeres setmanes del semestre amb el professorat –via email, via presencial- per comunicar quin tipus d’avaluació es pensa seguir: avaluació contínua o avaluació final per poder comunicar a l’alumne què ha de fer per superar l’assignatura en cadascú dels dos casos.

Assignatures recomanades

 • Màrqueting de les destinacions turístiques
 • Mercats turístics emergents
 • Treball final de grau