Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura. Així doncs, l’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. L’alumne ha de poder tenir una mínima conversació sobre temes com: presentar-se, o presentar una tercera persona, parlar sobre la seva professió i la seva empresa, poder concertar reunions i/o entrevistes, donar informacions breus sobre temes quotidians com: menjar, petits diàlegs al restaurant, donar indicacions sobre on es troba una empresa, l’estació, etc… L’alumne també haurà de ser capaç d’entendre petites comprensions lectores i auditives, així mateix haurà de poder escriure breument sobre ell/ella, contestar o escriure un mail. L’objectiu de les sessions (2h de classe+ 1 h d’atenció personalitzada a la setmana) és iniciar a l’estudiant tant lingüísticament com culturalment en el món dels països de parla alemanya.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA
Idioma de les classes:
Alemany (100%)

Competències

  • 1G- Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
  • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació

Continguts

1. Einheit 1. Themen und Situationen sich und andere vorstellen jemanden begrüßen und verabschieden fragen, wie es geht den Beruf nennen nachfragen (Wie bitte?) Unterrichtskommunikation: Buchstabieren Sie, Schreiben Sie, Ordnen Sie zu, Bitte hören sie, kreuzen Sie an, Berichten sie, Ist das richtig oder falsch? Grammatik • verb sein • Präpositionen: aus, bei, in, als, von • W-Fragen: Wer? Wie? Wo? Woher? • Das Alphabet . Satzbau Phonetik • Buchstabieren

2. Einheit 2. Themen und Situationen Uhrzeiten Zahlen 0-100 Uhrzeiten : formell - informell Zeitangaben Tageszeiten Wie lange? einmal - immer Grammatik . Präsens regelmäßige Verben . Artikel im Nominativ (Singular und Plural) . verb haben . Komposita Phonetik . Wortakzent Test

3. Einheit 3. Themen und Situationen Essen und Trinken Dialoge im Restaurant Am Tisch Bestellen und bezahlen Tischreservierung Grammatik Akkusativ Verb essen, möchten ich hätte gern….. Komposita Ohne Artikel

4. Einheit 4 Themen und Situationen Verkehrsmittel Zahlen ab 100 Uhrzeiten und Preise Wegbeschreibung Termine Grammatik unregelmäßige Verben Negation Präpostionen: für , gegen, um Wiederholung Pluralbildung Ordinalzahlen Akkusativ als Lokalangabe Modalverben Satzbau mit Modalverben zum / zur Lokalepräpositionen

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 12 14
Classes expositives 4,5 0 4,5
Classes participatives 17,5 11 28,5
Elaboració de treballs 0,5 11 11,5
Exposició dels estudiants 0,25 10 10,25
Lectura / comentari de textos 1 8 9
Prova d'avaluació 2 10 12
Resolució d'exercicis 9 30 39
Simulacions 1,25 11 12,25
Visionat/audició de documents 1 8 9
Total 39 111 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Einheit 1. Audició de documents (HV)
Aquesta activitat té un pes de 2,5% sobre l'assignatura. 2,5
Einheit 1. Lectura / comentari de textos (LV)
Aquesta activitat té un pes de 2,5% sobre l'assignatura. 2,5
Einheit 2. Audició de documents (HV)
Aquesta activitat té un pes de 2,5% sobre l'assignatura. 2,5
Einheit 2. Lectura / comentari de textos (LV)
Aquesta activitat té un pes de 2,5% sobre l'assignatura. 2,5
Einheit 2. Simulacions (orals). Presentar-se
Aquesta activitat té un pes de 10% sobre l'assignatura. 10
Einheit 2. Elaboració de treballs escrits (redaccions). Presentar una tercera persona.
Aquesta activitat té un pes de 2,5% sobre l'assignatura. 2,5
Prova d’avaluació Test. Einheit 1 und 2. Aquesta activitat té un pes de 15% sobre l'assignatura. 15
Einheit 3. Audició de documents Aquesta activitat té un pes de 2,5% sobre l'assignatura. 2,5
Einheit 3. Lectura / comentari de textos Aquesta activitat té un pes de 2,5% sobre l'assignatura. 2,5
Einheit 3. Simulacions (orals). Reserva d’una taula i diàleg a un restaurant.
Aquesta activitat té un pes de 10% sobre l'assignatura. 10
Einheit 3. Elaboració de treballs escrits (redaccions). Was esse ich?
Aquesta activitat té un pes de 2,5% sobre l'assignatura. 2,5
Einheit 4. Audició de documents Aquesta activitat té un pes de 2,5% sobre l'assignatura. 2,5
Einheit 4. Lectura / comentari de textos Aquesta activitat té un pes de 2,5% sobre l'assignatura. 2,5
Einheit 4. Simulacions (orals). Wegbeschreibung
Aquesta activitat té un pes de 10% sobre l'assignatura. 10
Einheit 4. Elaboració de treballs escrits (redaccions). Rutina diària
Aquesta activitat té un pes de 5% sobre l'assignatura. 5
Einheit 4. Exposició dels estudiants (video). Presentar-se ells mateix i la seva empresa.
Aquesta activitat té un pes de 10% sobre l'assignatura. 10
Prova d’avaluació (tests) Aquesta activitat té un pes de 15% sobre l'assignatura. 15

Qualificació

L’assignatura d’alemany es pot aprovar mitjançant avaluació continua o avaluació final.

Avaluació contínua.

L’avaluació constarà de :
a) 2 Tests: 1. Einheiten 1 i 2
2. Einheiten 3 i 4


c) Simulacions orals, els temes de les quals proposarà la professora. Aquests diàlegs es duran a terme pels alumnes en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral).

d) Redaccions bé proposades com a tasca a realitzar a casa, bé a realitzar a
classe sense anunciar-ho prèviament, ( per poder seguir l’avaluació contínua
és obligatòria la realització de la totalitat d’aquestes redaccions ).

L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un final com a contínua.

L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació contínua. Si
aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral
10% per cada oral 30% (Competències 1,8)
valor de l’exposició (video) 10% (Competències 1,8)
Valor de l’expressió escrita
Redaccions 10% (competències 1,8)
valor de la comprensió oral
(Hörverstehen) 10% (Competències 1,8)
valor de la comprensió escrita
(Leseverstehen) 10% (Competències 1,8)
valor dels tests
15% per cada test 30% (Competències 1, 8)Aclariments:

En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. La nota oral d’avaluació contínua es pot mantenir, si l’alumne ho desitja, per la convocatòria de juny.

Es realitzaran 2 parcials. Per tal de poder fer seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitja d’aquests dos exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior 4.

Es farà la mitja de TOTES les proves ANUNCIADES o NO. Si algun alumne no ha assistit, pels motius que siguin, a classe el dia de la prova NO ANUNCIADA, no se li farà sota cap concepte. Si un alumne no pot assistir a una prova anunciada la podrà recuperar sempre i quan presenti un justificant, laboral o mèdic. AL LLARG DEL SEMESTRE NOMÉS S’ACCEPTARAN 3 JUSTIFICACIONS.

Les redaccions s’hauran de presentar en un termini màxim d’una setmana a partir del dia en què la professora l’hagi demanat. Les redaccions s’hauran de lliurar directament a la professora.
Per comptabilitzar l’avaluació contínua la nota mitja dels orals ha de igual o superior a 4.

Examen Final.

L’examen final consta de quatre parts:

Expressió oral (40% competencia 1,8),
part de comprensió oral (20% - competències 1,8)


part de comprensió escrita 20% - competències 1,8)
part d’expressió escrita (20% - competències 1,8)Per poder aprovar l’assignatura s’ha de treure una nota igual o superior a 4 tant a la part d’expressió escrita com a la part d’expressió oral.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa amb material facilitat per la professora.