Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Les empreses duen a terme la seva activitat gràcies a les persones que hi treballen. Les persones no són només una part de les organitzacions, són l’organització. D’aquí la importància cabdal del factor humà -terme més adient que el clàssic de Recursos Humans. En aquest sentit, l’assignatura proporciona eines per què els estudiants coneguin els objectius i la funció del departament de Recursos Humans en les empreses. Al llarg del curs els estudiants aprendran programes i procediments que configuren el treball bàsic d’un tècnic en recursos humans, seran capaços d'aplicar instruments i tècniques per a la gestió i desenvolupament dels recursos humans o factor humà, en diversos sectors. I entendre els processos que determinen la cultura d’una organització, així com els elements claus de la planificació estratègica dels Recursos Humans. Actualment, les capacitats de treballar amb d’altres persones, gestionar equips i recursos, i generar coneixement compartit esdevenen fonamentals; per això en aquesta assignatura es realitzaran treballs en equip, es fomentarà l’autocrítica constructiva, així com la pressa de decisions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 7G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés dels projectes
 • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 1E- Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi

Continguts

1. T1. INTRODUCCIÓ Y CONTEXTUALITZACIÓ. LA FUNCIÓ DELS RECURSOS HUMANS (RRHH) O GESTIÓ DEL FACTOR HUMÀ 1.1. De la gestió de personal a la direcció de RRHH. 1.2. La direcció de RRHH a l’empresa turística. 1.3. Els programes de desenvolupament del factor humà.

2. T2. DISSENY I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2.1. Concepte tasca/lloc. 2.2. Aspectes metodològics en l'anàlisi dels llocs de treball.

3. T3. PROCESSOS D'INCORPORACIÓ DE PERSONES A L’EMPRESA. Perfils emocionals i psicològics – proves psicomètriques 3.1. La selecció de personal: models i estratègies. 3.2. Valoració de competències. 3.3. Disseny dels processos de selecció.

4. T4. PROCESSOS FORMATIUS I DE DESENVOLUPAMENT DE CARRERES 4.1. La formació professional. Formació bonificada vs subvencionada. 4.2. Disseny d'un procés de formació, d’una acció formativa. 4.3. Els cursos MOOC.

5. T5. CREACIÓ D’EMPRESES. Loading STARTUPS. 5.1. Competències d’un emprenedor. 5.2. Vies i recursos per crear noves empreses.

6. T6. CULTURA I CLIMA ORGANITZACIONAL. COMUNICACIÓ I LIDERATGE 6.1. Importància de la comunicació en la gestió dels RRHH. 6.2. Comunicació interna: disseny d’un pla. 6.3. Clima i satisfacció laboral. 6.4. Cultura d’empresa. 6.5. Lideratge. 6.6. Concepte de coaching.

7. T7. LA GESTIÓ ESTRATÈGICA. Els INDICADORS 7.1. Concepte de Planificació estratègica. 7.2. Quadre de comandament.

8. T8. LA QUALITAT, ELS PROCEDIMENTS DE TREBALL 8.1. Els sistemes de gestió de la qualitat aplicats a la gestió, ISO 9001:2015. 8.2. Els procediments de treball.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 10 30 40
Classes expositives 10 40 50
Prova d'avaluació 3 20 23
Resolució d'exercicis 10 14 24
Tutories 13 0 13
Total 46 104 150

Bibliografia

 • Bohlandder, G.; Sherman, A. y Snell, S. (2003). Administración de Recursos Humanos (12ª). Madrid: Thomson.
 • Dolan, S.; Schuler, R.; Jackson, S. y Valle, R (2003). La Gestión de los recursos humanos. . McGraw-Hill..
 • Gan, F. y Berbel, G. (2007). CAS PRÀCTIC: CAS “PAU SIERRA” de recolza al disseny / elaboració d’un pla de for. Expedient número: AC20070033 (material d’accés gratuït)..
 • Gan, F. y Berbel, G. (2007). Guia pera desarrollar planes de formación. Consorci per a la formació contínua d. Expedient número: AC20070033 (material d’accés gratuït)..
 • Gan, F. y Berbel, G. (2007). Manual de recursos humanos. Editorial UOC, S.L. .
 • Gan, F. y Berbel, G. (2012). Modelos de dirección y factor humano. Signifcados e instrumentos. (2ª). Colección 2012. Grupo Aptabel e-books.
 • Gómez-Mejía, L.; Balkin, D. y Cardy, R (2001). Dirección y gestión de recursos humanos (3ª). Prentice Hall .
 • Gómez-Mejía, L.; Balkin, D. y Cardy, R. (2001). Dirección y gestión de recursos humanos (3ª). Madrid: Prentice Hall.
 • Martín, I. y Gaspar, A.I. (2010). Administración de los Recursos Humanos en las empresas turísticas. (1ª ). Pirámide.
 • Pardo, M. y Luna, R (2001). Recursos Humanos para Turismo. Pearson. Prentice Hall /(*) Recomendat i utilitzat durant aquest curs..
 • Porret, M. (2007). Recursos Humanos: dirigir y gestionar personas en las organizaciones. (2ª). Madrid: ESIC.
 • Valero Maras, J.A. (Coord.) (2008). Recursos Humanos. . Madrid: Ed.Tecnos..
 • Arearh. Recuperat , a http://www.arearh.com
 • Capital humano. Recuperat , a http://www.capitalhumano.es
 • Los recursos humanos. Recuperat , a http://www.losrecursoshumanos.com
 • Recurso Humanos. Recuperat , a http://www.rrhh.net
 • Recursos humanos digital. Recuperat , a http://www.rrhhdigital.es
 • RRPP. Recuperat , a http://www.rrppnet.com.ar
 • Recurso Humanos. Recuperat , a http://www.rrhh-web.com
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://www.edistorm.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://www.sneffel.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a https://bubbl.us/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://think.ajsands.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://mind42.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://www.wisemapping.com/c/home.htm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis, presentacions Aquest 30% surt de les notes dels 3 treballs grupals. L’estructura d’aquest 30% és la següent:
• EV1 (10%) -Treball sobre una descripció d’un lloc de treball.
• EV2 (10%) - Treball sobre una acció formativa –format Mooc.
• EV3 (10%) - Treball i exposició sobre un tema de l’assignatura.
30
Prova d'avaluació El 70% de la nota s’obtindrà d’una prova escrita final:
• EX. Amb preguntes sobre aspectes claus treballats a classe
S’ha de treure un mínim d’un 4 (sobre 10) per fer promig i seguir l’avaluació continua, en cas contrari s’haurà d’anar-hi al final.
70

Qualificació

El 60% de la nota s’obtindrà d’una prova escrita final:
• EV4 (prova escrita final). Amb preguntes sobre aspectes claus treballats en classe –amb constància escrita o links als continguts
S’ha de treure un mínim d’un 4 (sobre 10) per fer promig i seguir l’avaluació continua, en cas contrari es farà el final. El final pot fer-ho, independentment, qui vulgui per pujar nota, on quedaria la nota del final.
L’altra 40% surt de les altres evidències de tipus pràctic:
• EV1 (15%) - Treball en grup (4 màxim) –vídeo d’una acció formativa, o una dinàmica grupal.
• EV2 (10%) – Fitxa sobre el control de la dinàmica del grup de treball i les aportacions individuals. La fitxa la penjarà el professor a moodle amb les instruccions per fer-la.
• EV3 (15%) - Treball i exposició (en grup o individual) sobre un tema de l’assignatura (a escollir –prèvia confirmació del professor), de tipus teòric o bé la descripció d’un cas real –empresa u organització.
Participació (màxim d’un punt extra). Aquesta es dóna en funció de la participació mostrada. La dóna el professor, solament als alumnes que hagin aprovat durant l’avaluació continua.

OPCIÓ AVALUACIÓ FINAL
Podeu decidir si seguir avaluació continua o final. És important decidir aviat, indicar-lo al professor, i fer un seguiment tutoritzat per tal d’aprofitar i orientar l’estudi i aprofitament de l’assignatura.
És imprescindible tenir un 70% d’assistència per aprovar l’avaluació continua. En cas contrari s’anirà a l’examen final.

A les convocatòries final i revàlida, únic examen sobre els aspectes claus treballats en cadascun dels 7 temes de l’assignatura, es podran presentar: els que no hagin seguit l’avaluació continua, els que hagin suspès l’examen (o tinguin menys d’un 4), o bé les quedi suspesa l’assignatura, també els que vulguin pujar nota (en aquest cas quedaria aquesta nota, o bé un 5 en els casos que estiguin ja aprovats per avaluació continua i suspenguin).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Donat que la metodologia de l’assignatura té la seva base en l’aprenentatge basat en problemes i en l’anàlisi de casos, les sessions presencials no seran classes magistrals convencionals, sinó fonamentalment espais de treball. Això té dues implicacions importants per a l’estudiant, d’una banda haurà de realitzar lectures a casa, d’altra haurà d’assistir regularment a classe i participar activament a les sessions.
Els informes i exposicions a fer durant el curs es duran a terme en equips (el professor indicarà les pautes de com s’han d’elaborar).
Tot i que les sessions presencials proporcionaran un espai de treball per als equips quant a planificació i coordinació, els equips també hauran de dedicar temps fora de l’aula per treballar.

El seguiment de l’assignatura mitjançant l’aula Moodle corresponent serà fonamental.