Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació en vocabulari i situacions d’àmbit turístic.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / CRISTINA GRACIA ROSADO
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (10%), Alemany (80%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (10%), Alemany (80%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (10%), Alemany (80%)

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (0%), Alemany (80%)

Grup E

Durada:
Anual
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / CRISTINA GRACIA ROSADO
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (0%), Alemany (80%)

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / CRISTINA GRACIA ROSADO
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (0%), Alemany (80%)

Competències

 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Unitat 1: Beruf / bei der Arbeit • Wiederholung Perfekt • Präteritum: Modalverben, sein, haben, es gibt • Als, wenn, wann, ob • Verben mit Präpositionen

2. Unitat 2: Reisen • Obwohl/ trotzdem • Relativsätze • Finalsätze

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 8 0 8
Classes participatives 5 0 5
Elaboració de treballs 1 15 16
Lectura / comentari de textos 1 2 3
Prova d'avaluació 4 11 15
Resolució d'exercicis 4 10 14
Simulacions 2 9 11
Visionat/audició de documents 1 2 3
Total 26 49 75

Bibliografia

 • Ja, gerne. Deutsch im Tourismus - Llibre de text de classe (2014). Cornelsen.
 • Themen Neu I. Kursbuch, Arbeitsbuch (1999). Max Hueber Verlag.
 • Themen Neu II. Kursbuch, Arbeitsbuch (1999). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 1.A. Lehrbuch. Arbeitsbuch (1998). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 1.B. Lehrbuch. Arbeitsbuch (1998). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 2.A. Lehrbuch. Arbeitsbuch (2002). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 2.B. Lehrbuch. Arbeitsbuch (2002). Max Hueber Verlag.
 • Delfin Lehrbuch (2002). Max Hueber Verlag.
 • Passwort Deutsch 1 (2001). Klett.
 • Passwort Deutsch 2 (2001). Klett.
 • Passwort Deutsch 3 (2002). Klett.
 • Berliner Platz 1 (2003). Langenscheidt.
 • Die Suche (1993). Langenscheidt.
 • Moment Mal. Lehrbuch, Arbeitsbuch (2002). Langenscheidt.
 • Euro-Alemán.1 (2002). Herder / Cornelsen.
 • Unternehmen Deutsch (2000). Chancerel International .
 • Dialog Beruf 1 (2002). Max Hueber Verlag.
 • Zimmer Frei neu - Llibres de Temes turístics (2002). Editorial Langenscheidt.
 • Herzlich Willmommen neu - Llibres de Temes turístics (2002). Editorial Langenscheidt.
 • Hotellerie und Gastronomie. Teil 1 - Llibres de Temes turístics (2002). Editorial Dürr+Kessler .
 • Deutsch im Hotel. Gespräche führen - Llibres de Temes turístics (2001). Editorial Hueber.
 • Lehrbuch. Arbeitsbuc (1999). Reisen Deutsch als Fremdsprache für das Tourismusstudium. - Llibres T. Turístics. Editorial Sintesis.
 • Corcoll, B. y R. Programm (2002). Alemán para Hispanohablantes - Gramàtiques i llibres d’exercicis. Barcelona: Herder.
 • Dreyer – Schmidt (2009). Leh-r und Übungsbuch der deutschen Grammatik. (alemany - espanyol). München.
 • Reimann, M (2009). Grundstufen-Grammatik. Hueber Verlag - Gramàtiques i llibres d’exercicis. München.
 • Diccionario Langenscheidt de los idomas alemán y español (2014). Berlin : München .
 • Diccionari Alemnay-Catala, Català-Alemany (1990). Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Slaby, R.J. y Grossmann (2009). diccionario de las lenguas española y alemana. Barcelona: Herder.
 • Deutsches Wörterbuch (2002). München: Bertelsmann Lexikon Verlag.
 • Passwort Deutsch. Recuperat , a www.passwort-deutsch.de
 • Stufen. Recuperat , a www.stufen.de
 • Sichtwechsel. Recuperat , a www.sichtwechsel.de
 • Langenscheidt. Recuperat , a www.langenscheidt.de
 • Tangram. Recuperat , a www.hueber.de/tangram
 • Delfin. Recuperat , a www.hueber.de/delfin
 • Themen . Recuperat , a ww.hueber.de/themen-aktuell
 • Blaue Blume. Recuperat , a www.hueber.de/blaue-blume

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Unitat 1 Simulació
Oral Lebenslauf / Vorstellungsgespräch
Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Unitat 1 Redacció: meine Arbeit Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 1 Visionat /audició de documents Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 1 Lectura / comentari de textos Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Prova d’avaluació Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10
Unitat 2 Redacció: Reisen Aquesta activitat, representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 2 Visionat /audició de documents Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 2 Lectura / comentari de textos Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 2 Simulació
Oral: über einen Text sprechen
Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10
Unitat 2 Llibre Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Unitat 2 Oral llibre Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Unitat 2 Oral vídeo: über ein Foto sprechen Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Prova d’avaluació Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10

Qualificació

Avaluació contínua. L’avaluació constarà de :
a) Dos exàmens anunciats:1. compendi de les lliçons 1
2. compendi de les lliçons 2-3

b) Petits tests anunciats o no: (Sota cap concepte es farà una prova especial a un
alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència d’aquest petit test. Tot
i això, per aquells alumne que, havent-se assabentat de la realització de la
prova amb antelació, tinguin un motiu justificat per a no poder-hi assistir,
l’alumne podrà fer el test conjuntament amb els alumnes d’un altre grup i horari,
però mai en altres dates i horaris dels alternatius proposats per la professora).

c) Diàlegs o simulacions orals típiques d’una situació turística, els temes de les quals proposarà la professora. Aquests petits “Vorträge” es duran a terme pels alumnes der forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar
l’expressió oral).

Tots els orals d’avaluació continua s’hauran d’haver realitzat abans no s’acabi el semester, no s’acceptarà recuperar cap oral, una vegada hagin acabat les classes. Si falta algún oral la nota d’aquest serà 0.


d) Redaccions bé proposades com a tasca a realitzar a casa, bé a realitzar a
classe sense anunciar-ho prèviament, ( per poder seguir l’avaluació contínua
és obligatòria la realització de la totalitat d’aquestes redaccions ).


L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació contínua. Si
aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 40% (Competències 1,2,3,4)
Valor de l’expressió escrita 40% (competències 1,3,4)
Tests 20%, Schreiben 10% Llibre 10%)
valor de la comprensió oral 10% (Competències 1,3,4)
valor de la comprensió escrita 10% (Competències 1,3,4)

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió escrita es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i
entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de
cohesió i coherència del discurs. La nota oral d’avaluació contínua es
pot mantenir, si l’alumne ho desitja, per la convocatòria de juny.

b) Es realitzaran 2 proves compendi de tres lliçons (13-15, i 16-18). Per tal de poder fer seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, La mitja d’aquests dos exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior 5. Les proves anunciades es podran recuperar sempre i quan es presenti un justificant, mèdic o laboral. AL LLARG DEL CURS NOMÉS S’ACCEPTARAN 3 JUSTIFICANTS.


c) Es farà la mitja de TOTES les proves ANUNCIADES o NO. Si algun alumne no ha assistit, pels motius que siguin, a classe el dia de la prova NO ANUNCIADA, no se li farà sota cap concepte.

c) Les redaccions s’hauran de presentar en un termini màxim d’una setmana a partir del dia en què la professora l’hagi demanat. Les redaccions s’hauran de lliurar directament a la professora.


d) Per comptabilitzar l’avaulació contínua la mitja dels orals ha de ser igual o superior a 4.

e) L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un final com a contínua.


Examen Final.

L’examen final consta de quatre parts: part expressió escrita: gramàtica, vocabulari, redacció (20%- competències 1,2,4) part de comprensió escrita (Leseverstehen) (20% - competències 1,3,4) part de comprensió oral (Hörverstehen) (20% - competències1,3,4), part d’expressió oral (40% - competències 1,2,3,4).

Per poder aprovar l’assignatura s’ha de treure una nota igual o superior a 4 tant a la part expressió escrita (Gammatik , Vokabular,Schreiben) com a la part expressió oral (Sprechen)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa.

Assignatures recomanades

 • Alemany I
 • Alemany II
 • Alemany III