Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura pretén estudiar les eines de què disposa el poder legislatiu i executiu per enfrontar-se a les situacions problemàtiques, crítiques, que es produeixen arrel del fenomen turístic. L'èxit d'una destinació, d'un producte turístic, es reflecteix en l'increment de visitants, increment que en determinats supòsits pot arribar a ser qualificat de massificació i pot suposar la crisi, el risc, del producte en sí, tant en espais naturals com en espais urbans, on la crisi es genera en el xoc entre els els turistes i els residents, que veuen com el seu modus vivendi habitual entra en crisi. És en aquest moment en el que el poder públic ha d'entrar en acció per protegir la destinació, i per tant, també el producte turístic, fent alhora possible el desenvolupament de l'activitat turística i, amb ella, tots els seus efectes virtuosos de creació de riquesa i ocupació. Aaprofitant el coneixement teòric adquirit per l'estudiant durant els estudis, es farà un enfocament pràctic, estudiant els instruments normatius creats en supòsits reals (normes per controlar i limitar el nombre d'habitatges d'ús turístic; normes de limitació d'úsos i d'accés a espais naturals; solucions aplicades en conflictes territorials per implantació d'infraestructures demanades pel sector turístic; establiment d'impostos de naturalesa clarament turística; etc.), per comentar-los, comparar-los amb situacions similars i extreure'n les conclusions pertinents. En el curs 2017/18, l'objecte d'estudi seran els instruments normatius que posen en marxa els ajuntaments per controlar l'establiment d'habitatges d'ús turístic, en especial referència al cas de Barcelona. L'assignatura pretén ser un forum d'estudi i debat, necessàriament obert, amb l'objectiu de treballar l'esperit crític de l'estudiant; per tant, l'assistència i intervenció a classe seran requisits sine qua non per aprovar l'assignatura.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ
Idioma de les classes:

Grup SO

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ
Idioma de les classes:

Competències

  • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
  • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
  • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
  • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític

Continguts

1. Estudi dels instruments normatius sobre habitatges d'ús turístic; del Decret sobre allotjaments turístics a la normativa municipal. Especial referència al cas de Barcelona: el PEUAT (Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístic)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 10 20 30
Classes expositives 30 10 40
Debat 10 20 30
Total 50 50 100

Bibliografia

  • Aguirre i Font, Josep M (cop. 2007 ). L'Ordenació del litoral català : els plans directors urbanístics del sistema costaner|9Josep M. Aguirre i Font . Barcelona: Atelier. Catàleg
  • Nel·lo, Oriol, 1957- (2003 ). Aquí, no! : els conflictes territorials a Catalunya . Barcelona: Empúries. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Debat durant les sessions de classe del material proposat prèviament Criteris d'avaluació: Debat durant les sessions de classe del material proposat prèviament

Es valorarà la preparació del material efectuada per l'estudiant de manera prèvia al debat, i les aportacions argumentatives i formals que s'efectuïn durant el debat.

S'avaluarà la capacitat d'exposició i síntesi del material proporcionat per elaborar el treball; la presentació; i especialment les aportacions de l'estudiant sobre recerca pròpia de dades no incloses en el material proporcionat i les conclusions que efectuï.
50
Activitats a realitzar a proposta discrecional del professor.

Depenent de la dinàmica de grup que s'hagi establert, el professor decidirà la realització d'activitats que permetin avaluar la dedicació de l'estudiant, la seva comprensió de la matèria, i les aportacions que realitzi.
El criteri d'avaluació s'establirà clarament en el moment de fixar l'activitat, en relació a la naturalesa de l'activitat. 50

Qualificació

Criteris de qualificació: Es realitzarà una avaluació continuada a partir de les intervencions i aportacions que facin els estudiants durant durant les sessions de classe, i en els debats que s'organitzin en base a l'estudi del material proporcionat pel professor i a la seva pròpia recerca de material i informació relacionats amb l'objecte de l'estudi. Aquest criteri es complementarà amb la realització d'activitats que el professor proposarà durant el curs.
Per aprovar l'assignatura és necessària una assistència mínima obligada a un 85% de les sessions de classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no acompleixi amb l'assistència mínima obligada (85%), que no presenti les activitats que s'hagin de realitzar, serà qualificat com a “no presentat”.

Observacions

L'estudiant ha de tenir consolidats els coneixements adquirits en les assignatures prèvies, especialment les de contingut jurídic i econòmic.

La tasca principal sense professor de l'estudiant serà la lectura de textos inter i multi disciplinars, en base a les quals es farà el treball d'argumentació en les intervencions i debats. Aquesta lectura és requisit imprescindible per superar l'assignatura

Atesa l'especialitat de l'assignatura, és necessària l'assistència presencial a les sessions de classe.

Assignatures recomanades

  • Administració pública de recursos
  • Dimensió jurídica del turisme
  • Gestió pública de les destinacions
  • Ordenació i planificació del territori