Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'objectiu del curs "Alemany llindar 1" és perfeccionar l'idioma (nivell B1.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües), amb especial aplicació al sector turístic. La llengua s’aprèn utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup 1Y

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

  • Utilitzar la llengua a nivell mig
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. <b>RECLAMACIONS: </b>Els estudiants practiquen queixes i com reaccionar en diferents situacions.

2. <b>TURISME D'ESDEVENIMENTS:</b> Es planifiquen activitats pel cap de setmana i esdeveniments culturals. Es parla sobre quadres.

3. <b>PLANS:</b> Els estudiants parlen de desitjos, donen consells i fan converses.

4. <b>FESTES I CULTURES:</b> Es parla de diferents cultures, de festes i tradicions.

5. <b>BON VIATGE:</b> Els estudiants descriuen hotels i practiquen converses en l'agència de viatges. </i>

6. <b>RECLAMACIÓ:</b> Els estudiants practiquen reclamacions i expressen la seva opinió.

7. <b>HISTÒRIA D'UNA CIUTAT I BIOGRAFIES: </b>Es parla d'esdeveniments, persones històriques i la pròpia biografia.

8. <b>MÓN DEL TREBALL:</b> Els estudiants parlen de professions i practiquen la sol·licitud de feines oral i escrita.

9. <b>SOSTENIBILITAT</b>: Es parlarà del temps, el medi ambient i de sostenibilitat.

10. <B>PREDICCIONS:</B> Els estudiants parlen de la ciutat, de plans futurs i de persones.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 75 25 100
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 5 5 10
Visionat/audició de documents 10 15 25
Total 90 60 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Expressió oral Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Expressió escrita fora de l'aula Els escrits són obligatoris. 0
Expressió escrita Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Comprensió escrita Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Comprensió oral Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Tests de lliçó Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20

Qualificació

Per aprovar l’assignatura, els estudiants poden optar per una de dues opcions:
• Avaluació continuada o
• Examen final

Avaluació continuada
Per tal d’aprovar l’avaluació continuada, l’estudiant ha de tenir una assistència de com a mínim el 80% de les classes i d'haver entregat tots els escrits a casa més la seva correcció.

En el cas que l’estudiant no entrega els treballs en la data establerta, la tasca compta com a no presentada i se li atorga un zero (0).
La nota de l’avaluació continuada es desglossa de la següent manera:
• Avaluació continuada 100 punts*
o Expressió oral 20 punts: 3 presentacions, gravacions i un examen oral
o Expressió escrita a classe 20 punts: 4 expressions escrites a classe
o Ús de la Llengua 20 punts: 5 tests d’ús de la llengua
o Comprensió oral 20 punts: 5 comprensions orals
o Comprensió escrita 20 punts: 4 comprensions escrites
*La última prova de cada habilitat lingüística val el doble de cadascuna de les altres.

Per superar l’assignatura, l’estudiant ha d’obtenir un mínim de 50 punts dels 100 possibles en cada habilitat.
Estudiants que obtenen menys de 50 punts en qualsevol de les cinc habilitats suspendran l’assignatura.

Examen final
La nota de l’examen final és la suma dels resultats en totes les habilitats lingüístiques avaluades en l’examen final.
L’examen final es desglossa de la següent manera:
• Examen final 100 punts
o Expressió oral 20 punts
o Expressió escrita 20 punts
o Ús de la Llengua 20 punts
o Comprensió oral 20 punts
o Comprensió escrita 20 punts
Per superar l’assignatura, l’estudiant ha d’obtenir un mínim de 50 punts dels 100 possibles en cada habilitat.
Estudiants que obtenen menys de 50 punts en qualsevol de les cinc habilitats suspendran l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin presentat a l'examen global.

Observacions

Requisits per cursar aquesta assignatura: Haver cursat alemany bàsic, o tenir el nivell A2 d’alemany.

La condició primordial per a assolir satisfactòriament els objectius fixats és el compromís de treballar conjuntament formant un mateix equip. Les claus de l'èxit en l'aprenentatge d'una llengua són la CONSTÀNCIA i la REGULARITAT.

Els horaris de tutoria dels respectius professors d'alemany es comunicaran al principi del curs acadèmic. Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb els professors.

Llibres de text:
Netzwerk A2.2 ISBN: 978-3-12-606143-8 Editorial Klett-Langenscheidt
Netzwerk B1.1 ISBN: 978-3-12-605014-2


Assignatures recomanades

  • Alemany bàsic
  • Alemany inicial
  • Preparatori I d'alemany (nivell I)
  • Preparatori II d'alemany (nivell II)