Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
. Interacció d'elements i sistemes constructius : El disseny constructiu - El detall constructiu : Anàlisi constructiu gràfic - Anàlisi dels condicionants de la interacció i del procés constructiu. - Projecte i procés constructiu : documents i valoració. - Seguiment fotogràfic i anàlisi d’obres en execució. - Construcció de l'interior de l'edifici
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN FONTAS SERRAT  / JORDI SOLER BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.
 • CE04 Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així com les tècniques de resolució d'aquests.
 • CE06 Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació.
 • CE42 Aptitud per valorar les obres.

Continguts

1. Introducció al disseny constructiu: Materials / Elements / Sistemes / Interacció / Procés.

          1.1. Interacció d'elements i sistemes constructius

          1.2. Sustentació / Estructura / Envolupant / Compartimentació / Acabats / Serveis

          1.3. Condicionants del disseny constructiu i de l'execució en obra.

2. Definició constructiva en el projecte :

          2.1. Coherència documental. Viabilitat

          2.2. Estat d'amidaments. Pressupost.

          2.3. Planificació d'obra. Seguretat. Gestió de residus.

3. Normativa aplicable: Codi Tècnic de l'Edificació. Documents bàsics / Catàleg d'Elements Constructius.

4. Disseny constructiu de les interaccions segons la tecnologia constructiva:

          4.1. Construcció convencional / Optimització tecnològica

          4.2. Obra humida (ceràmica / formigó) / Sistemes constructius pesats / Execució in-situ

          4.3. Obra en sec (metall / fusta) / Sistemes constructius lleugers / Execució semi-industrialitzada.

          4.4. Construcció prefabricada

5. Disseny constructiu segons la tipologia:

          5.1. Edificis de llums i alçades reduïdes : Habitatge unifamiliar

          5.2. Edificis de llums i alçades moderades : Plurifamiliars o d'ús públic

          5.3. Edificis de grans llums : Naus industrials o esportius

          5.4. Edificis de gran alçada i llums moderades : Gratacels

6. Construcció de l'interior de l'edifici

          6.1. Sistema de compartimentació : Parets i envans / Fusteria interior

          6.2. Sistema d'acabats : Revestiment de parets i sostres / Paviments

          6.3. Sistema de condicionament : integració de les instal·lacions

          6.4. Equipament

7. Criteris de sostenibilitat

8. Anàlisi de casos

          8.1. Detalls constructius

          8.2. Fotografies d’obra en execució

          8.3. Anàlisi constructiu d’edificis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 23 35
Cerca d'informació 3 29 32
Classes expositives 42 0 42
Elaboració de treballs 0 35 35
Prova d'avaluació 6 0 6
Total 63 87 150

Bibliografia

 • Per cada tema es publicarà un guió amb la bibliografia específica (2017). UdG.
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 1997 ). Les Claus per a construir l'arquitectura . Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques :GG. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
TA. Teoria / Anàlisi Classes teòriques i/o d’anàlisi participatiu on es desenvolupen els continguts de l’assignatura.
Es duran a terme durant les setmanes de classe.
No participen del sistema d’avaluació directe de l’assignatura. L’assistència i participació activa poden computar en l’increment de nota final ( iAC ).
0
PA. Pràctiques d'aula Pràctiques : Activitats d’aprenentatge complementàries desenvolupades a l’aula, amb indicacions i correccions del professor, basades en l'anàlisi gràfic i raonament constructiu.
Es duran a terme durant les setmanes de classe.
Activitats individuals i optatives. No participen del sistema d’avaluació directe de l’assignatura. La seva compleció pot computar en l’increment de nota final ( iAC ).
0
AC. Activitats complementàries Activitats complementàries d’aprenentatge desenvolupades en línia: aportacions als fòrums, qüestionaris, etc ...
Es duran a terme durant les setmanes de classe.
Activitats individuals i optatives. No participen del sistema d’avaluació directe de l’assignatura. La seva compleció pot computar en l’increment de nota final ( iAC ).
0
PAC. Proves d'avaluació continuada Proves parcials basades en l'anàlisi gràfic i raonament constructiu, a partir del desenvolupat a les pràctiques d’aula.
Es duran a terme durant les setmanes de classe, a la franja horària definida per a proves d’avaluació continuada.
Activitats individuals, obligatòries i recuperables a l’examen final. No s’exigeix nota mínima.
Valoració: / Assoliment dels objectius proposats. / Resolució tecnològica. / Capacitat d’anàlisi i síntesi. / Formalització.
30
TAC. Treball d’anàlisi constructiu Treball relacionat amb els continguts i activitats de l’assignatura : Desenvolupament constructiu del treball de curs, desglossat en una o vàries activitats.
Es durà a terme durant les setmanes de classe.
Treball autònom en equip, obligatori i recuperable a l’examen final. No s’exigeix nota mínima.
Valoració: / Assoliment dels objectius proposats. / Resolució tecnològica. / Capacitat d’anàlisi i síntesi. / Avaluació del treball entre companys. / Formalització.
30
SO. Seguiment d’obres Treballs relacionats amb els continguts i activitats de l’assignatura : Observació i anàlisi d’obres en execució, desglossat en una o vàries activitats.
Es duran a terme durant les setmanes de classe.
Activitat individual, obligatòria i recuperable a l’examen final. No s’exigeix nota mínima.
Valoració: / Assoliment dels objectius proposats. / Capacitat d’anàlisi i síntesi. / Formalització.
10
EX. Examen de teoria Prova global sobre els continguts teòrics de l'assignatura. Format tipus test i/o de resposta breu.
Es durà a terme en el període d’avaluació final, segons el calendari de l’Escola.
Activitat individual, obligatòria i recuperable a l’examen final. No s’exigeix nota mínima.
Valoració: / Assoliment del coneixement específic. / Capacitat d’anàlisi i síntesi.
30
ExR. Examen de recuperació Prova global de recuperació sobre els continguts teòrics de l'assignatura i les activitats desenvolupades durant el curs, basada en l'anàlisi gràfic i raonament constructiu i/o en preguntes de resposta breu.
Es durà a terme en el període de recuperació, segons el calendari de l’Escola.
Per poder accedir-hi cal haver obtingut en la qualificació final de l’assignatura una nota mínima NC>=30.
Valoració: / Assoliment del coneixement específic. / Capacitat d’anàlisi i síntesi.
0
Recerca d’informació / Estudi / Tutories Recerca d’informació / Estudi / Tutories
Activitats complementàries: Treball autònom de l’alumne, destinat a l'estudi i recerca d’informació relacionada amb el temari, el desenvolupament dels treballs, o la preparació dels exàmens.
Es duran a terme durant les setmanes de classe.
En cas de dubtes es poden sol·licitar tutories al professor.
0

Qualificació

El sistema d'avaluació de l’assignatura és el de l'avaluació continuada, basat en el seguiment de les activitats d'avaluació descrites.

Cap activitat de les activitats d’avaluació definides té un pes superior al 60% ni s’exigeix nota mínima, però es manté l’opció de recuperació voluntària a través d’una prova global.
Addicionalment, la participació activa i motivada a les activitats complementaries pot proporcionar un increment de la nota final obtinguda.

La nota final per curs s’obté de la mitjana ponderada segons el percentatge definit per cadascuna de les activitats d’avaluació obligatòries, més el possible increment obtingut de les activitats complementàries:
NC = 60% PA + 40% TC + iAC
.........60% PA Proves avaluables: 10% PAC1 + 20% PAC2 + 30% EX
.........40% TC Treballs de curs: 10% SO + 30% TAC

L’assignatura es considera aprovada per curs si NC>=50.
En cas contrari, l’alumne pot accedir a un examen global de recuperació, sempre i quan hagi obtingut una nota mínima NC>=30.
En aquest cas la nota final seria la nota obtinguda a l’examen de recuperació (ExR) més el possible increment obtingut de les activitats complementàries:
NR = 100% ExR + iAC
Si NR<50, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Increment de nota ( iAC ):
Durant el curs es realitzaran activitats complementàries (pràctiques d’aula, fòrums, qüestionaris, consultes, etc.). Es consideren activitats de suport: son optatives i no formen part del sistema d’avaluació directe de l’assignatura.
La seva compleció pot representar un increment entre 0-25% de la nota obtinguda que cal entendre com una millora de la nota final.
L’increment només és pot aplicar si es realitzen més del 80% de les activitats complementàries i si la nota obtinguda (NC o NR) és >=40.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Calendari :
A l’inici del curs, l’alumne serà coneixedor del calendari de lliurament de treballs i les dates de realització de proves d’avaluació, les quals es programaran dins de la franja horària reservada per aquesta finalitat. Els exàmens es realitzen segons el calendari establert per l’escola.
No s'admet la realització de les proves o lliuraments fora de la data prevista ni fora del format establert.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
La utilització sense permís explícit del professor durant l'activitat d'avaluació d’apunts, formularis, calculadores, telèfons mòbils o altres dispositius amb capacitat d’emmagatzematge.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Revisió de les activitats d'avaluació :
Les sessions de revisió que es programin durant el curs tindran un caràcter de tutoria col·lectiva, d’assistència voluntària, per afavorir l’aprenentatge.
Les revisions son presencials, i només es poden fer el dia i hora programats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d’avaluació definida com a obligatòria implicarà que aquesta sigui qualificada com a “No Presentat”.
Només es considera l’opció de “No Presentat” en la qualificació final de l’assignatura en el cas de realitzar menys del 30% de les activitats d’avaluació del curs.
L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació.

Observacions

Per al seguiment d'aquesta assignatura, l’alumne ha de tenir o desenvolupar :
.- Interès per la construcció
.- Capacitat de dibuixar a mà alçada.
.- Capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Dedicació :
Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementària
.- Estudi / preparació dels temes
.- Participació o compleció de les activitats en línia
- - - - - - - - - - - - - - - -
La plataforma Moodle de l’assignatura esdevé essencial per a :
.- Consultar la programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Rebre i revisar les notificacions relacionades amb l’assignatura a través del Fòrum de noticies
.- Treballar els continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Desenvolupar i lliurar les activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sessions d’aula.
.- Es recomana assistència continuada i participació activa.
.- Convé fer una preparació prèvia del temari / activitat per obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
.- A l’aula es poden utilitzar aplicacions informàtiques si estan relacionades amb el tema que es desenvolupa.
.- No s'admet gravar, filmar ni fotografiar. No es pot enregistrar veu sense consentiment previ.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils.
.- Es demana puntualitat: Pel correcte desenvolupament de les sessions no es permet l’accés a l’aula després de l’hora prevista per l’inici.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts pel professorat.
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes. En cap cas són el substitut de les classes ni han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs que ha de desenvolupar autònomament l’alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal comunicar-ho per escrit al professor al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Expressió gràfica 3
 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de física 2
 • Fonaments de materials
 • Projectes 1
 • Projectes 2