Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció a l’urbanisme: la descripció com pas previ al projecte. Assentaments urbans. Assentaments residencials del segle XIX i XX. Morfologia urbana.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NADIA FAVA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
  • CT04 Treball en equip.
  • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
  • CE03 Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
  • CE21 Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.

Continguts

1. Aprendre a llegir el territori

          1.1. El naixement de la cartografia moderna i de la disciplina urbanística

                    1.1.1. Anàlisi de projectes: París, 1856-1872, Barcelona, 1856

          1.2. El coneixement de la ciutat des dels “manuals d’art urbà”

                    1.2.1. Aprendre de la ciutat històrica (C. Sitte, 1889; R. Unwin, 1909)

                    1.2.2. Anàlisi de projectes: Hampstead, 1905

          1.3. El coneixement de la ciutat segons els criteris del funcionalisme

                    1.3.1. La lectura de la ciutat en el moviment modern (Le Corbusier)

                    1.3.2. Anàlisi de projectes: Chandigarh, India, 1950; Brasília: Brasil, 1956

                    1.3.3. La ciutat organica (F. Lloyd Wright. 1958)

                    1.3.4. Anàlisi de projecte: Broadacre City (1958)

2. Eines i metodologia d’anàlisi urbana

          2.1. Anàlisi del territori

                    2.1.1. La rappresentació del territori: cartografia

                    2.1.2. La forma del territori: orografia, hidrografia, pendents i el creixement

                    2.1.3. La interpretació del territori: elements morfogenerators i obstacles al creixement

          2.2. Anàlisi de l'entorn urbà

                    2.2.1. Creixement urbà

                    2.2.2. Mobilitat: jerarquies, canal de fluxos, tipus de accessilidat, transports urbans, espai públic, sistema connector, seccions

                    2.2.3. Mobilitat: les xarxes viaries i la morfologia urbana

                    2.2.4. Equipaments i serveis: localització, anàlisis de la distribució, ús de la planta baixa, relació equipament i aparcaments i sistema de transport, espais oberts públics, serveis i espais de socialització

                    2.2.5. La xarxa parcel·laria: espais públics i privats, ocupació de la parcel·la, densitat de la parcel·la

                    2.2.6. Anàlisis perceptiu del barri

                    2.2.7. Interpretació oportunitat i problemes: metaprojecte

          2.3. Legislació i planejament: introducció

                    2.3.1. Planejament general

                    2.3.2. Planejament derivat

                    2.3.3. Classificació del sòl

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 15 0 15
Anàlisi / estudi de casos 25 47 72
Classes expositives 20 0 20
Exposició dels estudiants 1 5 6
Prova d'avaluació 2 35 37
Total 63 87 150

Bibliografia

  • Choay, Françoise (1970 ). El Urbanismo : utopías y realidades . Barcelona: Lumen. Catàleg
  • Benévolo, Leonardo (1982 ). Historia de la arquitectura moderna (5ª ed. ampliada). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
  • Luque Valdivia, José (cop. 2004 ). Constructores de la ciudad contemporánea : aproximación disciplinaria a través de los textos . Madrid: Cie Dossat 2000. Catàleg
  • Solà-Morales i Rubió, Manuel de (1997 ). Las Formas de crecimiento urbano . Barcelona: UPC. Catàleg
  • Esteban i Noguera, Juli (1998 ). Elementos de ordenación urbana . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació d’un tema de la teoria a classe en grup (15 minuts). L'exposició publica del treball es valorarà per la coherència argumental i la capacitat de fer servir les eines adequades.
Nota de grup:
0-10
10
Anàlisis i projecte d'un entorn de petites dimensions que posi èmfasis sobre la requalificació urbana i paesatjistica. Es valorarà la capacitat de l’alumnat d’expressar-se gràficament utilitzant les eines tècniques pertinents , de posar en relació la teoria del curs amb la pràctica i la capacitat de l’alumnat d’individuar qüestiones urbanes d’un cert grau de complexitat .
50
Examen amb preguntes obertes. L'examen serà individual.
Es valorarà la coherència, la correcció en la utilització de la terminologia específica, l'argumentació i la utilització de dibuixos conceptuals i referencies bibliogràfiques.
Nota individual:
0-10
nota mínima 4
Activitat recuperable
30
Participació a classe Es valorarà la constància i la pertinença de les intervencions. 10

Qualificació

Totes les pràctiques s'han de lliurar per superar l'assignatura.
Si una pràctica es lliura en retard no serà avaluada .
La nota mínima per passar l'examen és 4.
Solament l'examen es podrà recuperar.
Es considera "no presentat" qui no entrega totes les practiques o no es presenta a l'examen o participa al curs.

L'intercanvi d'informació durant la realització d'una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "no presentat" quan l'alumne no presenti una de les pràctiques o no faci l'examen

Observacions

El curs d’Urbanística vol situar I’estudiant en la ciutat per començar-ne a tenir un coneixement més sistemàtic i raonat del que li ha donat la pròpia experiència. Es tracta de dotar d’uns referents la memòria dels futurs arquitectes a través d’uns continguts fàcilment aplicables. Com que la complexitat urbana i del treball en urbanística és difícilment abordable, perquè comprèn múltiples plans de coneixement, es proposa un coneixement de la ciutat centrat en els aspectes qualitatius, a través l’exercici de la descripció i interpretació, com a pas previ al projecte d’urbanisme. El curs planteja dos objectius: el coneixement de les obres fonamentals en la història de la descripció de la ciutat i l’exercici pràctic de la descripció i interpretació de la ciutat, en els aspectes morfològics, històrics i perceptius.


1. A teoria es tractaran temes relacionats amb tots els blocs temàtics i se sol·licitarà la participació de l’estudiant amb presentació de lectures.

2. A les pràctiques s’explicaran els temes de les pràctiques i hi haurà presentacions i correccions públiques dels treballs. A partir dels temes tractats en la teoria es desenvoluparan pràctiques referides a dos blocs temàtics:

- la cartografia històrica

- la descripció i el projecte en urbanisme
Es recomana la lectura prèvia d'aquests llibres o articles abans de la lliçó corresponent. Aquest any el 25% de les lectures serà en angles.


1-Collins, George R., Camillo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno. Barcelona: G. Gili, 1980. SIG: 711.4"18/19" COL

2-Unwin , R., Town planning in practice : an introduction to the art of designing cities and suburbs, Ed. facsímil.
1863-1940 , New York : Princeton Architectural Press, cop. 1994.
Cap 1, 3, 4, 9

3-Joshi, K., Documenting Chandigarh : the Indian architecture of Pierre Jeanneret, Edwin Maxwell Fry, Jane Beverly Drew , Ahmedabad : Mapin, 1999 . Cap 1