Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Conceptes fonamentals de l'arquitectura com a funció, construcció, material, estructura, forma, proporció, ornament, símbol i ciutat. Teoria de l'arquitectura.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL MAR CABARROCAS SALVADOR  / MARISA GARCIA VERGARA
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CE17 Coneixement adequat de: Les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE18 Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura; Els mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.

Continguts

1. Presentació de l'assignatura. Teoria de l'arquitectura dels segles XIX i XX. Conceptes bàsics i fonaments

2. El segle XIX, crítiques a la ciutat industrial. I. August W. Pugin i E. E. Viollet-le-Duc II. John Ruskin III. William Morris

3. El Moviment Modern i els seus pioners. IV. Frank Lloyd Wright V. Adolf Loos VI. Bruno Taüt VII. Le Corbusier VIII. Ludwig Mies van der Rohe

4. Una primera revisió dels postulats de la modernitat. IX. Reyner Bahnam i Colin Rowe X. Ernest Nathan Rogers

5. Necessàries refundacions XI. Robert Venturi XII. Aldo Rossi

6. El convuls final de sègle. Debats XIII. Peter Eisenmann XIV. Rem Koolhas

7. Segle XXI i perspectives de futur. XV. John Hejduk XVI. Enric Miralles

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 2 4
Classes expositives 8 8 16
Classes participatives 5 4 9
Classes pràctiques 8 8 16
Prova d'avaluació 2 10 12
Sortida de camp 2 1 3
Treball en equip 0 10 10
Tutories 2 2 4
Visionat/audició de documents 1 0 1
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Venturi, Robert (1998 ). Aprendiendo de Las Vegas : el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica . México: Gustavo Gili. Catàleg
 • Venturi, Robert (1978 ). Complejidad y contradicción en la arquitectura (2ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Rossi, Aldo (1992 ). La Arquitectura de la ciudad (2a ed). Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Eisenman, Peter (2011 ). Diez edificios canónicos 1995-2000 . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Rowe, Colin (1998 ). Ciudad collage . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Banham, Reyner (1985 ). Teoría y diseño en la primera era de la máquina . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Moneo, Rafael (cop. 2004 ). Inquietud teórica y estrategia proyectual : en la obra deocho arquitectos contemporáneos . Barcelona: Actar. Catàleg
 • Wright, Frank Lloyd (1994 ). Frank Lloyd Wright : primers escrits . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Mies van der Rohe, Ludwig (1981 ). Escritos, dialogos y discursos . Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Catàleg
 • Ozenfant, A (cop. 1994 ). Acerca del purismo : escritos 1918-1926 . Madrid: El Croquis. Catàleg
 • Loos, Adolf (cop. 1993 ). Escritos I : 1897-1909 . Madrid: El croquis. Catàleg
 • Loos, Adolf (cop. 1993 ). Escritos II : 1910-1931 . Madrid: El croquis. Catàleg
 • Taut, Bruno (cop. 1997 ). Escritos : 1919-1920 . Madrid: El croquis. Catàleg
 • Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel (DL 1996 ). La Construcción medieval : el artículo "Construcción" delDictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe. au XVIe. siècle . Madrid: Instituto Juan de Herrera [etc.]. Catàleg
 • Ruskin, John (2000 ). Las Siete lámparas de la arquitectura (4a ed. renovada). Barcelona: Alta Fulla. Catàleg
 • Koolhaas, Rem (cop. 2004 ). Delirio de Nueva York : un manifiesto retroactivo para Manhattan . Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Mallgrave, Harry Francis (2005 ). Modern architectural theory : a historical survey, 1673-1968 . Cambridge: Cambridge University. Catàleg
 • Nesbitt, Kate (1996). Theorizing a new agenda for architecture.An Anthology of Architectural Theory 19. Princeton Architectural Press.
 • A. Krista Sykes, K. Michael Hays (2010). Constructing a New Agenda for Architecture Architectural Theory 1993-2009. Princeton Architectural Press.
 • Rowe, Colin (1980). Manierismo y Arquitectura moderna. Barcelona: G. Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives. 1 hora. L' estudiant intervindrà activament al debat i anàlisi de textos i casos d'estudi. L'estudiant intervendrà activament al debat i l'analisi de casos d'estudi. 15
Classes practiques. 1 hora. Treball tutoritzat pel professor, consistent en l’elaboració de estudis analítics mitjançant maquetes i representacions gràfiques d’ alguns exemples claus de l’ història de l’arquitectura dels períodes i autors estudiats al curs Treball tutoritzat pel professor, consistent en l’elaboració de estudis analítics mitjançant maquetes i representacions gràfiques d’ alguns exemples claus de l’ història de l’arquitectura dels períodes i autors estudiats al curs. Es valorarà la presentació puntual del treballs en les dates fixades. S'avaluarà el procés i el resultat final, en funció del grau de compliment dels objectius plantejats, la correcció del anàlisi i la seva coherència formal. 20
Examen teòric final. Prova final teòrica, constisten en preguntas sobre els continguts del curs. Prova escrita de caràcter individual de resposta argumentativa. Es valorarà: respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals. 30
Treball de recerca en equip, tutoritzat pel professor Treball de recerca, tutoritzat pel professor, realitzat en equip. Es valorarà: la capacitat de treball en equip, la recerca d'informació i la capacitat d'expresió i sintesi dels coneixements. 20
Visites comentadas i sortidas a exposicions destacades Cerca d'informació previa, redacció d'un dossier sobre la visita i una ressenya critica per part de l'estudiant per descriure el seu aprofitament de la visita. 5
Visionat de documents audiovisuals Recerca d'informació i redacció d'una ressenya sobre la visita 5
Análisi i estudi de casos, projectes i obres arquitectónics. Exercicis breus d'analisi, critica i síntesi dels continguts i la seva aplicació Análisi de obres i projectes arquitectónics. Exercicis breus d'analisi, critica i síntesi dels continguts i la seva aplicació. Es valorarà la capacitat d'aplicació dels conceptes i la seva justificació.
5

Qualificació

Per aprovar el curs és indispensable presentar i aprovar tots els treballs assignats i aprovar l’examen final.

La nota final és compon:
NEF (30%) + NPAC (15%) + NTR (40%) + NEP (15%)

1- Examen final: 30%.
Examen escrit amb preguntes sobre els continguts teòrics.
Es valorarà: Respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals.
.Prova presencial i no recuperable, atès que fa promedi amb altres activitats d'avaluació.
.L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades, si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

2- Participació activa a classe: 15 %
Es valorarà la participació activa del estudiant a classe, la intervenció a l'análisi de exemples, al debat i comentari de textos que demostrin la implicació i l'interès per l'assignatura

3-. Treballs pràctiques i treball de recerca. 40%
3.1- 20% Treball gràfic d’anàlisi espacial i volumètric. Es valorarà:
Exhaustivitat en la recerca d’informació. Pertinença i qualitat analítica i explicativa.
3.2- 20% Treball de recerca en equip. Es valorarà:
Estructura correcta del treball escrit i gràfic. Qualitat de redacció i qualitat gràfica de la presentació del treball, maquetes i dibuixos. Presentació en data i forma

4. Excercicis pràctiques, visitas d'obra, visionat i resencions de critica: 15%.
Es valorarà: la capacitat d'expresió oral i escrita, la recerca d'informació i la capacitat critica de l'estudiant.


Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.
Les pràctiques d'aula no són recuperables.
Les sortides no són recuperables.
L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.D'acord al Reglament d'avaluació dels estudiants de grau de l'EPS, per poder tenir dret a recuperar alguna activitat durant el període de recuperació, caldrà que l’alumne hagi obtingut en la qualificació final de l’assignatura una nota mínima de 3 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat equival a no haver entregat els treballs sol.licitats durant el curs, tot i haver realitzat entregues parcials, o no haver realitzat l'examen final.

No presentat equival a la no assitència i participació activa a classes, a la no presentació dels treballs pràctics o de recerca, o a la no realització de l'examen.

L'assistència a l'examen (sense entrega de la proba) no es considerarà com No Presentat.

Assignatures recomanades

 • Composició 1
 • Composició 2
 • Estètica i crítica de l'arquitectura
 • Història de l'art i l'arquitectura 3