Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Protecció contra incendis Electricitat Il·luminació Qualitat de l'aire interior: ventilació i evacuació de fums. Arquitectura passiva. Calefacció Aire Condicionat Telecomunicacions Elevació vertical OBJECTIUS: - Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal·lació. - Tenir criteris de disseny per aplicar an cada cas les solucions adequades. - Conèixer els materials existents. - Saber calcular els elements que intervenen en una instal·lació, així com els espais que ocupen dins els edificis. - Saber com es realitza la posta en obra. - Criteris de control i manteniment.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMILIO SAGRERA BUSQUETS  / ELENA VILAGRAN GRAU
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

  • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.
  • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
  • CE32 Aptitud per aplicar la normativa específica sobre instal · lacions al procés de l'edificació.
  • CE33 Capacitat per desenvolupar constructivament les instal · lacions de l'edifici, controlar i planificar la seva execució i verificar les proves de servei i recepció, així com el seu manteniment.

Continguts

1. Tema 1. Protecció contra incendis.

2. Tema 2. Instal•lacions de subministres d’electricitat, protecció i posta a terra.

3. Tema 3. Il•luminació.

4. Tema 4. Qualitat de l'aire interior: ventilació i evacuació de fums.

5. Tema 5. Arquitectura passiva.

6. Tema 6. Calefacció.

7. Tema 7. Aire condicionat.

8. Tema 8. Telecomunicacions.

9. Tema 9. Elevació vertical.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 55 55 110
Prova d'avaluació 5 35 40
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Codigo Técnico de la Edificación. DB-SI, DB-HE, DB-SU, DB-HS (2006). Real Decreto 314-2006. Catàleg
  • Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (2002). Real Decreto 842/2002. Catàleg
  • Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) (2007). RD 1027/2007. Catàleg
  • Luis Jesús Arzmendi Barnes (1995). Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios. EUNSA. Catàleg
  • CARRIER (1996). Manual de aire acondicionado - CARRIER. Marcombo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen Segons programa assignatura 40
Classes pràctiques d'aula. Segons desenvolupament assignatura 30
Classes pràctiques de laboratori. Segons desenvolupament assignatura 30

Qualificació

Examen de teoria (Ex) = 40%
Pràctiques d'aula (Pa) = 30%
Pràctiques de laboratori (Pl) = 30%


L'exàmen és un proba teòrica-pràctica, única global de tot el temari explicat a classe. Només hi ha una sola convocatòria i no és recuperable. No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. La seva incidència sobre la nota final és d'un 40%.
Es feran tres pràctiques d'aula avaluables de contingut parcial. La seva incidència sobre la nota final és d'un 30%. Es a dir: (10%+10%+10%). No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. No son recuperables.
Les pràctiques de laboratori consisteixen en l'elaboració d'un projecte sobre les instal·lacions que s'expliquen aplicades a un edifici. El treball és en equip i es fa una sola entrega. La seva incidència sobre la nota final és d'un 30%.No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. No és recuperable.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Obtenció de la nota (N):
( N ) = %(Ex) + %(Pa) + %(Pl)
L’assignatura es considera aprovada si ( N )=5 o superior
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Al tractar-se d’un sistema d’avaluació continuada, només es considera l’opció de No Presentat quan un alumne faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
(computat segons el % de ponderació de cada activitat detallat en els criteris d’avaluació)

Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat igual o més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.


Observacions

Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores, de les quals aproximadament 1/3 corresponen a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
- desenvolupament dels treballs / activitats
- recerca de bibliografia / informació complementaria
- estudi / preparació dels temes