Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional. Evolució històrica de l'educació infantil en el nostre país. Experiències internacionals i bones pràctiques (0-3 anys). Legislació de l'escola infantil(0-3 anys).El docent a l'escola infantil (0-3 anys). Factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels alumnes: espai, temps i relacions socials. Organització de l'escola infantil (0-3 anys). Les relacions entre família i escola als centres de 0 a 3 anys. Institucions i serveis d'atenció als infants de 0-3 anys. Organització del treball de l'aula i en l'espai de joc. Treball en equip. El procés educatiu a l'etapa 0-3: metodologia, recursos i estratègies.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ARIADNA LLEONART SITJAR  / MARIA ROSA TERRADELLAS PIFERRER
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Analitzar l’evolució història de la família, així com els diferents tipus de famílies, estils de vida i educació en el context escolar.
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les competències fonamentals que afecten als professionals a les escoles.
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores i de qualitat en l’organització i funcionament de centres educatius.
 • Identificar i analitzar els aspectes organitzatius dels centres educatius i les accions que comprèn el seu funcionament.

Continguts

1. L'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional. Evolució històrica de l'educació infantil en el nostre país. Experiències internacionals i bones pràctiques (0-3 anys). Legislació de l'escola infantil(0-3 anys).Institucions i serveis d'atenció als infants de 0-3 anys.

2. El personal dels centres d'educació infantil. Membres que el composen. L'organització del personal dels centres d'educació infantil. El treball en equip en els centres d'educació infantil (0-3 anys). Rols que sorgeixen en el treball en equip i paper del coordinador. Tècniques de treball en equip.

3. L'organització de l'escola infantil (0-3 anys). Factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels alumnes: espai, temps i relacions socials. Característiques dels edificis, espais, mobiliari, materials dels centres de 0 a 3 anys. Condicions higièniques, sanitàries i de seguretat que han de reunir aquests centres. L'organització dels espais i dels materials en els centres d'educació infantil.

4. El procés educatiu en l'etapa 0-3: metodologia, recursos i estratègies. Importància de les rutines diàries i el joc en les primeres edats.L'adaptació dels infants en els centres d'educació infantil 0-3 anys. Organització del treball a l'aula i en els diferents espais del centre. L'organització dels infants en grups i models d'agrupament. L'organització del temps.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 21 21 42
Prova d'avaluació 5 10 15
Treball en equip 17 26 43
Total 43 57 100

Bibliografia

 • L'Infant travessa el mirall (1991 ) (2a ed.). Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Maneres d'acollir els infants (1990 ). Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Alpi, Laura (cop. 2003 ). Adaptación a la escuela infantil : niños, familias y educadores al comenzar la escuela . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Anton, Montserrat Fusté, Susanna (2007 ). Planificar la etapa 0-6 : compromiso de sus agentes y práctica cotidiana . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Barbosa, M. Carmen Silveira (2002 ). Rutines, activitat a l'escola . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (2006 ). Aprender y enseñar en educación infantil . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Benlloch, Montse (2002 ). Com fer escola de tots i per a tots . Barcelona: A. M. Rosa Sensat. Catàleg
 • Cabanellas, Isabel (DL 1998 ). Momentos : Cantos entre balbuceos . Pamplona: Universidad Pública de Navarra. Catàleg
 • Comellas, María Jesús (2009 ). Família i escola : compartir l'educació . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Falk, Judit (1991 ). Educar els 3 primers anys : l'experiència de Lóczy . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Jubete, Montserrat (2004 ). Espais i temps per al joc . Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Goldschmied, Elinor (1998 ). Educar l'infant a l'escola bressol . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • González-Agàpito, Josep (1989 ). Ser infants abans d'ara . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Majem, Tere (1994 ). El Joc de la descoberta . Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Malaguzzi, Loris (1996 ). Malaguzzi i l'Educació infantil a Reggio Emilia . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Òdena, Pepa (1987 ). L'Infant i l'escola bressol . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Pikler, Emmi (2004 ). La Conquesta de l'autonomia . Barcelona: A. M. Rosa Sensat. Catàleg
 • Ritscher, Penny (2003 ). El Jardí dels secrets : organitzar i viure els espais exteriors a les escoles . Barcelona: Associació de mestres Rosa Sensat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
En grup. Cerca d'informació i exposició oral, davant del grup mitjà, sobre l'organització de l'educació infantil en diferents països europeus i algunes comunitats autònomes espanyoles. -Aprofundiment en la recerca de les dades.
-Nivell d’elaboració i presentació acurada del treball
-Creativitat i claredat d’idees de la presentació tecnològica.
-Correcció i domini de l’expressió oral i escrita.
-Mostrar diversitat de recursos per respondre a les qüestions que es plantegin durant la presentació pública.
-Valoració del treball en equip realitzat i participació en el resultat de la nota individual de cada membre de l’equip.
33
En grup. Presentació d'una proposta d'aula temàtica per infants de 0 a 3 anys. Grau d'elaboració de la proposta. Adequació d'aquesta amb les necessitats dels infants. Argumentació sobre l'opció presentada en relació a les capacitats dels infants. Presentació acurada del treball. Nivell d'expressió escrita.Ajustament al temps de presentació. 34
Individual. Es realitzarà una treball de reflexió sobre l'assignatura, amb la finalitat de poder constatar els coneixements, habilitats i actituds, desenvolupats en aquesta. La reflexió portada a terme en els diferents apartats, tant a nivell de conquestes com de mancances. La coherència en les explicacions. Les capacitats d'anàlisi i síntesi. La presentació i la correcció escrita del treball. 33

Qualificació

Les activitats d'avaluació són obligatòries.

Per aprovar cal haver aprovat totes les activitats d'avaluació.

Els criteris d'avaluació de cada activitat es detallaran prèviament a la realització de cadascuna d'aquestes.

Els treballs s'han de presentar dins el període establert. La presentació fora de termini no es comptabilitzarà.

Amb la finalitat de promoure el treball en equip, en els treballs que es realitzin en grup, la composició dels grups l'establirà la professora. Respecte a la seva avaluació, la professora els avaluarà i l'alumnat participarà en la determinació de la nota individual de cadascun dels membres de l’equip.

Els treballs que comportin una presentació presencial per part del grup hauran de comptar amb l'assistència i presentació de tots els membres del grup. Aquest aspecte es tindrà en compte en l'avaluació individual.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant serà qualificat com a NO presentat quan:

- No lliuri el 100% de les tasques de l'assignatura
- No realitzi les proves d'avaluació establertes

Observacions

Atenent la importància que té el treball en equip per a la formació dels mestres així como una correcta expressió oral i escrita, es tindrà en compte la participació a les classes pràctiques així com en la presentació dels treballs.