Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. L'estudi de la personalitat des del punt de vista de l'individu: a. Definició i concepte de personalitat. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat. Metodologia d'investigació en psicologia de la personalitat. b. Principals models i teories en psicologia de la personalitat: models internalistes, processuals, models factorials, teories biològiques de la personalitat, models cognitius, models interaccionistes. c. Personalitat i psicopatologia. Personalitat i benestar. La personalitat des de la psicologia positiva. 2. La influència de les situacions socials en el comportament humà: a. Personalitat autoritària, conformisme, obediència i submissió. b. Poder, influència social, ideologia i valors. c. Relacions interpersonals i vincles (forts i febles). Comunicació interpersonal. d. Estils de lideratge. Estereotips i prejudicis. Comportaments col·lectius i moviments socials. e. La importància del context físic: amuntegament, medi ambient, privacitat i espai vital. 3. La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials, i la seva relació amb la personalitat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
GEMMA CROUS PARCERISAS  / SARA MALO CERRATO  / MARIA DE LAS MERCEDES MARTIN PERPIÑA  / FERRAN VIÑAS POCH
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats
 • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. BLOC I: Estudi de la personalitat des del punt de vista de l’individu.

          1.1. Concepte de personalitat.

          1.2. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat.

          1.3. Metodologia de recerca en Psicologia de la Personalitat.

          1.4. Models lèxics/factorials.

                    1.4.1. Introducció a l'anàlisi factorial.

                    1.4.2. Model de R.B. Cattell.

                    1.4.3. Model dels 5 Grans factors.

          1.5. Teories biològiques de la personalitat.

                    1.5.1. Teoria de la personalitat de H.J. Eysenck.

                    1.5.2. Teoria de la personalitat de J. Gray.

                    1.5.3. Teoria de la personalitat de Zuckerman.

                    1.5.4. Teoria de la personalitat de Cloninger.

                    1.5.5. Teoria de la personalitat de Rothbart.

          1.6. Teories psicoanalítiques de la personalitat.

          1.7. Perspectiva humanista/fenomenològica en l'estudi de la personalitat.

                    1.7.1. Teoria de Abraham Maslow.

                    1.7.2. Teoria fenomenològica de C.R. Rogers.

          1.8. Teoria dels Constructes Personals de G.A. Kelly.

          1.9. Personalitat i salut.

2. BLOC II: La influencia de les situacions socials en el comportament humà.

          2.1. Context, interacció i influència social.

          2.2. Identitat social, comportaments de rol i actituds.

          2.3. Processos d'influència social i autoritarisme.

          2.4. Perspectiva psicosocial sobre les emocions: el benestar subjectiu.

          2.5. Els valors i les creences.

          2.6. La comunicació interpersonal.

          2.7. La importància del context físic i el comportament humà.

          2.8. La formació d'impressions.

          2.9. Les relacions interpersonals.

          2.10. La prosocialitat.

          2.11. Comportaments col·lectius, moviments socials i acció social.

3. BLOC III: La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials i la seva relació amb la personalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 12,5 18,5
Classes expositives 56 106 162
Classes pràctiques 20 46,5 66,5
Exposició dels estudiants 11 22 33
Prova d'avaluació 4 16 20
Total 97 203 300

Bibliografia

 • Belloch Fuster, Amparo (cop. 1995 ). Manual de psicopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Bermúdez, J., Pérez-García, A.M., Ruiz, J.A., Sanjuán, P. y Rueda, B. (2012). Psicología de la Personalidad (2ª). Madrid: UNED. Catàleg
 • Canto Ortiz, Jesús M (1994 ). Psicología social e influencia : estrategias del poder y procesos de cambio . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Colom Marañón, Roberto (cop. 1998 ). Psicología de las diferencias individuales : teoría y práctica . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cuesta, Ubaldo (cop. 2000 ). Psicología social de la comunicación . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Christakis, Nicholas A (cop. 2010 ). Conectados : el sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan . Madrid: Taurus/Santillana. Catàleg
 • Engler, Barbara (1996 ). Introducción a las teorías de la personalidad (4a ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gil Lacruz, Marta (2007 ). Psicología social y bienestar . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Javaloy, Federico (cop. 2001 ). Comportamiento colectivo y movimientos sociales : un enfoque psicosocial . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Miell, Dorothy Dallos, Rudi (1996 ). Social interaction and personal relationships . London [etc.]: Sage :The Open University. Catàleg
 • Mugny, Gabriel (1981 ). El Poder de las minorías : psicología social de la influencia de las minorías e ilustración experimental . Barcelona: Rol. Catàleg
 • Pelechano Barberá, Vicente (1996- ). Psicología de la personalidad . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pervin, Lawrence A (cop. 1998 ). La Ciencia de la personalidad . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Sánchez Bernardos, María Luisa (1995 ). Personalidad : aspectos cognitivos y sociales . Barcelona: Pirámide. Catàleg
 • Schultz, Duane P (cop. 2003 ). Teorías de la personalidad (7ª ed.). Madrid [etc.]: Thomson. Catàleg
 • Sollod, R.N., Wilson, J.P. i Monte, C.F. (2009). Teorías de la personalidad. Debajo de la máscara. (Octava). Mexico: McGrawHill. Catàleg
 • Tordera Santamatilde, Núria (2005 ). Temes de psicologia social: la interacció individu-societat . Valls: Cossetània. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació de la personalitat. Aplicació del 16 PF-APQ per avaluar les principals dimensions de la personalitat. Caldrà lliurar un informe sobre els resultats obtinguts amb el 16 PF-APQ. Si l'informe es lliura fora del termini establert es considerarà que no s’ha realitzat la pràctica corresponent. La pràctica amb el 16 PF-APQ tindrà un pes sobre la nota final del 5%. Es podran recuperar els informes suspesos, però la nota màxima de la recuperació serà de 5. Cada informe es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 5% 5
Avaluació de la personalitat. Aplicació del NEO PI-R per avaluar les principals dimensions de la personalitat. Caldrà lliurar un informe sobre els resultats obtinguts amb el NEO PI-R. Si l'informe es lliura fora del termini establert es considerarà que no s’ha realitzat la pràctica corresponent. La pràctica amb el NEO PI-R tindrà un pes sobre la nota final del 5%. Es podran recuperar els informes suspesos, però la nota màxima de la recuperació serà de 5. Cada informe es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 5% 5
L'experiment de la presó d'Stanford.
Analitzar els fets succeïts en l'experiment de la Presó d'Standford (Zimbardo), analitzant la pel·lícula "El Experimento" (2001, d’Oliver Hirschbiegel), aplicant els conceptes teòrics sobre el comportament dels grups, la influència social, la identitat, i altres aspectes treballats al primer semestre.
Es valorarà en una escala likert de 10 punts. La seva ponderació sobre la notal final és del 5%. 5
El benestar personal i la felicitat.
Realitzar una recerca explorant les similituds i les diferències sobre el concepte de felicitat en els diferents estadis del
cicle vital.
Es valorarà en una escala likert de 10 punts.La seva ponderació sobre la notal final és del 5%. 5
Realització de seminaris en grup petit sobre el bloc III del programa del mòdul. Durant el seminari els alumnes hauran de realitzar una exposició en format pòster d’una investigació recentment publicada sobre la temàtica del seminari. 20
Examen tipus mixt amb 30 preguntes sobre els continguts teòrics i pràctics tractats durant el primer semestre i corresponent al bloc de Personalitat. Per tal de controlar el factor "atzar", els errors a les preguntes d'elecció múltiple descomptaran 0,33 punts cada un (error dividit pel nombre de respostes alternatives menys 1). La puntuació final de l’examen estarà compresa entre 0 i 10 punts. La seva ponderació sobre la nota final és del 23%. 23
Examen tipus mixt amb 30 preguntes sobre els continguts teòrics i pràctics tractats durant el primer i segon semestre del bloc de Context Social. Per tal de controlar el factor "atzar", els errors a les preguntes d'elecció múltiple descomptaran 0,33 punts cada un (error dividit pel nombre de respostes alternatives menys 1). La puntuació final de l’examen estarà compresa entre 0 i 10 punts. La seva ponderació sobre la nota final és del 23%. 23
Examen tipus test amb 10 preguntes sobre els continguts dels Seminaris. Per tal de controlar el factor "atzar", els errors a les preguntes d'elecció múltiple descomptaran 0,33 punts cada un (error dividit pel nombre de respostes alternatives menys 1). La puntuació final de l’examen estarà compresa entre 0 i 10 punts. La seva ponderació sobre la nota final és del 14%. 14

Qualificació

La qualificació final del mòdul correspondrà a la mitjana ponderada de les puntuacions assolides en cada activitat. Per aprovar el mòdul cal haver realitzat totes les activitats i tenir una puntuació de com a mínim 5 punts en cada una de les tres proves escrites. En cas de no superar alguna de les tres proves escrites, la nota que apareixerà a les actes correspondrà a la nota obtinguda a la prova escrita no superada.

Totes les activitats d’avaluació es podran recuperar. En el cas de les activitats pràctiques la nota màxima serà de 5. En cas de voler millorar la qualificació de les proves escrites, l’alumne tindrà la possibilitat de tornar-les a realitzar. No obstant això, cal tenir en compte que la nota final sempre serà la darrera obtinguda.

D’acord amb les “Recomanacions sobre els Criteris d’Avaluació Generals pel Grau de Psicologia” aprovades pel Consell d’Estudis de 9 de novembre de 2016, el Grau en Psicologia considerarà fer un canvi de data només en el cas de les proves escrites finals i de recuperació, en els supòsits següents:

1. Ingrés hospitalari de l’estudiant o d'un familiar fins a primer grau (coincidint amb el dia de l’activitat i fins a 2 dies després de l'hospitalització) o baixa mèdica de l’alumne.
2. Defunció d’un familiar de fins a segon grau (coincidint amb el dia de l’activitat i fins a 2 dies després de la defunció).
3. Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant, sempre que aquest estigui registrat dins del Programa de Suport a Persones amb Discapacitat.
4. Maternitat/Paternitat (fins a una setmana després de la data del naixement).
5. Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell.
6. Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
7. Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

La qualificació de MH es considera una valoració qualitativa, a decisió del professor/a.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi realitzat cap de les activitats d’avaluació.

Observacions

El mòdul disposa d'una guia completa i detallada sobre els continguts, criteris d'avaluació, les lectures corresponents i el cronograma.