Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En aquesta assignatura es treballarà de forma teòrica i pràctica sobre tècniques de gestió i mediació de conflictes aplicables des de la tasca del treballador/a Social.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NURIA BALLIU CASTANYER
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Unitat 1. Conflictes intrapersonals i conflictes interpersonals. Habilitats personals i socials per a la gestió dels conflictes.

2. Unitat 2. Pràctiques de comunicació interpersonal per a la gestió i mediació de conflictes: Comunicació verbal i no verbal, empatia, escolta activa i assertivitat

3. Unitat 3. El lideratge com a eina d'acompanyament en la gestió i mediació de conflictes. Estils de lideratge i competències del líder positiu

4. Unitat 4. La gestió dels conflictes des de l'Anàlisi Transaccional: els Estats del Jo en la comunicació intra i interpersonal i la Teoria de les Carícies (reconeixement positiu i negatiu)

5. Unitat 5. Gestió i mediació de conflictes interpersonals. Aplicació de la mediació en l'àmbit escolar, familiar i comunitari

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 22,5 5 27,5
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Prova d'avaluació 2 15 17
Treball en equip 3 0 3
Total 27,5 40 67,5

Bibliografia

 • Vinyamata, Eduard, 1946- (2012 ). Vivir y convivir en paz : aprender a vivir con uno mismo y con el entorno . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Gottheil, Julio (1996 ). Mediación : una transformación en la cultura . Buenos Aires [etc]: Paidós. Catàleg
 • Martínez de Murguía, Beatriz (1999 ). Mediación y resolución de conflictos : una guía introductoria . México: Paidós. Catàleg
 • García Villaluenga, Leticia (2006 ). Mediación en conflictos familiares : una construcción desde el derecho de familia . Madrid: Reus. Catàleg
 • Vinyamata, Eduard (1999 ). Manual de prevención y resolución de conflictos : conciliación, mediación, negociación . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i recensió Recensió d'un capítol de la lectura obligatòria i reflexió sobre l'aplicabilitat al camp social. Treball a classe sobre la lectura. 35
Sessions expositives Assistir i participar de forma activa a classe, i lliurar les pràctiques corresponents 40
Prova escrita Prova Escrita sobre els conceptes i teories explicats a l'aula i el treball d'un cas 25

Qualificació

La suma dels percentatges donarà la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumnat que assisteixi a menys del 80% de les sessions i/o que no presenti els exercicis serà avaluat com a no presentat.