Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID BRUSI BELMONTE  / JOSEP MAS PLA  / CARLES ROQUE PAU  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES

Competències

  • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
  • CE1 - Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar el funcionament del medi físic i la naturalesa de la matèria i dels éssers vius.
  • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. GEOLOGIA, UNA VISIÓ DE CONJUNT. La Geologia, com a ciència. Divisions clàssiques i relació amb altres ciències. Evolució dels coneixements geològics. Una visió general de la Terra. La Terra com a sistema.

2. EL TEMPS GEOLÒGIC. Conceptes de temps i espai en geologia Datacions relatives: principis fonamentals. Datacions absolutes. La taula dels temps geològics.

3. LA TERRA COM A PLANETA. Matèria i energia a l'Univers. Les galàxies. Formació i evolució dels estels. Origen i evolució de l'Univers Origen i evolució del sistema solar. Forma i moviments de la Terra.

4. L'INTERIOR DE LA TERRA. Origen de la informació sobre l'interior terrestre. Les ones sísmiques. Discontinuïtats sísmiques. Capes que formen la Terra. Principals característiques de l’escorça, el mantell i el nucli. El camp magnètic terrestre. Origen i distribució de la calor dins la Terra. El flux tèrmic.

5. DINÀMICA DE LA LITOSFERA I TECTÒNICA DE PLAQUES. La teoria de la tectònica de plaques Característiques dels límits entre plaques. Gènesi del moviment de les plaques. Activitat ígnia i tectònica de plaques. El metamorfisme en relació a la tectònica de plaques. Moviments verticals de la litosfera: isostàsia. Formació de serralades muntanyoses i conques sedimentàries. Orogènesi i acreció continental. Origen i evolució dels continents al llarg dels temps geològics.

6. LA MATÈRIA MINERAL. Matèria amorfa i matèria cristal·lina. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Composició química i característiques estructurals dels minerals. Propietats físiques. Principals grups de minerals. Els minerals com a components bàsics de les roques.

7. LES ROQUES ÍGNIES I L'ACTIVITAT ÍGNIA INTRUSIVA. Origen i composició dels magmes. Diferenciació magmàtica i cristal·lització. Textures ígnies. Classificació de roques ígnies. Activitat plutònica.

8. LES ROQUES METAMÒRFIQUES. Aspectes generals del metamorfisme i factors condicionants. Canvis texturals i mineralògics. Tipus de roques metamòrfiques. Tipus de metamorfisme.

9. SEDIMENTS I ROQUES SEDIMENTÀRIES. Tipus de sediments i de roques sedimentaries. Transformació del sediment en roca. Estrat i estratificació. Textures i estructures sedimentaries. Fàcies i ambients sedimentaris. Els fòssils i la història de la vida a la Terra.

10. LA DEFORMACIÓ DE LES ROQUES. Esforç i deformació. Estructures de deformació dúctil, plecs. Estructures de deformació fràgil, falles, encavalcaments i diàclasis.

11. TERRATRÈMOLS I ONES SÍSMIQUES Mecanismes generadors d’ones sísmiques. Tipologia i característiques de les d’ones sísmiques. Aparells de mesura i registre sísmic. Escales de mesura dels terratrèmols. Efectes destructius dels terratrèmols. Zones de risc i elements de control i prevenció.

12. L'ACTIVITAT VOLCÀNICA. Naturalesa de les erupcions volcàniques. Tipus d'activitat eruptiva. Materials expulsats pels volcans. Morfologia i tipus de volcans.

13. METEORITZACIÓ I SÒL. La meteorització: concepte i factors condicionants. La meteorització física. La meteorització química. El sòl: components, propietats i factors que intervenen en la seva formació. Principals tipus de sòls.

14. LES AIGÜES SUPERFICIALS. El cicle hidrològic. Escolament en làmina i canalitzat. Perfil longitudinal d'un riu. Nivell de base. Gradient velocitat i cabal. Flux laminar i turbulent. Erosió, transport i sedimentació dels corrents fluvials i torrencials. Ventalls al·luvials. Conques i xarxes de drenatge.

15. LES AIGÜES SUBTERRÀNIES. Distribució vertical de l'aigua dins del sòl: zona no saturada i zona saturada. Els aqüífers. El nivell freàtic. Interacció entre l'aigua subterrània i la superficial. Factors que condicionen l'emmagatzematge i la circulació d'aigua: porositat i permeabilitat. Tipus d'aqüífers

16. LES ZONES COSTANERES. La zona costanera. Processos que actuen a les zones costaneres: ones, marees i corrents. Tipus de costes. Deltes i estuaris. Formes litorals d'erosió i sedimentació.

17. PROCESSOS GRAVITACIONALS. Controls i desencadenats dels processos gravitacionals. Classificació dels moviments gravitacionals.

18. ELS DESERTS Distribució i causes de les zones àrides. Processos geològics en climes àrids Transport de sediments pel vent. Dipòsits eòlics.

19. LES GELERES. Concepte i tipus de geleres. La formació del gel glacial. Formes d'erosió i sedimentació glacials. Les glaciacions: evidències i teories que les expliquen. Les glaciacions quaternàries

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 10,00
Elaboració individual de treballs 20,00 0 20,00
Lectura / comentari de textos 0 48,00 48,00
Prova d'avaluació 6,00 26,00 32,00
Sessió participativa 40,00 0 40,00
Total 66,00 84,00 150

Bibliografia

  • Tarbuck, E.J., Lutgens, F.K. y Tasa, D. (2005). CIENCIAS DE LATIERRA: UNA INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA FÍSICA (8ª edició). Prentice Hall. Catàleg
  • Tarbuck, Edward J, Lutgens, Frederick K (2000). CIENCIAS DE LATIERRA: UNA INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA FÍSICA (Sexta edición). Prentice Hall. Catàleg
  • Monroe,J.S., Wincader, R. i Pozo, M. (2008). GEOLOGÍA: DINÀMICA Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA (4ª eDICIÓN). Paraninfo. Catàleg
  • Aguilera, L.M., Brusi, D., Casas,, J.M., Cerezo, J.M., Díez, M.C., García, F. (2005). CIENCIAS DE LATIERRA Y DEL UNIVERSO. La Enciclopedia del Estudiante, V.10. Santillana - El País. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves d'avaluació parcials. S'avaluarà l'aprenentatge de cada període acadèmic mitjançant una prova escrita que podrà incloure: preguntes d'elecció múltiple (les respostes incorrectes penalitzaran); preguntes de resposta breu; mapes i talls geològics; problemes i/o exercicis; esquemes i/o figures a completar i preguntes de tipus verdader/fals (en els dos darrers tipus de qüestions també podran penalitzar les errades). 100

Qualificació

L'avaluació i qualificació de l'assignatura es realitzarà de la següent forma:

1.- Cal realitzar totes les activitats d'aprenentatge.

2.- Cal lliurar els exercicis i treballs dins dels terminis establerts pels professors.

3.- Dues proves d'avaluació parcials (una per període acadèmic), relacionades amb els continguts teòrics i activitats pràctiques del període acadèmic considerat. Cada prova es valora en un 50% de la nota final de l'assignatura. La no compareixença en alguna d'aquestes proves atorga un zero a la nota a ponderar corresponent. Per aprovar l'assignatura cal treure una nota mínima de 5.

4.- En cas de no aprovar l'assignatura, l'estudiant té l'opció de tornar-se a examinar en una sola prova del conjunt del temari. L'examen de recuperació implica renunciar a les notes atorgades prèviament als exàmens parcials de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable i no s'hagi lliurat cap activitat .

Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar una activitat, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat, etc.) atorga la condició de "Presentat" a l'estudiant.