Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Matrimoni i Dret canònic. Capacitat de les parts. Impediments matrimonials. Consentiment matrimonial. Forma canònica del matrimoni. Processos matrimonials canònics.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA JESUS GUTIERREZ DEL MORAL

Altres Competències

 • L’alumne ha d’adquirir un coneixement bàsic del Dret matrimonial canònic: impediments, capacitat, consentiment matrimonial, vicis del consentiment, forma del matrimoni i extinció; i dels processos matrimonials canònics: procés ordinari de nul·litat matrimonial i altres processos.

Continguts

1. Dret matrimonial canònic. Nocions generals i terminologia.

          1.1. Concepte i formació històrica.

          1.2. Elements, fins i propietats essencials del matrimoni canònic.

          1.3. Tutela jurídica del matrimoni.

2. Capacitat i impediments matrimonials.

          2.1. La facultat de contreure matrimoni: el ius connubii.

          2.2. Comprovació de la capacitat de contreure: l’expedient matrimonial canònic.

          2.3. Impediments en general: a) concepte i naturalesa, b) classificació, c) règim jurídic.

          2.4. Impediments en particular:

                    2.4.1. Incapacitat física: edat i impotència.

                    2.4.2. Incompatibilitat jurídica: vincle, disparitat de cultes, ordre sagrat, i vot.

                    2.4.3. Per raó de delicte: rapte i crim.

                    2.4.4. Per raó de parentiu: consanguinitat, afinitat, cuasiafinitat i adopció.

          2.5. Matrimoni mixt i altres prohibicions.

3. El consentiment matrimonial.

          3.1. Funció, contingut i elements del consentiment.

          3.2. El moment de l’emissió del consentiment: el matrimoni in fieri.

          3.3. La incapacitat psíquica consensual: a) carència del suficient ús de raó; b) greu defecte de discreció de judici; c) impossibilitat psíquica d’assumir les obligacions essencials del matrimoni; d) la prova de la incapacitat.

4. La ignorància i l’error.

          4.1. La ignorància.

          4.2. El coneixement cert i la creença errònia sobre la nul·litat del matrimoni.

          4.3. L’error sobre l’essència del matrimoni.

          4.4. L’error sobre la institució matrimonial (propietats i elements).

          4.5. Errors sobre l’altre contraent.

          4.6. Error dolós.

5. El consentiment coaccionat.

          5.1. La violència física.

          5.2. La por.

          5.3. Els requisits de la por invalidant.

          5.4. La por reverencial.

6. El consentiment simulat.

          6.1. La simulació: noció i elements.

          6.2. La simulació total.

          6.3. La simulació parcial.

          6.4. L’exclusió dels elements i propietats essencials del matrimoni.

7. El consentiment condicionat.

          7.1. Condició i matrimoni.

          7.2. La celebració del matrimoni sota condició de futur.

          7.3. La celebració del matrimoni sota condició de passat i de present.

          7.4. Figures afins.

8. La forma jurídica del matrimoni canònic.

          8.1. Significat de la forma.

          8.2. La forma ordinària i el testimoni qualificat.

          8.3. Forma extraordinària.

          8.4. Matrimoni secret.

          8.5. Matrimoni per procurador.

          8.6. La dispensa de forma.

          8.7. Actuacions formals posteriors al matrimoni.

9. L’extinció del matrimoni canònic.

          9.1. La nul·litat i la seva convalidació:

                    9.1.1. La convalidació simple.

                    9.1.2. La sanació a l’arrel.

          9.2. La separació dels cònjuges.

          9.3. La dissolució canònica:

                    9.3.1. Per mort.

                    9.3.2. Per declaració administrativa de mort presumpta.

                    9.3.3. Dissolució del matrimoni rat i no consumat.

                    9.3.4. Dissolució del matrimoni a favor de la fe.

                    9.3.5. El privilegi paulí.

                    9.3.6. El privilegi petrí.

10. Els processos matrimonials canònics: pressupòsits.

          10.1. Funció judicial en el Dret canònic.

          10.2. Òrgans judicials. Territorialitat, graus i classes de Tribunals; composició.

          10.3. Classes de competència i fur competent.

          10.4. Les parts en el procés. Litisconsorci. Accions i excepcions.

11. El procés ordinari de nul·litat matrimonial.

          11.1. Període introductori: demanda, contestació, i causes incidentals.

          11.2. Període probatori: mitjans de prova, especialitats canòniques, publicitat restringida, funció de l’òrgan judicial, i valoració legal.

          11.3. Període discussori: al·legacions escrites i vista oral.

          11.4. Període decisori: decisió judicial, sentència i altres pronunciaments.

          11.5. Impugnació de la sentència.

          11.6. Fermesa i cosa jutjada.

12. Altres processos relatius al matrimoni canònic.

          12.1. Procés documental o procés sumari de nul·litat de matrimoni.

          12.2. Procés de separació conjugal.

          12.3. Procés per a la dispensa del matrimoni rat i no consumat: nocions generals, instrucció i decisió.

          12.4. Procés sobre la mort presumpte del cònjuge.

          12.5. Procés de dissolució del vincle en favor de la fe.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,00 50,00 70,00
Prova d'avaluació 2,00 6,00 8,00
Sessió participativa 10,00 25,00 35,00
Total 32,00 81,00 113

Bibliografia

 • López Alarcón, Mariano, Navarro Valls, Rafael (2001). Curso de derecho matrimonial canónico y concordado (6a ed). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • López Alarcón, Mariano, Navarro Valls, Rafael (1994). Curso de derecho matrimonial canónico y concordado (5ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Tirapu, Daniel, López-Sidro López, Ángel (2005). Curso breve de derecho matrimonial canónico : aspectossustantivos y procesales. Granada: Comares. Catàleg
 • Calabrús, Blanca, Mantecón, Joaquín (1993). Derecho matrimonial canónico, : aspectos sustantivos y procesales: teoría, legislación y formularios. Granada: Comares. Catàleg
 • Fornés, Juan (2008 ). Derecho matrimonial canónico (5ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Fornés, Juan (2000). Derecho matrimonial canónico (4ª ed). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Jusdado Ruiz-Capillas, Miguel A. Cañamares Arribas, Santiago (2007 ). Derecho matrimonial canónico y eclesiástico del Estado (2a ed). Madrid: Colex. Catàleg
 • Souto Paz, José Antonio (2002). Derecho matrimonial (2ª ed). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • González del Valle, José Mª (2002). Derecho canónico matrimonial, : según el Código de 1983 (9ª ed). Pamplona: EUNSA. Catàleg
 • Bernárdez Cantón, Alberto (1998). Compendio de derecho matrimonial canónico (9ª ed). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques amb pràctiques d'aula 90
Assistència i participació a classe. 10
Pràctica final 5

Qualificació

La docència d’aquesta assignatura, amb 4,5 crèdits ECTS, serà principalment pràctica. Se seguirà l’ordre del programa proposat, i s’estudiarà la normativa, i les interpretacions doctrinals i jurisprudencials. Es resoldran casos pràctics sobre la matèria, i es redactaran dictàmens jurídics.
Amb la lògica dels criteris d'ECTS se seguirà l’avaluació continuada, que implica l’assistència obligatòria a totes les classes, el lliurament de tots els treballs individuals o en grup sobre la matèria que corresponguin.
El 90% de la nota serà la mitjana de la nota del casos pràctics o dictàmens, el 10 % de la nota serà l'assistència i participació activa a classe. Finalment es farà obligatòriament una Pràctica final per confirmar la nota obtinguda i que pot implicar un 5% més d'aquesta nota.
Els criteris de qualificació del casos pràctics a resoldre seran concretats a la documentació de cada activitat.
Si l’alumne no vol o no pot escollir aquest sistema d'avaluació continuada, haurà de fer un examen final. L'examen tindrà dues parts, teòrica i pràctica, amb paper limitat, i una duració d'una hora i mitja. La part teòrica, amb un valor màxim de 6 punts, consistirà en dues preguntes (3 punts cadascuna). La pràctica (semblant a les que es facin a classe) tindrà una puntuació màxima de 4 punts. Una pregunta en blanc suposarà el suspens automàtic. Per altra banda, no es podran utilitzar ni el programa de l'assignatura, ni cap text legislatiu a l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no arribi al 50 % de l'assistència a classe i al 50% d'entrega de les activitats encomanades tindrà la consideració de No Presentat.
Si bé sempre podrà anar a l'examen final.

Observacions

A les classes s'utilitzarà tant el català com el castellà. Si hagués alumnes Erasmus que no coneguin el català s'utilizarà el castellà.