Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Serveis públics i serveis privats d'interès públic. Fórmules de gestió i organització de la gestió.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN VILA GÜELL

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 16-19 3B

Continguts

1. BLOC I. PART GENERAL 1. Teoria del servei públic i la seva evolució. Notes característiques del servei públic. L’activitat de prestació o de servei públic. L’activitat de servei públic com a objecte de l’administració. 2. La participació dels usuaris en la prestació dels serveis públics. Els drets dels usuaris i la informació dels consumidors. El dret a la prestació dels serveis públics. Els standarts de rendiment del servei i el seu control per via de responsabilitat patrimonial. 3. El contracte de gestió de serveis públics. Característiques. Les modalitats de contractació. La concessió administrativa: generalitats. Procediments i formes d’adjudicació del contracte de gestió de serveis públics. Execució i modificació del contracte. Efectes i extinció. La resolució i subcontractació del contracte de gestió de serveis públics. El contracte de concessió d’obres públiques: característiques i evolució. 4. Els serveis públics locals. Les potestats locals en relació als serveis públics. Les competències municipals. Els serveis mínims obligatoris: objecte i règim de prestació. La dispensa en la prestació dels serveis públics. La innecessarietat. La delegació i conversió de serveis. La supressió. 5. Establiment, organització i supressió dels serveis. La potestat d’autoorganització per a la constitució dels serveis. La municipalització de serveis. La supressió del servei. 6. Fórmules de cooperació i associatives per a la prestació dels serveis públics locals. La delegació de competències, convenis de cooperació. Mancomunitats: els estatuts, procediment d’aprovació i elaboració. Modificació i extinció de les mancomunitats. El consorci: regulació legal. Naturalesa jurídica. Procediment de constitució, aprovació i modificació dels estatuts. Els plans provincials de cooperació a les obres i serveis de competència municipal. El Pla únic d’obres i serveis. 7. Les formes de gestió dels serveis públics locals. La gestió directa ordinària. La gestió directa per mitjà d’una organització especial. 8. Els organismes autònoms locals: Procediment de constitució i aprovació dels estatuts. Els òrgans de govern. Patrimoni i règim contractual. Extinció. 9. La societat mercantil amb capital íntegrament públic. Naturalesa. Formes de creació i procediment. Òrgans de la societat. Dissolució. Els “holdings” d’empreses públiques. 10. Les entitats públiques empresarials. Concepte. Creació i modificació. Òrgans de govern i administració. 11. Les fundacions privades d’iniciativa pública. Naturalesa jurídica. Característiques de les fundacions. Finalitats. Els estatuts, la dotació fundacional. Els òrgans rectors. El procés de constitució de la fundació: la carta fundacional. Els patrons: la responsabilitat, nomenament i cessament. El règim econòmic de les fundacions. El protectorat de la Generalitat. 12. La gestió indirecta. El plec de clàusules d’explotació. L’expedient de contractació. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració. Extinció del contracte i subcontractació. 13. La gestió interessada. El concert. L’arrendament: concepte, característiques i naturalesa jurídica. 14. La societat d’economia mixta. Concepte. Antecedents. Formes societàries. La fundació de la societat: procediment de creació. El capital. L’amortització del capital privat. Els òrgans de la societat. Dissolució i liquidació. 15. La concessió administrativa. Concepte, característiques i modalitats. Ordenació jurídica de la concessió. Naturalesa contractual. La posició jurídica del concessionari. Les potestats administratives de l’entitat concedent. La potestat de modificació del servei concedit. La potestat d’intervenció i fiscalització del servei. Els deures de l’entitat concedent: la protecció adequada del concessionari. Els drets i deures del concessionari: el “ius variandi” i la “clausula de progrés”. Els drets econòmics del concessionari: el principi d’equilibri econòmic. “El factum principi”. La revisió de tarifes i la subvenció. El deure d’indemnitzar els tercers per danys causats pel funcionament del servei públic. BLOC II. PART ESPECIAL 16. La prestació dels serveis de subministrament d’energia elèctrica, aigua i gas. Estudi de la titularitat i exercici de les competències. Els serveis de neteja viària, recollida i tractament de residus sòlids urbans. El servei d’evacuació i tractament d’aigües residuals. La protecció del medi ambient. L’ordenament en matèria de sanejament. 17. El serveis funeraris. Els cementiris. Aspectes urbanístics i sanitaris. La liberalització dels serveis. El servei de sanitat. La protecció de la salut. Anàlisi de la normativa. L’ordenació sanitària de Catalunya. L’atenció primària de la salut. El servei farmacèutic. La salut pública. La higiene i control alimentaris. 18. La seguretat en llocs públics. Les forces i cossos de seguretat de l’Estat, les policies de les comunitats autònomes i les policies locals. El transport públic de viatgers. El trànsit i circulació de vehicles, la seguretat viària. La protecció civil: plans d’actuació. El servei de prevenció i extinció d’incendis. L’ordenació dels terrenys forestals de Catalunya. Anàlisi de la normativa estatal i autonòmica. 19. L’urbanisme: el planejament, la disciplina i la gestió urbanística. Les carreteres i els camins. El medi ambient: les activitats molestes i perilloses. La protecció de l’ambient atmosfèric. L’avaluació de l’impacte ambiental. Els espais naturals protegits. La intervenció integral de l’Administració ambiental: estudi especial. L’habitatge. El control en la qualitat de l’edificació. La Llei d’ordenació de l’edificació. 20. La cultura. El dret a l’educació. L’ensenyament. 21. La defensa dels consumidors i usuaris. La disciplina del mercat i consum. 22. Les telecomunicacions. Les telecomunicacions en la Constitució Espanyola. La utilització de l’espectre radioelèctric. Els canvis tecnològics i la ordenació de les freqüències en la Llei General de Telecomunicacions. El règim de protecció del domini públic radioelèctric. El servei públic i la telefonia mòbil automàtica. El control públic de les telecomunicacions. 23. La radiodifusió i televisió. La seva consideració com a servei públic. L’ens públic de la RTVE: la seva gestió. Televisió per ones terrestres de cobertura autonòmica. La televisió hertziana terrestre de cobertura local. La televisió digital terrestre. L’apagada analògica. El Pla tècnic nacional de la televisió digital local. La televisió per cable. Naturalesa jurídica. La coexistència de la televisió pública amb la privada. La publicitat en els mitjans audiovisuals. La difusió televisiva d’obres cinematogràfiques. La programació audiovisual: propietat intel•lectual.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Albí, Fernando (1960). Tratado de los Medios de Gestión de las Corporaciones Locales. Madrid: Aguilar. Catàleg
  • Garcia de Enterria, E.; Fernández, T.R. (2005). Curso de Derecho Administrativo. Tecnos. Catàleg
  • Entrena Cuesta, R (2005). Curso de Derecho Administrativo. Tecnos. Catàleg
  • Parada, Ramón (2005). Derecho Administrativo I. Parte General. Madrid: Marcial Pons. Catàleg
  • Varis autors (1996). Derecho del Medio Ambiente y Administración Local. Civitas. Catàleg
  • Federació de Municipis de Catalunya (2005). Codi de Règim Local 2005. Diputació de Barcelona.
  • Terol Gómez, Ramón (2000). El control público de las telecomunicaciones. València: Tirant lo Blanc. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L’avaluació consistirà en la realització d’un exàmen final.

Observacions

DESENVOLUPAMENT DE L’ASSIGNATURA

El programa es tractarà segons l’ordre de temes establert, de forma molt pràctica realitzant un seguiment d’expedients de casos reals per una major comprensió, amb exemples. Es facilitarà dossiers que continguin la normativa d’aplicació.