Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Les bases constitucionals i la legislació bàsica. La legislació catalana. Els ens que integren l'Administració local. Les seves competències. Les seves relacions amb les altres Administracions.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN VILA GÜELL

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 16-19 3G

Continguts

1. BLOC I. PART GENERAL 1.- Els ens locals. Tractament constitucional. Garantia institucional de l’autonomia local. Classificació i característiques dels ens local. Les potestats. Els ens locals de Catalunya. Peculiaritats. 2.- El Municipi. Significació, la seva naturalesa i evolució. Elements del municipi. Especial estudi de la segregació per crear un nou municipi. Procediment d’alteració dels termes municipals: iniciació, instrucció i resolució definitiva de l’expedient. La delimitació dels termes municipals. Les disfuncionalitats territorials i la seva correcció. La Comissió de Delimitació Territorial. El nom i la capitalitat dels municipis. Canvis de denominació i capitalitat. Els símbols: la bandera, els escuts. La població. El padró municipal. Els drets i els deures dels veïns. 3.- L’organització municipal. Els òrgans necessaris dels municipis. L’Alcalde: atribucions. Delegació de competències. Els tinents d’alcalde. Els regidors. El Ple municipal. Atribucions. Delegació de competències. La Junta de Govern Local: nomenament. La Comissió Especial de Comptes: atribucions. Les comissions informatives, d’estudi i de consulta. Els òrgans de participació ciutadana. El règim de funcionament de les sessions dels òrgans municipals. Periodicitat. Convocatòries. Ordre del dia. Ordenació de propostes i debats. Els grups polítics. Els regidors municipals. Les votacions. Actes de les sessions: el llibre d’actes. Normes sobre quòrum d’assistència. El règim d’adopció dels acords. El Reglament d’organització municipal. Del règim jurídic i de la impugnació dels actes i acords. 4.- Les competències municipals. Les competències pròpies i les activitats complementàries. Els serveis mínims obligatoris. La dispensa en l’obligació de prestar serveis públics: supòsits. La intervenció supletòria de la comarca. 5.- Els règims municipals. Els municipis en règim de Consell obert. Els municipis de muntanya. Els municipis turístics. Els municipis històrico-artístics. Els municipis industrials. Estudi especial del municipi de Barcelona: el règim especial de Carta. Les entitats municipals descentralitzades. 6.- La província. Les diputacions. L’organització provincial. El president. Els vice-presidents. Els diputats. La Junta de Govern Local. El Ple. La Comissió Especial de Comptes i els òrgans complementaris. - Competències pròpies de les diputacions provincials. - Estudi especial de les competències de les diputacions provincials. - Perspectives de la província: La Llei de règim provisional de les competències de les diputacions provincials. 7.- La comarca. Criteris de la organització i divisió comarcal de Catalunya. Modificació de les demarcacions comarcals. Canvi de denominació i capitalitat. L’organització comarcal. El Ple. El president. La Comissió Especial de Comptes. El gerent. Estudi de les respectives atribucions. Les competències comarcals. El programa d’actuació de la comarca. 8.- Les entitats metropolitanes. Les mancomunitats de municipis i constitució, òrgans de govern, estatuts. Modificació i dissolució. Els consorcis. El registre d’ens locals i organització, inscripcions. Els mapes municipal i comarcal. Les organitzacions associatives d’ens locals. 9.- La informació i participació ciutadanes. Les associacions de veïns. Les consultes populars. L’estatut dels membres de les corporacions locals: drets i deures. Les denominacions i tractaments. 10.- El patrimoni. Classificació dels bens. Els bens de domini públic i la seva utilització i aprofitament. L’adquisició dels bens. L’alienació, la permuta. La cessió gratuïta. La constitució de drets. Conservació, administració, protecció i defensa dels bens. L’inventari i registre dels bens. Les prerrogatives respecte dels bens: estudi especial del desnonament administratiu. 11.- Les obres, les activitats i els serveis. El projecte d’obres. Contingut dels projectes: modificació i revisió. L’execució i direcció de les obres. Les ordenances i els bans. Les llicències i les autoritzacions, transmissió, caducitat i revocació de llicències. L’activitat de foment. Estudi de la subvenció. L’exercici d’activitats econòmiques pels ens locals en règim de lliure concurrència: procediment. La constitució de societats mercantils. Els serveis públics municipals. Establiment, prestació i supressió dels serveis locals. La dispensa. Les formes de gestió dels serveis públics locals. La gestió directa ordinària. Els organismes autònoms locals, les societats mercantils. La gestió indirecta. La concessió administrativa. Drets i deures de les parts. L’equilibri econòmic de la concessió. L’extinció, la reversió i el rescat. La gestió interessada, el concert i l’arrendament. Estudi de les societats mercantils i cooperatives amb capital mixt. 12.- La contractació. L’adjudicació dels contractes. L’expedient de contractació. La Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 13.- El personal al servei dels ens locals. Els funcionaris de carrera. El personal interí. El personal laboral. El personal eventual. 14.- La Hisenda Local. Els recursos de les entitats locals. Els tributs. Les taxes. Els preus públics. Les contribucions especials. La tresoreria, la comptabilitat. La formació dels pressupostos. El control i fiscalització econòmica. BLOC II. PART ESPECIAL. Estudi de les competències municipals: - La seguretat en llocs públics, l’ordenació del trànsit de vehicles i persones en vies urbanes. - La protecció civil: Els plans de protecció civil. - La prevenció i extinció d’incendis. - L’urbanisme: El planejament, la gestió i la disciplina urbanística. Anàlisi de la legislació. Les carreteres. El règim del sòl i la valoració. - L’habitatge: La Llei d’habitatge. Els requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges. La Llei d’ordenació de l’edificiació. - El patrimoni històric artístic. Els arxius. Els monuments. Els plans especials de protecció. Els catàlegs. - La protecció del medi ambient. L’avaluació de l’impacte ambiental. Els residus. La protecció de la salubritat pública. La participació en la gestió de l’atenció primària de la salut. - Els mercats, les fires, els espectacles. La higiene i control alimentaris. Els horaris de tancament d’establiments públics i d’espectacles. Els horaris comercials. Les activitats firals. Els equipaments comercials. - La defensa dels consumidors i usuaris. - Els cementiris i serveis funeraris: El reglament de policia sanitària mortuòria. - Els subministraments d’aigua i llum. La neteja viària, la recollida i tractament de residus. El clavagueram i tractament d’aigües residuals. - El transport públic de viatgers. - Les activitats esportives, culturals i de lleure. Els museus. El sistema bibliotecari de Catalunya. - La ràdio i la televisió locals. L’ordenació de les freqüències. La televisió per cable i els operadors. Les instal•lacions de suport de les noves tecnologies. La organització i control de les emissores locals. Les concessions per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques de modulació de freqüència. - L’ensenyament: el dret a l’educació. Els sistema educatiu. Els consells escolars. - La promoció i el turisme.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Garcia de Enterria, E. i T.R. Fernández (2005). Curso de Derecho Administrativo. Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Entrena Cuesta, R. (2004). Curso de Derecho Administrativo. Tecnos. Catàleg
  • Parejo Alfonso, L; Jimenez Blanci, A; Ortega Alvarez, (1996). Manual de Derecho Administrativo. Barcelona: Ariel. Catàleg
  • Parada, Ramón (2005). Derecho Administrativo. Marcial Pons. Catàleg
  • Federació de Municipis de Catalunya (2005). Codi de Règim Local. Diputació de Barcelona.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L’avaluació consistirà en un examen