Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Dret del consum i protecció del consumidor. Protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics i socials. Dret a la informació. Contractes de consum. Responsabilitat.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BECH SERRAT  / JORDI RIBOT IGUALADA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 16-19 3F

Altres Competències

  • L'assignatura té per objecte aprofundir en els elements bàsics del Dret del consum, en especial des de la perspectiva jurídico-privada: elements generals de la contractació en què intervenen consumidors, contractes de consum, responsabilitat civil per productes i serveis oferts als consumidors i usuaris.

Continguts

1. LA PROTECCIÓ JURÍDICA DELS CONSUMIDORS 1. La necessitat de la protecció dels consumidors. 2. Les normes de protecció dels consumidors: Constitució, distribució de competències i normativa europea. 3. Significat i abast de l’anomenat “Dret del consum”.

2. EL CONCEPTE DE CONSUMIDOR 1. Característiques generals. 2. El concepte de consumidor segons la legislació estatal en matèria de protecció dels consumidors (Text refós aprovat per Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias [TRLGDCU]). 3. Breu referència a l'Estatut català del consumidor i altra legislació catalana de protecció als consumidors.

3. PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR ABANS DE CONTRACTAR I AL MARGE DE LA CONTRACTACIÓ 1. Competència deslleial i protecció del consumidor. 2. La protecció del consumidor en relació a la publicitat. 3. La protecció del consumidor en les activitats de promoció. (La DIRECTIVA 2005/29/CE, d'11 de maig de 2005, sobre pràctiques comercials deslleials de les empreses amb consumidors). en el mercado interior

4. ELS DEURES D’INFORMACIÓ. FORMA I PROVA DEL CONTRACTE 1. La protecció del consumidor en la fase de formació del contracte. 2. La integració publicitària del contracte: Significat de l’art. 61 TRLGDCU. 3. Deures precontratuals d’informació i conseqüències del seu incompliment. 4. La forma com a mitjà de protecció.

5. LES CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ 1. Característiques generals. 2. El règim jurídic dels contractes conclosos per mitjà de condicions generals: la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación 3. Condicions generals i clàusules abusives: el règim de les clàusules no negociades individualment al TRLGDCU. L’anomenat control abstracte de les condicions generals.

6. CONTRACTES CELEBRATS FORA D’ESTABLIMENTS MERCANTILS I CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA 1. Els contractes celebrats fora d’establiment mercantil. 2. Els contractes a distància. 3. Comercialització a distància de serveis financers (la llei 22/2007, d'11 de juliol)

7. EL COMERÇ ELECTRÒNIC 1. Consideracions generals. 2. La protecció legal del consumidor en el comerç electrònic. 3. Aspectes generals de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La contractació electrònica amb consumidors.

8. EL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT 1. Característiques generals i normativa reguladora 2. Àmbit d’aplicació: Subjectes i objecte. 3. La promoció del viatge combinat. 4. Contracte de viatge combinat i condicions generals. 5. Drets i deures abans del viatge i en el seu decurs. 6. La responsabilitat d’organitzadors i de detallistes.

9. DRETS D’APROFITAMENT PER TORN 1. Característiques generals. 2. La regulació establerta per la Ley 42/1998, de 15 diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias.

10. LA PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR EN LA COMPRA-VENDA I EN L’ARRENDAMENT D’HABITATGES 1. Règim legal vigent. 2. La protecció del consumidor en les diverses fases negocials. 3. Els habitatges de protecció oficial.

11. CRÈDITS AL CONSUM 1. Àmbit d’aplicació de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo. Novetats de la Directiva 2008/48/CE, de 23 d'abril 2. Obligacions informatives en la fase precontractual. 3. Contingut obligatori del contracte.4. Règim dels contractes vinculats.

12. EL CONTRACTE DE COMPRA-VENDA DE BÉNS MOBLES A TERMINIS 1. Plantejament de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles. 2. Protecció del comprador abans del contracte. 3. Protecció del comprador després de la conclusió del contracte. 3. Responsabilitat del comprador. 4. Mitjans per a l’efectivitat de la Llei. En especial, el Registre de vendes a terminis.

13. CONTRACTES DE REPARACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA 1. Característiques generals i àmbit d’aplicació. 2. El contracte de reparació. 3. Reparació d’aparells d’ús domèstic. 4. El servei tècnic i la venda de recanvis.

14. LA GARANTIA DELS PRODUCTES DE CONSUM 1. Règim general de garantia. 2. Conformitat dels productes amb el contracte. 3. Responsabilitat del venedor. 4. Garantia comercial adicional i serveis posvenda.

15. LA RESPONSABILITAT CIVIL PER PRODUCTES O SERVEIS DEFECTUOSOS 1. Danys per productes. 1.1 Concepte i marc legal: la Directiva 85/274/CEE de 25 de juliol de 1985 i l’adaptació duta a terme per la Llei 22/1994, de 6 de juliol. 1.2. Concepte de producte. 1.3. Concepte de productor o fabricant. 1.4. Concepte de defecte: tipologia. 1.5. Danys indemnitzables. 1.6. Règim jurídic. 2. Els danys rescabalables d’acord amb el TRLGDCU. 2.1 Classes de danys. 2.2. Subjectes causants del dany i subjectes perjudicats. 3. Criteris d’imputació subjectiva. 4. L’acció d’indemnització. 5. Danys causats per altres béns o serveis.

16. PROCEDIMENTS JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS DE PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR 1. La protecció jurisdiccional dels consumidors: Aspectes generals. 2. Accions de cessació 3. El sistema arbitral de consum. Anàlisi del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 0 12,00
Sessió expositiva 55,00 40,00 95,00
Total 67,00 40,00 107

Bibliografia

  • Gema BOTANA GARCÍA/ Miguel RUIZ MUÑOZ (Coords.) (2009). Curso sobre protección jurídica de los consumidores. . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • José Manuel BUSTO LAGO (2008). Reclamaciones de consumo: derecho de consumo desde la perspectiva del consumidor (2ª ed.). Aranzadi. Catàleg
  • Derecho privado de consumo (2005). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
  • Lasarte Álvarez, Carlos (2007). Manual sobre protección de consumidores y usuarios (2007). Madrid: Dykinson. Catàleg
  • Tutela de los consumidores y usuarios en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (2003) (2ª ed). València: Tirant lo Blanch. Catàleg
  • Legislación sobre protección de los consumidores, : [legislación general y especial concordada y con jurisprudencia] (2002). Madrid: Colex. Catàleg
  • Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.) (2009). Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumid. Aranzadi. Catàleg
  • Area de Dret Civil (Universitat de Girona) (2008). Projecte Norma Civil. Recuperat , a civil.udg.edu/normacivil Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Casos pràctics de dret del consum Participació activa. Capacitat de raonament i síntesi, atesa la dificultat del cas plantejat.

Qualificació

Els alumnes que prenguin part activament en la realització i presentació dels treballs durant el desenvolupament de l'assignatura no s'hauran d'examinar dels continguts del temari. Abans de finalitzar el semestre es farà públic el llistat dels alumnes exempts de la prova final.
La prova final consistirà en 3 preguntes curtes a triar de 5 possibles i una pregunta llarga d'un tema a desenvolupar. Es referirà a epígrafs del programa docent i s'avaluarà la capacitat de relacionar conceptes, la capacitat de síntesi i el domini dels coneixements tècnics especials de la matèria.

Observacions

Assignatura especialment adreçada als estudiants interessats en la protecció dels consumidors i en desenvolupar la seva activitat com assessors d'empreses o d'organitzacions no gubernamentals dedicades a la protecció dels interessos generals.