Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Realització d’un treball de recerca original, segons els standards acadèmics de la disciplina i que, pel seu contingut, pugui donar lloc a un article publicable en una revista científica de l’àmbit humanístic.
Crèdits:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER PLA I BARBERO
Idioma de les classes:

Competències

 • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
 • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • CB3  Discernir i valorar, en cada context, les responsabilitats socials i ètiques que comporta tota investigació científica.
 • CB4  Dominar les metodologies i tècniques d'investigació d'una manera prou obert per aplicar-les i renovar-les en el futur de forma autònoma.
 • CB5  Comunicar coneixements i resultats d'investigacions a diferents tipus de públic, d'acord amb els patrons acadèmics propis de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE1  Reconèixer els problemes epistemològics comuns a tota investigació humanística, així com les particularitats pròpies de les diverses disciplines compreses en aquest àmbit.
 • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
 • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
 • CE5 Desenvolupar, ampliar i concretar, en el context d'un treball en equip, temàtiques d'estudi pluridisciplinar en què la investigació humanística sigui rellevant.
 • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.
 • CE7  Discernir i valorar aquells aspectes que, fruit del diàleg i la reflexió compartida, repercuteixen favorablement en la reorientació i reelaboració final d'un treball individual de recerca.
 • CE8  Discernir i avaluar si un treball de recerca humanística és acceptable des d'un punt de vista científic.
 • CE9  Dissenyar i planificar treballs d'investigació en l'estàndard superior de les ciències humanes i ser capaç de realitzar un treball d'investigació original, d'acord amb els models acadèmics referencials del camp disciplinar escollit.

Altres Competències

 • Resultats d'aprenentatge: recopilació i utilització de la bibliografia adequada per realitzar un estat de la qüestió sobre una temàtica concreta que es desitja aprofundir mitjançant una investigació original; selecció i localització de les fonts primàries adequades, i aplicació dels mètodes i tècniques més adequats i més innovadors per a la resolució dels problemes plantejats en una recerca original; inseriment dels problemes específics plantejats en la recerca en els debats teòrics de la disciplina o disciplines en què s'emmarca; redacció d'un treball de recerca original, en l'àmbit humanístic, d'acord amb els stàndards acadèmics de l'àmbit disciplinar en què s'emmarca; exposició oral davant un tribunal acadèmic dels resultats d'un treball de recerca; aplicació dels valors ètics en l'activitat investigadora.

Continguts

1. Acords aprovats pel Consell d'Estudis del Màster en relació al treball de recerca: 1) El treball ha de consistir en una recerca de caràcter original. 2) La presentació i l’estructura han de ser les adequades per un treball acadèmic. 3) Extensió recomanada: entre 50 i 100 planes d’extensió, és a dir entre 128.000 i 256.000 caràcters (comptant com a referència full DIN A-4 i lletra de 12 punts al text principal).

2. L'àmbit temàtic del treball és escollit per l'estudiant, si bé ha de comptar amb el vist-i-plau d'un tutor, tal com s'explica en el protocol de seguiment del TFM aprovat en el Consell d'Estudis del Màster el 28 d'octubre del 2016.

3. El tribunal que avaluarà el treball de recerca estarà composat per tres membres (el director i dos altres professors). La proposta del Tribunal es farà en els terminis estipulats en el protocol de seguiment del TFM.

4. Procediment i calendari: Entrega de tres còpies del treball de recerca, per part de l’estudiant, al seu director, a principis de setembre, en les dates estipulades en el Protocol de seguiment del TFM. Al mateix temps, l’estudiant farà arribar una còpia electrònica a la secretaria acadèmica de la Facultat de Lletres.

5. Lectura i defensa dels treballs, davant de Tribunals específics: entre el dia 12 de setembre i el dia 16 de setembre del 2019.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11 364 375
Total 11 364 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Realització d'un treball de recerca original, èn l'àmbit humanístic, que permet a l'estudiant, amb l'ajut del professor tutor, construir la seva pròpia especialització. En la seva presentació, l'estudiant mostra el conjunt dels resultats d'aprenentatge adquirits en el Màster. En l'avaluació final els membres del tribunal tindran en compte el treball escrit i l'exposició oral el dia de la seva presentació. 100

  Qualificació

  El tribunal que avaluarà el treball de recerca estarà composat per tres membres (el director i dos altres professors). Cada membre del tribunal presenta un informe valoratiu sobre el treball amb una proposta de qualificació. Tant en l'informe individual com en l'acta de la defensa del treball, signada pels tres membres del tribunal, es tindran en compte el conjunt de competències i resultats d'aprenentatge demostrats en el treball escrit i també en l'exposició oral.

  Observacions

  Per llegir el treball de recerca és necessari haver superat la resta de crèdits del màster.
  Aclariment: el disseny de les fitxes ha obligat a establir, també en aquesta fitxa, per poder tancar-la, el percentatge d'utilització d'un idioma. Per tal de solucionar aquest obstacle, en la fitxa figura que el 100% del TFM serà en català. Volem aclarir que l'estudiant podrà utilitzar, en la seva realització, qualsevol llengua acadèmicament reconeguda.