Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En el món contemporani, la llengua ha esdevingut una institució social, un objecte científic, un subjecte narratiu. Tant des del punt de vista del discurs com de les pràctiques lingüístiques, les institucions, les elits i els parlants han intervingut i intervenen per definir la llengua, modelar-la o, en el cas dels parlants, narrativitizar-la com a experiència individual. En aquestes aproximacions, hi conflueixen disciplines tan diverses com la història de la llengua, la sociolingüística o la història de la cultura. Es comentaran diferents estudis de cas i es programaran diferents seminaris sobre temes monogràfics per abordar totes aquestes qüestions.
Crèdits:
3

Grups

Competències

 • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
 • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
 • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
 • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.

Altres Competències

 • Coneixement d'alguns corrents contemporanis que treballen en sociolingüística
 • Capacitat d'anàlisi sociolingüística sobre temes contemporanis
 • Desenvolupament del raonament crític

Continguts

1. La qüestió de la llengua en el món occidental

2. Utopies lingüístiques contemporànies

3. Els parlants: contextos globals, realitats locals

4. Seminari 1: els parlants i la història de la llengua

5. Seminari 2: Les actituds lingüístiques dels parlants

6. Seminari 3: contextos comunicatius i pràctica de la llengua

7. Seminari 4: la diversitat lingüística i els parlants

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 0 12
Elaboració de treballs 4 20 24
Lectura / comentari de textos 7 15 22
Seminaris 6 10 16
Total 29 45 74

Bibliografia

 • Amossy, Ruth et Anne Herschberg Pierrot (2013). Stéréotypes et clichés: langue, discours, société. París: Armand Colin.
 • Auroux, Sylvain (1998). Histoire des idées linguistiques. Mardaga.
 • Eco, Umberto (1999). La búsqueda de la lengua perfecta en la cultura europea. Crítica.
 • Junyent, Carme (ed.) (2009). Tranferències / Transferences. La manifestació dels processos extralingüístics . Eumo.
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (2006). De Babel a Pentecostés: manifiesto plurilingüista. Horsori.
 • Moreno Fernández, Francisco (2005). Historia social de las lenguas de España. Ariel.
 • Schieffelin, Bambi B., Kroskrity, Paul V. i Woolard, Kathryn A. (eds.) (1998). Language Ideologies. Oxford University Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari de bibliografia crítica 20
Classes expositives 10
Elaboració d'un treball 50
Seminaris sobre temes monogràfics relacionats amb l'assignatura 20

Qualificació

Es valorarà el coneixement dels conceptes i dels autors principals, tractats en les classes expositives o a desenvolupar en la bibliografia recomanada per a cada tema.
Es valorarà la capacitat d'elaborar una aportació original respecte als temes desenvolupats durant les classes i els seminaris.
Es valorarà la participació, amb criteri, que se suggerirà en les classes i els seminaris.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assignatura es desenvoluparà a partir d'unes primeres classes expositives en què es presentaran els temes detallats en el programa i seguirà amb uns seminaris que, dirigits pel professor i un especialista convidat, convidaran a la discussió del tema monogràfic objecte del seminari. La nota es desprendrà de la preparació del seminari (es facilitarà un dossier de lectures per a cada un) i la posterior discussió crítica, de manera que al final de l'assignatura l'alumne ja tindrà una proposta de nota de l'assignatura. Els qui vulguin aprofundir en algun tema podran dur a terme un treball escrit.