Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció a les desigualtats socials en salut.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIONA PONS VIGUES
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG3- Analitzar les característiques socioculturals de l'àmbit disciplinari i personal propi per tenir-les en compte de manera constructiva especialment en la comunicació interpersonal
 • CG5- Analitzar críticament el codi deontològic i promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques lligades a l'exercici de la professió
 • CG8- Treballar en equip (també multidisciplinar), valorar els processos que s'estableixen i els rols que es desenvolupen, i exercir (també el lideratge), incorporant les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CG9- Avaluar l'activitat pròpia i l'aprenentatge propi, i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1- Analitzar necessitats en els diferents àmbits assistencials, institucions i serveis de salut i dissenyar estratègies o intervencions de promoció de la salut
 • CE2-Elaborar protocols d'actuació en els diferents nivells d'atenció que incorporin els coneixements, les habilitats i els valors necessaris per garantir una pràctica efectiva i ètica orientada a la promoció de la salut

Altres Competències

 • Conèixer les diferents aproximacions al concepte de salut i els diferents models conceptuals de determinants de la salut.
 • Entendre què són els determinants socials de la salut.
 • Entendre el concepte de desigualtat en salut, les seves característiques i els principals eixos de desigualtat en la nostra societat.
 • Conèixer les estratègies per incorporar els determinants socials de la salut i les polítiques i intervencions per abordar les desigualtats en les intervencions de salut pública.
 • Conèixer els principals treballs realitzats sobre desigualtats socials en salut, tant en el nostre àmbit com a nivell internacional.
 • Explorar les eines i recursos que faciliten la investigació i la intervenció sobre les desigualtats socials en salut
 • Aprendre els aspectes metodològics de la avaluació d’intervencions i polítiques en salut pública

Continguts

1. Introducció a les desigualtats socials en salut.

2. Les desigualtats en salut segons posició socioeconòmica.

3. El territori com a determinant de les desigualtats. Privació i salut.

4. Les desigualtats de gènere i les diferències de sexe en la salut.

5. El treball com a determinant de les desigualtats: el treball remunerat i el treball domèstic i familiar.

6. Les desigualtats en salut en poblacions específiques: població immigrant, població infantil i a la tercera edat.

7. Les polítiques i les intervencions per disminuir les desigualtats en salut.

8. Avaluació de polítiques i intervencions en salut pública.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 0 0
Elaboració individual de treballs 10 35 45
Sessió expositiva 20 0 20
Sessió participativa 20 15 35
Total 50 50 100

Bibliografia

 • Benach J, Muntaner C (2005). Aprender a mirar la salud: como la desigualdad social daña nuestra salud. Barcelona: El Viejo Topo.
 • Benach J (1997). La desigualdad social perjudica seriamente la salud.. Gaceta Sanitaria, 11(), 255-258
 • Marmot M (2005). Social determinants of health inequalities. Lancet , 365(9464), 1099-1104
 • Marmot M; Commission on Social Determinants of Health (2007). Achieving health equity: from root causes to fair outcomes. Lancet,, 370(9593), 1153-1163
 • Borrell C, Malmusi D (2010). [Research on social determinants of health and health inequalities]. Gaceta Sanitaria, 24(), 101-108
 • Borrell C, Artazcoz L (2008). Las políticas para reducir las desigualdades en salud. Gaceta Sanitaria, 22(5), 465-473
 • Rajmil L, Díez E, Peiró R (2010). [Social inequalities in child health. SESPAS report 2010]. Gaceta Sanitaria, 24(1), 42-48
 • WHO (0000). Active Ageing. A policy framework.. . Recuperat , a http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf.
 • Healthy Ageing – A Challenge for Europe (0000). . Recuperat , a http://www.healthyageing.nu/upload/Rome/Healthy_web.pdf
 • Gapminder. Recuperat , a http://www.gapminder.org
 • Observatorio de Desigualdades en Salut.. Recuperat , a http://www.ods-ciberesp.es
 • The WHO Commission on Social Determinants of Health.. Recuperat , a http://www.inequality.org/
 • Panel de desigualtats socials a Catalunya. Recuperat , a http://www.obdesigualtats.cat

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Desenvolupament d'exercicis, casos pràctics i lectures Realització i entrega de 2 exercicis avaluables (entregables) que es treballaran durant les sessions presencials. Significa un 20% de la nota de l’assignatura. Els exercicis fan referència al Tema 6 i Tema 8 de l’assignatura. S’entregaran mitjançant l’aula virtual i la data límit és el darrer dia de classe. 20
Elaboració i presentació oral d'un treball en grup sobre una intervenció per reduir les desigualtats i la seva avaluació L’objectiu és dissenyar una política o intervenció per disminuir les desigualtats en salut i planificar la seva avaluació. El primer dia de classe es formaran els diferents grups (3-4 persones) i s’escollirà el tema a treballar. Durant cada sessió de classe, es disposarà d’una hora per treballar en grups i preparar el treball. El darrer dia de classe es farà una exposició oral d’aquest treball. Caldrà entregar la presentació de powerpoint (o en altre format) a l’aula virtual de l’assignatura. Aquesta activitat val un 50% de la nota de l’assignatura. S’avaluarà tant el contingut del treball, l’adquisició de coneixements del tema, les lectures realitzades, la claredat de l’exposició, el treball en grup i la reflexivitat durant el procés d’aprenentatge. 50
Participació activa durant les sessions teòriques i pràctiques Aquesta participació activa significa un 20% de la nota de l’assignatura. Els alumnes que només assisteixen a classe però no pregunten o participen activament tenen un 7 com a màxim. Els alumnes més actius durant les classes i en la resolució dels exercicis pràctics poden optar a tenir 10 punts en aquest criteri. 20
Assistència Aquesta assignatura té 6 classes de 4 hores. L’assistència significa un 10% de la nota de l’assignatura. Els alumnes que no hagin assistit un número suficient de classes (4 sessions) hauran de realitzar una avaluació alternativa a l’avaluació continuada. 10

Qualificació

L’avaluació del curs és continuada al llarg de tota l’assignatura i es basa en els següents aspectes:

1.Assistència a classe (assistència mínima a 4 sessions). Aquesta assignatura té 6 classes de 4 hores. L’assistència significa un 10% de la nota de l’assignatura. Els alumnes que no hagin assistit un número suficient de classes (4 sessions) hauran de realitzar una avaluació alternativa a l’avaluació continuada.

2.Participació activa durant les sessions teòriques i pràctiques. Aquesta participació activa significa un 20% de la nota de l’assignatura. Els alumnes que només assisteixen a classe però no pregunten o participen activament tenen un 7 com a màxim. Els alumnes més actius durant les classes i en la resolució dels exercicis pràctics poden optar a tenir 10 punts en aquest criteri.

3.Realització i entrega de 2 exercicis avaluables (entregables) que es treballaran durant les sessions presencials. Significa un 20% de la nota de l’assignatura. Els exercicis fan referència al Tema 6 i Tema 8 de l’assignatura. S’entregaran mitjançant l’aula virtual i la data límit és el darrer dia de classe.

4.Realització i presentació d’un treball grupal. L’objectiu és dissenyar una política o intervenció per disminuir les desigualtats en salut i planificar la seva avaluació. El primer dia de classe es formaran els diferents grups (3-4 persones) i s’escollirà el tema a treballar. Durant cada sessió de classe, es disposarà d’una hora per treballar en grups i preparar el treball. El darrer dia de classe es farà una exposició oral d’aquest treball. Caldrà entregar la presentació de powerpoint (o en altre format) a l’aula virtual de l’assignatura. Aquesta activitat val un 50% de la nota de l’assignatura. S’avaluarà tant el contingut del treball, l’adquisició de coneixements del tema, les lectures realitzades, la claredat de l’exposició, el treball en grup i la reflexivitat durant el procés d’aprenentatge.

A l’aula virtual de l’assignatura hi ha un document que explica de forma detallada l’avaluació de l’assignatura i els criteris d’avaluació de cada activitat avaluable.

Cada alumne haurà d’entregar les dues activitats avaluables i la presentació del treball grupal a la carpeta corresponent de l’aula global, encara que aquests hagin estat elaborats en grup. Els fitxers es penjaran amb un nom d’arxiu en el qual constarà el primer cognom i després el no. En les activitats realitzades en grup, a l’interior del document es farà constar el nom de totes les persones del grup.

ITINERARI ALTERNATIU: Per aquelles persones que no puguin assistir a les classes, es dissenyarà un itinerari alternatiu que avaluarà l’adquisició de coneixements i competències pràctiques.

Observacions

Per participar en aquest curs, no es sol·liciten coneixements previs sobre el tema, però sí una actitud oberta, flexibilitat i capacitat reflexiva, actituds bàsiques per treballar en el camp de les desigualtats socials en salut.