Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’estudiant dels coneixements teòrics i pràctics, així com dels mecanismes utilitzats pels professionals del turisme, a l’hora de poder informar o comercialitzar productes turístics i ens basarem en el turisme cultural com a exemple de tots aquests mecanismes que conformen el complex teixit econòmic i empresarial.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE BOYRA AMPOSTA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (35%), Anglès (10%), Francès (5%), Alemany (5%), Italià (5%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.

Continguts

1. TEMA 1. LA INFORMACIÓ TURÍSTICA: EL PRODUCTE

2. TEMA 2. SERVEIS AL PRODUCTE TURÍSTIC

3. TEMA 3. COMUNICACIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC

4. TEMA 4. ANÀLISI DELS MERCATS DE BÉNS CULTURALS: ELS MUSEUS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 20 0 20
Elaboració de treballs 0 50 50
Exposició dels estudiants 5 0 5
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Brun,S (1993). Cities of the world. London: Longman.
 • Eckstrom, C (1999). Viaje a los lugares más bellos del mundo (RBA). RBA.
 • Herrero Prieto, Luis César (2000). Turismo cultural : el patrimonio histórico como fuente de riqueza. Valladolid: Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León.
 • Miralbell, Oriol (2007). Gestión de oficinas de turismo. UOC.
 • Morgan, Nigel (2004). Destination branding : creating the unique destination proposition. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Pike, Steven (2004). Destination marketing organisations . Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Ramos Lizana, M (2007). El Turismo cultural: Los museos y su planificación. Trea.
 • Santana, A. (2005). El Encuentro del turismo con el patrimonio cultural : concepciones teóricas. Sevilla: Asociación Andaluza de Antropología.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràcticum I Verificar que l’alumne és capaç d’aplicar els conceptes apresos tant a classe com mitjançant la bibliografia en un supòsit concret, citant correctament la fonts utilitzades. 25
Pràcticum II Verificar que l’alumne és capaç d’aplicar els conceptes apresos tant a classe com mitjançant la bibliografia en un supòsit concret, citant correctament la fonts utilitzades. 25
Exposició del Pràctcium I Verificació de la capacitat de síntesi, de la capacitat d’operar amb les noves tecnologies informàtiques i la capacitat de l’alumne de la seva expressió oral. 25
Exposició del Pràctcium II Verificació de la capacitat de síntesi, de la capacitat d’operar amb les noves tecnologies informàtiques i la capacitat de l’alumne de la seva expressió oral. 25

Qualificació

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA


AVALUACIÓ CONTÍNUA:

Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les classes expositives per part del professor, la presentació del treball en la data determinada amb la seva exposició, que a part del català o el castellà, podrà ser en llengua anglesa, francesa o alemanya . L’assistència a l'aula només serà obligatòria en el moment que es presentin de forma oral els Pràcticum I i II, traient un punt per sessió a l’alumne que no pugui justificar per escrit la seva absència per motius mèdics.

Pel que fa a la qualificació, el valor del Pràctium I és d’un 25%, del Pràcticum II també d’un 25% a l’igual que les seves presentacions orals que també són d’un 25% cadascuna. La obligatorietat de fer els pràcticums i la seva presentació és palesa. Si l’alumne decideix no fer-ne una o l’altra, o cap de les dues, no se li permetrà l’avaluació contínua havent de superar l’assignatura per l’avaluació única. Igualment, la nota mínima de cadascuna de les proves avalutòries haurà de ser un quatre per a que es faci la mitja entre elles.

Tant el treball escrit com el power point de la seva presentació s’hauran de penjar al moodle de la UdG (format PDF) dins termini indicat a inicis de curs. El fet de no complir amb aquest requisit significarà el No Presentat de l’ítem avaluatiu i la impossibilitat de poder aprovar per l’avaluació contínua.


AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un examen on entrarà tota la matèria exposada a classe i aquella que hi pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran “No Presentat” tot aquell alumne que no presenti ni el treball, ni la exposició ni es presenti a l’examen.

Observacions

L’assignatura tindrà com a base els coneixements apresos a Història de l’Art, podent ser aquests complementats o continuats ja que l’objecte de l’estudi pràctic de l’assignatura seran els Museus i les seves polítiques d’informació i comercialització.

Assignatures recomanades

 • Alemany IV
 • Anglès IV
 • Creació d'itineraris i viatges combinats
 • Creació i comercialització de nous productes
 • Francès IV
 • Història de l'Art
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques