Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta assignatura s’ha pensat i dissenyat com la continuació de la optativa Sistemes globals de Distribució (GDS – AMADEUS) on s’acabaran d’explicar aquelles transaccions necessàries per tenir un ampli domini del programa informàtic que us permetrà accedir a un lloc de treball en una AAVV, TTOO o hotel. Es treballarà tant amb el sistema transaccional com amb el Vista, oferint l’Escola un diploma atorgat per AMADEUS.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSE BOYRA AMPOSTA  / ESTHER QUEROL CASTILLO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.

Continguts

1. TEMA 1. Emissió de Bitllets (Amadeus Transaccional / Vista) Conceptes i elements mínims en la emissió dels bitllets. Creació d’una tarifa automàtica. Selecció d’una tarifa des d’una llista de tarifes. Millor tarifa amb canvi de la reserva. Creació d’una tarifa manual. Element de forma de pagament. Element de comissió. Element de companyia emissora. Emissió de bitllets. Bitllets: Cancel•lació. Revalidació. Remissió. Reemborsament. Exercicis.

2. TEMA 2. Reserva d’Hotels (Amadeus Vista) Descodificació de cadenes hoteleres i de tarifes. Llistat d’Hotels. Disponibilitat d’hotels. Característiques dels hotels. Condicions de les tarifes. Reserves hoteleres. Exercicis.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 50 62
Classes pràctiques 11 0 11
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Benjamín del Alcázar Martínez (2005). LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO. Barcelona: ESIC.
 • Pelton (2000). CANALES DE MARKETING Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL. Editorial McGraw-Hill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge basat en problemes Verificació que l’alumne sap aplicar de forma lògica i clara tot aquells concepte que se li ha explicat amb anterioritat de forma teòrica. 50
Prova avaluatòria Amb preguntes que poden ser teòriques i pràctiques que permetran la verificació de l’adquisició dels coneixents de l’assignatura. 50

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:

Es realitzaran durant les sessions de classe exercicis, per a posar la teoria en pràctica, els quals hauran de ser lliurats com a màxim la sessió anterior a la prova i que suposaran el 50% de la nota final. Tanmateix l'alumne haurà de realitzar al final del quatrimestre un examen que serà efectuar una reserva amb tot allò que s’haurà anant aprenent a classe i que suposarà l’altre 50% de la nota total final.

Per a poder aprovar aquesta matèria serà obligatori aprovar ambdues parts per separat, amb una nota mínima de 5.

AVALUACIÓ ÚNICA:

Aquells alumnes que vulguin fer l’avaluació única hauran de realitzar un sol examen pràctic (100% de la nota) tot aplicant els coneixements descrits en el disseny de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà "No Presentat" aquell alumne que no realitzi la prova escrita i/o pràctica

Observacions

És molt important el tenir clars conceptes prèviament apresos de terminologia IATA, tarificació aèria i de billetatge. Es recomana preparar els exercicis a casa abans de dur-los a terme a l'aula, amb l'ajut de la teoria proporcionada.

Assignatures recomanades

 • Anglès IV
 • Creació d'itineraris i viatges combinats
 • Gestió d'intermediació, transport i distribució
 • Sistemes globals de distribució
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques