Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta assignatura és la continuació del curs anterior a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR).
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LARA MARIA BARRIUSO HERRERO
Idioma de les classes:
Català (70%), Alemany (30%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. MODUL 4: WAS IST PASSIERT? Parlar d'esdeveniments i festes passades. Les activitats diàries, els mesos, els anys. Continguts gramaticals: Partizip II i Perfekt amb haben i sein. Introducció a les preposicions locals. Les dates i els ordinals. Preposicions temporals

2. MODUL 5: DIE STADT UND DIE WOHNUNG: Orientar-se a la ciutat, demanar i oferir ajuda. Les institucions i els equipaments de la ciutat, Descriure i valorar un lloc. Les habitacions i els mobles. Descriure i valorar coses, llegir anuncis de pisos. Expressar possessió. Continguts gramaticals: El Datiu. Preposicions locals amb datiu. Adverbis locals. Els verbs que regeixen datiu. Els pronoms personals en datiu. Els articles possessius. El Genitiu als noms propis

3. MODUL 6: PLÄNE, WÜNSCHE UND RATSCHLÄGE Planificar i anul·lar una cita, demanar i oferir ajuda. Reaccionar davant una disculpa. Expressar desitjos i plans de futur. Donar consells i ordres, la salut i el cos Continguts gramaticals: Les preposicions temporals vor, nach, in, für. Preposicions mit/ohne. Els verbs modals: wollen, sollen. El verb werden. El futur amb adverbis temporals, Imperativ amb "Sie"

4. MODUL 7 AUSSEHEN, HAUSHALT, REGELN L'aspecte físic, descriure un caràcter, descriure persones. Les activitats domèstiques i les obligacions diàries. Donar ordres, opinions i suggeriments. Normes de trànsit. Normes de medi ambient. Continguts gramaticals: Imperativ (Sie), els verbs modals: sollen. Präteritum sein i haben. Formació paraules amb un-. Els verbs modals: müssen i dürfen, Imperativ (du, ihr). Els pronoms personals d'acusatiu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 10 15 25
Elaboració de treballs 4 4 8
Exposició dels estudiants 4 3 7
Prova d'avaluació 4 17 21
Treball en equip 8 6 14
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Aufderstrasse, Hartmut (cop. 2003 ). Themen Aktuell 1 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch . Ismaning: Max Hueber Verlag. Catàleg
 • Braueck, B. i Castell, A. (2013). Gramática básica del alemán · Con ejercicios.. Madrid: Editorial Idiomas, Hueber.
 • Braueck, B. i Castell, A. (2002). Verbos alemanes. Diccionario de conjugación y complementación. Madrid: Editorial Idiomas, Hueber.
 • Castell, A. (2008). Gramática de la lengua alemana – explicaciones y ejemplos. Madrid: Editorial Idiomas, Hueber.
 • Corcoll, B. i Corcoll, R. (2006). Programm: alemán para hispanohablantes. Barcelona: Herder.
 • Evans, S., Pude, A. i Specht, F. (2013). Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1. Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Glas-Peters, S., Pude, A. i Reimann, M. (2013). Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1. Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Fandrych, C. i Tallowitz, U. (2009). Klipp und Klar: gramática práctica de alemán. Barcelona: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas.
 • Götz, G. et al. (2009). Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Langenscheidt.
 • Jin, F. i Voß, U. (2014). Grammatik aktiv : Üben, Hören, Sprechen : [A1-B1].. Berlin: Cornelsen.
 • Klimaszyk, Petra (cop. 2006 ). Schritte 2 international : Deutsch als Fremdsprache : [Niveau A1-2] . Ismanig: Hueber. Catàleg
 • Deutsch Lernen. Recuperat 22/06/2016, a http://www.deutsch-lernen.com/
 • Deutsche Welle. Recuperat 22/06/2016, a http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055
 • Pons. Das kostenlose Online-Wörterbuch.. Recuperat 22/06/2016, a http://de.pons.com/
 • Leicht Deutsch lernen.. Recuperat 23/06/2016, a http://leicht-deutsch-lernen.com/
 • Mein Deutschbuch.. Recuperat 23/06/2016, a http://www.mein-deutschbuch.de
 • LEO Online-Wörterbuch. Recuperat 22/06/2016, a http://www.leo.org
 • Lemcke, C. i Rohrmann, L. (2015). A1 Grammatik. Intensivtrainer Neu.. Munic: Klett.
 • Lemcke, C. i Rohrmann, L. (2015). A1 Grammatik. Intensivtrainer Neu.. Munic: Klett.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'una redacció en passat basada en els continguts del Mòdul 4 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Prova escrita, competències de compresió escrita, comprensió oral, ús de la llengua. Mòdul 4 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Projecte: elaboració d'un texte i presentació a classe basat en els continguts del Mòdul 5 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Prova escrita, competències de compresió escrita, comprensió oral, ús de la llengua. Mòdul 5 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Projecte: elaboració d'una enquesta i presentació a classe dels resultats basat en els continguts del Mòdul 6 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Prova escrita, competències de compresió escrita, comprensió oral, ús de la llengua. Mòdul 6 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Projecte: elaboració d'una biografia i presentació a classe basat en els continguts del Mòdul 7 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Prova escrita, competències de compresió escrita, comprensió oral, ús de la llengua, expressió escrita. Mòdul 7 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Entrega de pràctiques, tasques i exercicis realitzats a classe, a casa i online Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 20

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA

La nota final d’avaluació contínua correspondrà a la mitja de la nota obtinguda a cada mòdul (20%). En cas de no poder donar tot el temari, els percentatge no avaluat es dividirà a parts iguals per la resta de proves.
Cada mòdul constarà de diverses proves que s’aniran anunciant al llarg del curs. Aquestes proves es dividiran en proves/exàmens escrits, redaccions, presentacions orals, comprensions escrites, comprensions orals i projectes a classe.
L'elaboració dels projectes es realitzarà principalment a classe i per tant, l’assistència a classe i les entregues parcials seran obligatòries per poder optar a la nota. Aquests no es podran recuperar en cas de no assitir el dia de presentació o entrega.
A més, es tindrà en compte per la nota tota una sèrie de pràctiques que es faran a casa i a classe: exercicis online, entrega de redaccions, muntar dialegs… Aquests tampoc es podran recuperar en cas de no ser entrgats o presentats el dia i l’hora indicades.
A les proves escrites s'avaluarà l'expressió escrita, la comprensió oral i la comprensió escrita, així com l'ús de la llengua en àmbits pràctics. Algunes d'aquestes proves es podran ajuntar en un sol dia.
Als projectes s’avaluarà l’expressió oral i l’expressió escrita amb una aplicació pràctica de la llengua. Es valorarà la impressió general (adequació a la tasca encomanada), riquesa lingüística, correcció lingüística, fonètica i cohesió i coherència del discurs.
Quan l'alumne no es presenti a alguna d'aquestes proves el valor de la prova serà de 0 punts per calcular la nota final.


AVALUACIÓ ÚNICA
Consta d'un examen final (100% de la nota) on s'avaluaran tots els coneixements recollits al programa i bibliografia de l'assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).

Requisits i procés de recuperació: L'alumne/a que no es presenti o superi l'avaluació contínua podrà presentar-se a l'avaluació única.

Sistema de qualificació: La nota mínima per aprovar l'assignatura és cinc.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no es presenti els projectes d'avaluació contínua tindrà un "No presentat" a l'avaluació contínua.
L’alumne/a que no hagi fet ni l’avaluació contínua ni l’examen de recuperació tindrà un “No presentat”.

Observacions

Sense observacions

Assignatures recomanades

 • Alemany I