Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció als processos psicològics bàsics aplicats a l'àrea de l'esport i l'activitat física. L'assignatura aproxima a l'estudiant a temes com la personalitat, les emocions, la cognició, la motivació i la psicologia social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SAÜL ALCARAZ GARCÍA
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (30%), Anglès (25%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Aplicar les estratègies d'intervenció al procés d'ensenyament-aprenentatge dels esports.

Continguts

1. Introducció a la psicologia de l'esport/ Introducción a la psicología del deporte

2. Aspectes básics: personalitat i aprenentatge/ Aspectos básicos: personalidad y aprendizaje

3. La iniciació esportiva i les transicions en la carrera d'elit/ Desde la iniciación deportiva a las transiciones en la élite

4. La motivació/ La motivación

5. Els pensaments/ Los pensamientos

6. Emocions/ Emociones

7. Intervencions psicologiques/ Intervenciones psicológicas

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 30 20 50
Prova d'avaluació 8 40 48
Seminaris 22 30 52
Total 60 90 150

Bibliografia

 • A. Papaioannou & D. Hackfort (2014). Routledge companion to sport and exercise psychology. Routledge.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Exercicis de reforç teòric/ Ejercicios de refuerzo teórico Cal presentar el 100% dels exercicis en la data proposada/ Hay que presentar el 100% de los ejercicios en la fecha prefijada 5
AVC2: Exàmens d'avaluació teòrica i pràctica/ Examenes de evaluación teórica y práctica Consta de 3 parcials que s'han d'aprovar amb un 5 cada un, i d'exercicis relacionats amb la práctica i recerca en psicología de l'esport/ Consta de 3 parciales que se han de aprobar con un 5 cada uno, y de ejercicios relacionados con la práctica y investigación en psicología del deporte. 95

Qualificació

Avaluació continuada (AVC)
- AVC1: Asistència obligatòria a classe que es controla a través de l'entrega d'exercicis portats a terme durant l'horari lectiu. Cal entregar el 100% dels exercicis i el 80% d'aquests puntualment (en la data proposada)./ Asistencia obligatoria que se controla a través de la entrega de los ejercicios
- AVC2a: Pràctica i recerca: Participació en una de les recerques que es porten a terme entre els estudiants com a participant, i com a investigador. Aquesta part NO ES POT RECUPERAR. Participar a la recerca com a subjecte val un 10% de la nota i recollir dades i entregar un resum sobre les mateixes val un 15%./ Práctica e investigación: participación en alguna de las lineas de investigación propuestas tanto como participante como de investigador. Esta parte no se puede recuperar. Participar vale un 10% de la nota, y recoger datos y analizarlos como investigador vale un 15%
- AVC2b: Avaluació teòrica i pràctica. Cada prova consta d'aproximadament 10 ítems de respostes curtes a desenvolupar. Si l'alumne obté una puntuació inferior a 5 ha de recuperar les parts suspeses. Cada parcial val el 25% de la nota./ Evaluación teórica y práctica. Hay que sacar un mínimo de 5 puntos sobre diez en cada prueba, y cada prueba vale un 25% de la nota final

Avaluació final (AVF)/ Evaluación final
- Consta d'un examen que val el 100%./ Consta de un examen que vale el 100% de la nota

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua/ Se considera a un estudiante "no presentado" cuando no supera la evaluacion continua y no se presenta a la evaluación final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1: Conèixer el significat i la diferència dels conceptes: psicologia i psicologia de l'esport
OA2: Relacionar la psicologia i la psicologia de l'esport amb altres ciències i les seves bases històriques.
OA 3: Aprendre els conceptes fonamentals de les bases teòriques de la psicologia de l'esportista i la psicologia del rendiment.
OA 4: Comprendre els fonaments teòrics i pràctics de la psicologia social aplicada a l'esport.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Esports d'adversari