Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Els continguts propis de fisiologia de l’exercici estan repartits en dues assignatures: fisiologia I i fisiologia II. En aquesta primera part, l’objectiu principal és establir les bases per poder entendre els processos fisiològics del cos humà durant l’exercici físic. L’assignatura també se planteja proporcionar a l’alumnat la formació necessària per a cercar, seleccionar i interpretar correctament documentació científica respecte la fisiologia de l’exercici.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BLANCA ROMAN VIÑAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BLANCA ROMAN VIÑAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. Fonaments de la fisiologia humana i de l’exercici. 1.1. Nivells d’organització del cos humà. 1.2. Homeòstasi.

2. Funció neuromuscular en l’exercici físic 2.1. Control nerviós del moviment humà 2.1.1.Estructura i funció del sistema nerviós 2.1.2. Organització del sistema neuromotor 2.2. Sistema muscular: Organització i activació 2.2.1.Estructura del múscul esquelètic 2.2.2.Mecanisme de la contracció i la relaxació muscular

3. Bioenergètica, metabolisme y exercici físic 3.1. Nutrició i transferència energètica 3.2. Regulació hormonal de l’exercici 3.3. Mesura del cost energètic i avaluació de les capacitats de generació d’energia durant l’exercici

4. Sistema cardiovascular i exercici 4.1. Components del sistema cardiovascular 4.2. Regulació i integració cardiovascular 4.3. Dinàmica cardiovascular durant l’exercici

5. Sistema pulmonar i exercici 5.1. Estructura i funció pulmonar 5.2. Difusió pulmonar 5.3. Transport d’oxigen i diòxid de carboni 5.4. Intercanvi de gasos als músculs 5.5. Ventilació pulmonar durant l’exercici

6. Sistema renal

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 6 12
Classes expositives 28 4 32
Prova d'avaluació 14 80 94
Seminaris 12 0 12
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Astrand, P.O., Rodahl, K., Dahl, H.A., Strome, S.B. (2010). Manual de Fisiología del ejercicio (1ª edicio). Barcelona: Paidotribo.
 • Barbany, J.R. (2002). Fundamentos de fisiología del ejercicio y del entrenamiento. Barcelona: Barcanova.
 • Guyton,A. y Hall (2001). Tratado de Fisiología Médica. (10ª ed). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana.
 • Lopez Chicharro, J. Fernandez Vaquero, A. (2006). Fisiología del ejercicio (3ª ed). Madrid: Médica panamericana.
 • McArdle, W., Katch, F.I., Katch, VL (2001). Exercise physiology: energy, nutrition and human performance (5th ed). Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins.
 • McArdle, W., Katch, F.I., Katch, VL (2010). Principios de Fisiología del ejercicio (2ª ed). Madrid: McGraw Hill/Interamericana .
 • Mora Rodríguez, R (2010). Fisiología del deporte y el ejercicio (1ª ed). Madrid: Médica panamericana.
 • Stanfield CL (2011). Principios de fisiología humana (4ª). Ed Pearson educació.
 • Thibodeau,G. Patton, K.T. (2000). Anatomía y fisiología. Barcelona: Elsevier Mosby.
 • Wilmore, J.H. i Costill, D.L. (2007). Fisiología del esfuerzo y del deporte (6ª ed). Barcelona: Paidotribo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AV1: 3 Exàmens de continguts (parcials. test) Cada any es faran els parcials que es considerin oportuns en relació a l'evolució del curs (cada parcial esdevé una prova tipus test de 4 opcions amb resposta única) 75
AV3: Activitats pràctiques i treballs que es realitzen per reforçar l'aprenentatge. La nota de les activitats pràctiques/treballs s’obté de l’entrega de les activitats proposades (50% de la nota) i de l’assistència i participació a les sessions i qualitat dels pràctiques/treballs entregats (50%).Per optar a l’avaluació continuada s’han d’entregar el 50% de les activitats pràctiques/treballs. 25

Qualificació

Avaluació continuada (AV1+AV3)): És necessari aprovar amb un 4 cadascun dels parcials per a poder lliurar matèria per l’examen final. Per optar a l’avaluació continuada s’han d’entregar el 50% de les activitats pràctiques/treballs. Qualsevol contingut de les activitats pràctiques/treballs pot entrar en les preguntes de l’examen. L’assignatura s’aprova amb un 5. En el cas de no arribar al mínim de nota establert, el professor podrà decidir fer promig i analitzar cada cas de forma individual (sempre i quan tots els parcials estiguin superats amb un mínim d’un 4).
Si s’aproven els parcials (AV1) i no s’han entregat les activitats pràctiques/treballs (AV3) o la nota de les mateixes no permet aprovar l’assignatura, s’haurà de fer un examen específic amb els continguts tractats. Aquest examen es farà el mateix dia que l’examen d’avaluació final.
Nota final: 25% de cada examen parcial (AV1), 25% activitats pràctiques de l’aula (AV3).

Avaluació final (AV2 +AV3): L’examen final (AV2) constarà de tres blocs. Cada bloc correspon a cadascun dels parcials realitzats. Els alumnes només hauran de realitzar aquells blocs que no hagin obtingut la nota mínima de 4 o bé aquells blocs que l’alumne té aprovats però vol millorar la nota (no es guarda la nota de l’examen realitzat). En aquest cas si el promig de les notes del/s parcial/s superat/s i el/s parcials a recuperar és igual o superior a 5 i l’avaluació continuada està aprovada, l’assignatura està aprovada. Qualsevol contingut de les activitats pràctiques/treballs pot entrar en les preguntes de l’examen. En el cas de no arribar al mínim de nota establert, el professor podrà decidir fer promig i analitzar cada cas de forma individual (sempre i quan la mitjana tots els parcials estiguin superats amb un mínim d’un 4). Si un alumne no s’ha presentat a cap parcial ni ha fet les activitats pràctiques, haurà de fer l’examen final (AV2) i un examen específic amb els continguts tractats (AV3). Aquest examen es farà el mateix dia que l’examen d’avaluació final.
Per aquells alumnes que hagin de fer tot l’examen final (tots tres blocs), aquest s’aprova amb un 5. L’assignatura s’aprova amb un 5.
Nota final: 25% de cada bloc corresponent als exàmens parcials (o 75% si es fa tot l’examen final), 25% activitats pràctiques (AV3).

No és obligatori assistir a les classes magistrals. Per optar a l’avaluació continuada s’han d’entregar el 50% de les activitats pràctiques/treballs. Si s’aproven els parcials (AV1) i no s’han entregat les activitats pràctiques/treballs (AV3) s’haurà de fer un examen específic amb els continguts tractats. Si un alumne no s’ha presentat a cap parcial ni ha fet les activitats pràctiques/treballs, haurà de fer l’examen final (AV2) i un examen específic amb els continguts tractats (AV3). Aquest examen es farà el mateix dia que l’examen d’avaluació final.

Els alumnes repetidors no han de fer les activitats pràctiques/treballs (AV3). En aquest cas, la nota de l’assignatura correspon exclusivament a la nota dels tres parcials (AV1) (33,3% cada parcial) o examen final dels tres parcials (AV2) (100% de la nota) en els quals pot entrar qualsevol contingut treballat a les classes i a les activitats pràctiques/treballs.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1.Entendre el concepte d’equilibri de les funcions corporals i reconèixer les seves limitacions.
OA2.Comprendre i saber explicar les diferents funcions sistèmiques durant l’exercici i saber relacionar-les.
OA3.Conèixer i explicar les principals adaptacions en les funcions neuromusculars, metabòliques, cardíaques i respiratòries relacionades amb l’exercici i l’entrenament.
OA4.Adquirir els coneixements necessaris per poder interpretar els principals sistemes de valoració de la fisiologia de l’esforç.
OA5. Obtenir una formació científica bàsica aplicada a l’activitat física i l’esport .

L'assignatura es desenvolupa bàsicament a partir d'exposicions teòriques i exercisis de reforç teòric. També hi ha algunes sessions pràctiques que seran avisades amb antelació

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3