Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura de Biomecànica aborda els principis físics de la Mecànica aplicats a l'ésser humà.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BONASTRE MUÑOZ  / JESUS PLANELLA MORATO
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. Cinemàtica del moviment humà.

2. Dinàmica del moviment humà

3. Potència i energia.

4. Estàtica.

5. Tensions i deformacions

6. Aplicacions de la biomecànica

7. Treball d'anàlisi biomecànic d'un moviment del cos humà

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18 6 24
Classes expositives 26 50 76
Exposició dels estudiants 4 8 12
Prova d'avaluació 2 3 5
Treball en equip 1 20 21
Tutories 4 6 10
Visionat/audició de documents 2 0 2
Total 57 93 150

Bibliografia

 • McCaw (2014). Biomechanis for Dummies. Wiley Brand.
 • Le Veau, B. (2008). Biomecánica del Movimiento Humano. Trillas.
 • Viladot A (2000). Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Springer - Verlag Ibérica.
 • Kapandji A (2012). Fisiología Articular (Colección de 3 Tomos) (6). Médica Panamericana.
 • Dufour M, Pillu M. (2006). Biomecánica funcional. Barcelona: MASSON - Elsevier.
 • Intituto de Biomecánica de Valencia (2005). Biomecánica de la Marcha Humana Normal y Patológica. Intituto de Biomecánica de Valencia.
 • Izquierdo M (2008). Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y el Deporte. Médica Panamericana.
 • Puig-Diví A (2015). Biomecánica y Patomecánica de la marcha humana. Barcelona: AFEDI.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en equip. L'estructura i metodologia d'aquest treball es detallaran a classe, en un document guia de suport. Consisteix en un treball de camp basat en: -Enregistrament en vídeo d'un moviment funcional; -Anàlisi digitalitzat; -Estudi biomecànic del moviment. 20
Exposició dels estudiants. El darrer dia de classe tots els alumnes de l'equip que hagin constituït el treball en equip (treball de camp sobre l'anàlisi d'un moviment humà funcional), hauran de defensar oralment el treball. 10
Aprenentatge basat en problemes (ABP). Consistirà en la resolució d'una sèrie de problemes que es plantejaran i es resoldran presencialment amb el professor.
El valor conjunt d’aquestes activitats és del 20%.
Els alumnes s'organitzaran en grups i hauran de lliurar al professor un document escrit amb la resolució dels problemes relacionats amb els continguts de la classe expositiva prèvia.
Per a la seva realització, els alumnes podran consultar els seus apunts i la tasca s'avaluarà per grup.
Les activitats no lliurades en el seu moment computaran amb un “0”.
No s’acceptarà cap tipus de justificant de falta d’assistència.
20
Prova d'avaluació continuada 1 (PAC 1) Prova de revisió de continguts que es realitzarà a classe. Es podran portar els apunts de classe. 10
Prova d'avaluació continuada 2 (PAC 2) Prova de revisió de continguts que es realitzarà a classe. Es podran portar els apunts de classe. 10
Examen Final de Biomecànica Prova escrita composta per 40 preguntes tipus test que es realitzarà presencialment a EUSES.
Recordem que és imprescindible obtenir un mínim de 4 punts en aquesta prova per a poder computar la resta d'activitats de l'avaluació continuada.
30

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA

L’aprovat de l’assignatura requerirà l’obtenció d’una nota total de curs d’un mínim de 5 punts, que es computarà a partir de suma de les notes obtingudes en les 3 àrees següents que tenen uns valors de percentatge diferents en la nota total:

1.PROVES ESCRITES (3 proves): 50% (10%+10%+30%).

2.APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES (ABP) Activitats de classe: 20%.

3.TREBALL EN EQUIP (realització treball + exposició oral): 30% (20%+10%).

L’únic requisit per a poder aplicar la mitjana aritmètica entre les 3 àrees anteriors, és obtenir un mínim de 4 punts en la prova escrita nº3 (Examen final de biomecànica).


1) PROVES ESCRITES

Hi haurà un total de 3 proves escrites que tindran un valor conjunt del 50%.

Les 2 primeres proves (PAC1 i PAC2), estaran compostes per exercicis i/o preguntes que es realitzaran a la classe i referides als continguts treballats recentment a l’aula.

La 3ª prova és l’Examen final de biomecànica, que es realitzarà presencialment a EUSES i contemplarà tots els continguts de l’assignatura. La prova serà tipus test i les respostes incorrectes restaran un 20% del seu valor (5 respostes errònies equivalen a restar-ne 1 de correcte).
Estarà format per 40 preguntes tipus test a nivell conceptual o de problemes de fàcil resolució. El temps que es tindrà per a respondre és de 60’. Recordem que aquesta prova és determinant en l’avaluació continuada perquè l’alumne haurà d’obtenir un mínim de 4 punts per a poder computar la resta d’activitats avaluadores realitzades.

En aquesta prova l’alumne pot portar material d'escriure i calculadora no programable però no es pot portar formulari.
El valor percentual d’aquesta 3ª prova serà del 30% del total de l’assignatura.


2) APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES (ABP)

Consistirà en la resolució de problemes en mode paper o bé d’aprenentatge basat en el joc, que es plantejaran i es resoldran presencialment amb el professor.

La tasca es realitzarà en equip i s'haurà de lliurar al professor. Els exercicis proposats estaran relacionats amb els continguts de la classe expositiva prèvia i existiran vàries opcions de lliurament:

a) Si es fa en format paper, els alumnes hauran de lliurar al professor el document escrit amb la seva resolució.

b) Si es fa en format virtual, els alumnes hauran de participar online en un joc que apareixerà al projector de l’aula a on quedarà avaluada la seva activitat.

En el procés de resolució de les ABP els alumnes podran consultar els seus apunts i debatre amb els seus companys el que considerin oportú.El valor percentual de les ABP serà del 20% del total de l’assignatura.

Les activitats no lliurades en el seu moment computaran amb un “0”.

No s’acceptarà cap tipus de justificant de falta d’assistència.


3) TREBALL EN EQUIP

El treball en equip consistirà en un treball de camp basat en l'enregistrament en vídeo d'un moviment humà funcional i el seu anàlisi biomecànic basat en la digitalització del vídeo i els coneixements que tingui l'alumne de biomecànica.

Les bases d'aquest treball es detallaran a classe, seguint un document guia de suport per a la seva elaboració.
Aquest treball serà avaluat a partir de 2 activitats i que computa amb un valor percentual del 30% del total de l’assignatura:

a) La realització d'un treball escrit (pdf). Ha de incloure el nom, número de UdG i DNI dels membres del grup.

b) L’exposició oral davant de tota la classe per part de tots els membres de l’equip (power point, prezzi,...). Ha de incloure el nom dels membres del grup.


AVALUACIÓ ÚNICA

L’examen final d’avaluació única consisteix en una prova escrita i presencial a EUSES per aquells alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada. Aquesta prova escrita seguirà la mateixa estructura que la de l’examen final de biomecànica en quant normativa, durada, i rang de puntuació de les preguntes tipus test.

Les activitats d'avaluació realitzades al llarg de l’assignatura (pertinents a l’avaluació continuada) quedaran anul·lades i no podran fer mitja amb aquesta prova final d’avaluació única. Conseqüentment, l’alumne està obligat a obtenir un mínim de 5 punts en aquesta prova. En el supòsit de que l’alumne superi la qualificació mínima, la qualificació acadèmica del total de l’assignatura serà de un màxim de 5 perquè consisteix en una prova de suficiència.

L’alumne que hagi obtingut una qualificació de “No Presentat” durant el procés d’avaluació continuada, podrà optar a una qualificació directe en la prova escrita d’avaluació única.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Consideració sobre la qualificació “NO PRESENTAT”: Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Quan un alumne realitza una activitat avaluadora (per exemple: lliura un ABP en una classe expositiva), ja queda automàticament inclòs en el procés d'avaluació continuada i mai no serà considerat com a “No Presentat”.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Conèixer els principis i teories d'agents físics i les seves aplicacions en fisioteràpia.
OA 2 Aprendre els principis de la biomecànica i la electrofisiologia i les principals aplicacions en el camp de la fisioteràpia.
OA 3 Conèixer les malalties mitjançant la identificació de les manifestacions que apareixen al llarg del procés, així com tractaments mèdics bàsics en segons els aspectes fisioterapèutics i ortopèdics
OA 4 Identificar els canvis com a conseqüència de la teràpia física.

Per tal de facilitar l'assimilació dels coneixements a l'alumne, es suggereix que es mantingui un ritme de treball continuat.

El dilluns de la setmana de cada Unitat Didàctica (UD), l'alumne tindrà disponible a la plataforma Moodle els apunts que facilitaran el seguiment de la classe presencial i el suport explicatiu que facilitarà tant la preparació prèvia de la UD com el seu anàlisi posterior.

S'aconsella que l'alumne resolgui els seus dubtes de manera presencial amb el professor (abans o després de les classes expositives, durant les pauses, preguntant oralment durant la classe expositiva, en les tutories, etc.).
Si la qüestió és urgent i és ràpida de resoldre, l'alumne també té l'opció de contactar per correu electrònic.

Es recomana haver cursat les assignatures de Anatomia, Física i Valoració en Fisioteràpia.