Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Experiència en la pràctica integrada de les Arts Escèniques, per tal d'aplicar els coneixements adquirits en l'aprenentatge universitari. Possibilitat de treballar en una companyia teatral o empresa del sector de les arts escèniques, institució cultural o administració pública dedicada a les arts escèniques.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MELISSA LIMA CAMINHA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • B1 Compilar, seleccionar, avaluar i transmetre informació de manera eficaç i eficient, segons objectius específics i de diferent precedència i format.
 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • B10 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E7 Identificar i analitzar les teories dramàtiques.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E13 Llegir, analitzar i reflexionar sobre les necessitats de representació de l'individu contemporani en funció del seu present polític, econòmic i social.
 • E15 Aplicar, utilitzar i organitzar les estructures econòmiques i legals que sustenten la producció i la difusió teatral.

Continguts

1. Funcionament de les organitzacions, indústries i institucions relacionades amb les arts escèniques.

          1.1. Anàlisi documental del sector vinculat a la pràctica.

          1.2. Determinació del grau d'interdisciplinarietat de l'àrea de treball.

          1.3. Funcions específiques de les àrees principals (idea, eina i expressió).

2. Aplicació directa i posada en pràctica de les tècniques i els processos de creació, realització i producció escènica.

          2.1. Disseny de les tècniques i les estratègies de trebal

          2.2. Desenvolupament de criteris d'actuació en situacions reals.

          2.3. Elaboració d'un calendari (accions i dates claus).

          2.4. Capacitat de treball en grup dins de l'àmbit laboral.

          2.5. Responsabilitat professional.

3. Treball pràctic a l'empresa i elaboració de la memòria de pràctiques.

          3.1. Objectius generals del treball.

          3.2. L'entrada en campo i el plantejament de la memòria: l'etnografia com a model d'investigació i redacció de la memòria (posicionament, descripció, recollida de material, reflexió i anàlisis de les pràctiques).

          3.3. Mitjans tècnics i recursos humans.

          3.4. Característiques del context d'intervenció.

          3.5. Activitats desenvolupades en les pràctiques.

          3.6. Funció del tutor designat per l'entitat col·laboradora

          3.7. Materials didàctics complementaris.

          3.8. Treball pràctic a l'empresa.

          3.9. Reflexions finals i conclusions del treball de pràctiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 10 0 10
Elaboració de treballs 10 40 50
Pràctiques en empreses / institucions 100 90 190
Total 120 130 250

Bibliografia

 • Bennett, Dawn (2009). Academy and the real world. Arts & Humanities in Higher Education, 8(3), 309-327
 • Carreira, André (2006). El teatro de grupo en Brasil: identidad y representación. Recuperat , a territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/pdf/01.pdf
 • Cimarro, Jesus (1997). Producción, gestión y distribución del teatro. Madrid: SGAE.
 • Hammersley, Martyn; Atkinson, Paul (1994). Etnografía, métodos de investigación. Barcelona: Paidòs.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes i tutories. Maduresa, participació, reflexió, cooperació, solidaritat, actitud crítica i d'autosuperació. 10
Pràctiques en empresa. Comportament personal. Rigor en el treball. Iniciativa en el treball. Eficiència en les tasques. Integració en el treball en grup. Comunicació a l'empresa. 60
Memòria de pràctiques. Assoliment dels objectius inicials del pla de treball. Interès, esforç i voluntat de l’estudiant/a per dur a terme el treball proposat. Qualitat del treball realitzat (redacció, maduresa, rigor, articulació teoria-pràctica, etc.) 30

Qualificació

Els criteris de qualificació de la MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES són: bona redacció, organització, argumentació, capacitat d'articular teoria i pràctica, utilització de referents bibliogràfics, utilització de tècniques de compilació d'informació i metodologies d'escriptura, capacitat de reflexió, crítica i auto-superació.

A- EXCEL·LENT (9 – 10): La memòria presenta correcta informació sobre la companyia o empresa, context de les pràctiques, així com informació detallada sobre el treball i funcions desenvolupades. La memòria està escrita amb maduresa, creativitat, capacitat d'anàlisis i crítica, punt de vista propi, organització i selecció d'idees i continguts, correcta utilització de referents bibliogràfics i tècniques de compilació d'informació (diari de camp, entrevista, documentació), bona aplicació dels coneixements apresos durant el grau en Arts Escèniques, bona argumentació, bona presentació, etc. La memòria és reflexiva i presenta indicadors d'auto-crítica, auto-superació i auto-avaluació.

B- NOTABLE (7 – 8): La memòria demostra interès i esforç de l'estudiant, bona redacció, organització i coherència. Hi ha indicadors de les aplicacions dels coneixements adquirits durant el curs en les pràctiques. Però no hi ha profundització reflexiva i crítica sobre l'experiència viscuda.

C- APROVAT (5 – 6): La memòria demostra que l'estudiant ha comprès els objectius de les pràctiques, però no hi ha interès i esforç per elaborar un treball de més qualitat. No presenta les relacions entre teoria (coneixements adquirits en el curs) i pràctica (aplicacions dels coneixements en l'empresa o companyia).

D- INSUFICIENT (3 – 4): El treball no presenta els requisits mínims exigibles en un treball universitari: bona redacció, organització, coherència, bibliografia, etc.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenta la Memòria de Pràctiques (30% de la nota) es considerarà com un No Presentat.

Observacions

L'objectiu d'aquestes activitats és treballar principalment el saber fer (competència metodològica). De la mateixa manera que es treballen les activitats teòriques, també es treballa el saber, el saber ser i el saber estar.

En aquestes dinàmiques l'alumne adopta una funció fonamentalment activa, és a dir, actua, posa en pràctica, resol problemes i casos i interactua professionalment.
__________________________________________________________________

Es recomana que la MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES tingui entre 10 i 20 pàgines com màxim, i presenti els continguts:

Index

1. Declaració de principis:
1.1. Què espero trobar-me.
1.2. Objectius i expectatives que es pretenen aconseguir.

2. Presentació de l'empresa/institució/companyia:
2.1. Història i contextualització.
2.2. Estructura i organització.
2.3. Recursos humans i materials.

3. Activitat desenvolupada
3.1. Negociació amb el tutor de l'empresa o companyia.
3.2. Motivació de l'estudiant/a per dur a terme l'activitat.
3.2. Objectius de la pràctica.
3.3. Tasques desenvolupades.
3.4. Competències que s'havien previst assolir i el grau d'acompliment assolit.
3.5. Nous coneixements i habilitats adquirits en realitzar l'activitat.

4. Valoració de la pràctica
4.1. Grau d'assoliment dels objectius proposats.
4.2. Grau d'integració de l'estudiant en l'activitat de l'entitat.
4.3. Relació amb el tutor i altres participants de les pràctiques.
4.4. Reflexió crítica sobre les pràctiques.
4.5. Punts forts i punts dèbils de l'entitat i possibles suggeriments de millora, si s'escau.
4.6. Valoració de la formació prèvia al llarg dels estudis del Grau per al desenvolupament de les tasques assignades.

5. Autoavaluació:
5.1. Reflexió sobre el treball desenvolupat i l'experiència viscuda.
5.2. Valoració global de l'experiència.

6. Bibliografia

7. Annexos: vídeos, diari i notes de camp, fotografies, entrevistes, o altres documents rellevants de les pràctiques.

__________________________________________________________________

A més de les referències bàsiques d'aquesta assignatura, la BIBLIOGRAFIA DE LES PRÀCTIQUES depèn del tipus d'empresa o companyia en què seran desenvolupades, ben com del treball i funcions que seran realitzats pel estudiant.

Es recomana que cada estudiant revisi les bibliografies de les assignatures relacionades a les pràctiques. Per exemple, si l'estudiant farà d'assistent de direcció, es recomana que revisi la bibliografia de les assignatures de direcció.

Es recomana la consulta de la bibliografia de l'assignatura de Gestió i Producció Teatral, com a marc comú de referència per les pràctiques.

Durant les tutories, la professora podrà indicar material didàctic i bibliografia específica para cada cas.