Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Experiència en la pràctica integrada de les arts escèniques, per tal d'aplicar els coneixements adquirits en l'aprenentatge universitari. Possibilitat de treballar en una companyia teatral o empresa del sector de les arts escèniques, institució cultural o administració pública dedicada a les arts escèniques.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL BISBE FRAIXINO  / MELISSA LIMA CAMINHA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • B1 Compilar, seleccionar, avaluar i transmetre informació de manera eficaç i eficient, segons objectius específics i de diferent precedència i format.
 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • B10 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E7 Identificar i analitzar les teories dramàtiques.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E13 Llegir, analitzar i reflexionar sobre les necessitats de representació de l'individu contemporani en funció del seu present polític, econòmic i social.
 • E15 Aplicar, utilitzar i organitzar les estructures econòmiques i legals que sustenten la producció i la difusió teatral.

Continguts

1. Funcionament de les organitzacions, indústries i institucions relacionades amb les arts escèniques.

          1.1. Anàlisi documental del sector vinculat a la pràctica.

          1.2. Determinació del grau d'interdisciplinarietat de l'àrea de treball.

          1.3. Funcions específiques de les àrees principals (idea, eina i expressió).

2. Aplicació directa i posada en pràctica de les tècniques i els processos de creació, realització i producció escènica.

          2.1. Disseny de les tècniques i les estratègies de treball.

          2.2. Desenvolupament de criteris d'actuació en situacions reals.

          2.3. Elaboració d'un calendari (accions i dates claus).

          2.4. Capacitat de treball en grup dins de l'àmbit laboral.

          2.5. Responsabilitat professional.

3. Treball pràctic a l'empresa i elaboració de la memòria de pràctiques.

          3.1. Objectius generals del treball.

          3.2. Mitjans tècnics i recursos humans.

          3.3. Característiques del context d'intervenció.

          3.4. Activitats desenvolupades en les pràctiques.

          3.5. Funció del tutor designat per l'entitat col·laboradora.

          3.6. Materials didàctics complementaris.

          3.7. Treball pràctic a l'empresa.

          3.8. Reflexions finals i conclusions del treball de pràctiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 10 0 10
Elaboració de treballs 0 40 40
Pràctiques en empreses / institucions 300 100 400
Total 310 140 450

Bibliografia

 • Bennett, Dawn (2009). Academy and the real world: developing realistic notions of career in the perfor. Arts & Humanities in Higher Education, 8(3), 309-327
 • Carreira, André (2006). El teatro de grupo en Brasil: identidad y representación. Recuperat , a territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/pdf/01.pdf
 • Cimarro, Jesús (1997). Producción, gestión y distribución del teatro.. Madrid: SGAE.
 • Guasch, Oscar (1997). Observación participante. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
 • Hammersley, Martyn; Atkinson, Paul (1994). Etnografía, métodos de investigación. Barcelona: Paidós.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes i tutories Maduresa, participació, reflexió, cooperació, solidaritat, actitud crítica i d'autosuperació. 10
Pràctiques en empresa Comportament personal.
Rigor en el treball.
Iniciativa en el treball.
Eficiència en les tasques.
Integració en el treball en grup.
Comunicació a l'empresa
60
Memòria de pràctiques Assoliment dels objectius inicials del pla de treball.
Interès, esforç i voluntat de l’estudiant/a per dur a terme el treball proposat.
Qualitat del treball realitzat (redacció, maduresa, rigor, articulació teoria-pràctica, etc.)
30

Qualificació

Els criteris de qualificació de la MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES són: bona redacció, organització, argumentació, capacitat d'articular teoria i pràctica, utilització de referents bibliogràfics, utilització de tècniques de compilació d'informació i metodologies d'escriptura, capacitat de reflexió, crítica i auto-superació.

A- EXCEL·LENT (9 – 10): La memòria presenta correcta informació sobre la companyia o empresa, context de les pràctiques, així com informació detallada sobre el treball i funcions desenvolupades. La memòria està escrita amb maduresa, creativitat, capacitat d'anàlisis i crítica, punt de vista propi, organització i selecció d'idees i continguts, correcta utilització de referents bibliogràfics i tècniques de compilació d'informació (diari de camp, entrevista, documentació), bona aplicació dels coneixements apresos durant el grau en Arts Escèniques, bona argumentació, bona presentació, etc. La memòria és reflexiva i presenta indicadors d'auto-crítica, auto-superació i auto-avaluació.

B- NOTABLE (7 – 8): La memòria demostra interès i esforç de l'estudiant, bona redacció, organització i coherència. Hi ha indicadors de les aplicacions dels coneixements adquirits durant el curs en les pràctiques. Però no hi ha profundització reflexiva i crítica sobre l'experiència viscuda.

C- APROVAT (5 – 6): La memòria demostra que l'estudiant ha comprès els objectius de les pràctiques, però no hi ha interès i esforç per elaborar un treball de més qualitat. No presenta les relacions entre teoria (coneixements adquirits en el curs) i pràctica (aplicacions dels coneixements en l'empresa o companyia).

D- INSUFICIENT (3 – 4): El treball no presenta els requisits mínims exigibles en un treball universitari: bona redacció, organització, coherència, bibliografia, etc.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenta la Memòria de Pràctiques (30% de la nota) es considerarà com un No Presentat.

Observacions

Les pràctiques es poden ser realitzades en dues empreses i/o companyies diferents. En aquest cas, l'estudiant ha de presentar una única memòria sobre les dues experiències.

__________________________________________________________________

Es recomana que la MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES tingui entre 10 i 20 pàgines com màxim, i presenti els continguts:

Index

1. Declaració de principis:
1.1. Què espero trobar-me.
1.2. Objectius i expectatives que es pretenen aconseguir.

2. Presentació de l'empresa/institució/companyia:
2.1. Història i contextualització.
2.2. Estructura i organització.
2.3. Recursos humans i materials.

3. Activitat desenvolupada
3.1. Negociació amb el tutor de l'empresa o companyia.
3.2. Motivació de l'estudiant/a per dur a terme l'activitat.
3.2. Objectius de la pràctica.
3.3. Tasques desenvolupades.
3.4. Competències que s'havien previst assolir i el grau d'acompliment assolit.
3.5. Nous coneixements i habilitats adquirits en realitzar l'activitat.

4. Valoració de la pràctica
4.1. Grau d'assoliment dels objectius proposats.
4.2. Grau d'integració de l'estudiant en l'activitat de l'entitat.
4.3. Relació amb el tutor i altres participants de les pràctiques.
4.4. Reflexió crítica sobre les pràctiques.
4.5. Punts forts i punts dèbils de l'entitat i possibles suggeriments de millora, si s'escau.
4.6. Valoració de la formació prèvia al llarg dels estudis del Grau per al desenvolupament de les tasques assignades.

5. Autoavaluació:
5.1. Reflexió sobre el treball desenvolupat i l'experiència viscuda.
5.2. Valoració global de l'experiència.

6. Bibliografia

7. Annexos: vídeos, diari i notes de camp, fotografies, entrevistes, o altres documents rellevants de les pràctiques.

__________________________________________________________________

La BIBLIOGRAFIA DE LES PRÀCTIQUES depèn del tipus d'empresa o companyia en què seran desenvolupades, ben com el treball i funcions que seran realitzats per cada estudiant.

Es recomana que cada estudiant revisi les bibliografies de les assignatures relacionades a les pràctiques. Per exemple, si l'estudiant farà d'assistent de direcció, es recomana que revisi la bibliografia de les assignatures de direcció.

Durant les tutories, la professora podrà indicar material didàctic i bibliografia específica para cada cas.