Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi teòric i pràctic dels aspectes relatius a la gestió i producció teatral, dins d'un marc més ampli de la gestió i producció cultural. Estudi dels drets i polítiques culturals: introducció general i relació amb les arts escèniques. Estudi de la gestió i producció teatral: aspectes econòmics, administratius, legals i laborals.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MELISSA LIMA CAMINHA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • E15 Aplicar, utilitzar i organitzar les estructures econòmiques i legals que sustenten la producció i la difusió teatral.

Continguts

1. Drets i polítiques culturals. L'economia i la gestió de la cultura.

          1.1. Drets culturals i drets humans. La cultura com dret i com recurs econòmic.

          1.2. Polítiques culturals: conceptes, qüestions de representació, accés, participació, etc.

          1.3. Els diferents models d'economies i gestió cultural.

          1.4. Les indústries creatives i els debats contemporanis sobre la propietat intel·lectual.

          1.5. Els plans generals de foment a les Arts Escèniques i l'Estatut de l'Artista.

          1.6. Els diferents tipus de col·lectius teatrals. Els models de gestió, sostenibilitat i producció de les companyies.

2. Marc legal, jurídic i laboral en les Arts Escèniques.

          2.1. Dret d'imatge, propietat intel·lectual i entitats de gestió.

          2.2. Contractació, salaris, obligacions tributàries i responsabilitats legals.

          2.3. Constitució de societats.

3. Ecosistema escènic

          3.1. Coneixement del sector de les Arts Escèniques: Xarxa d’equipaments públics i privats. Els diferents formats de teatres, sales i espais escènics. Institucions i organismes públics i privats del sector. Empreses i productors teatrals, cooperatives, associacions, mercat cultural, circuits culturals locals, nacionals i internacionals, fires i festivals, etc.

          3.2. Els equipaments culturals: infraestructures i models de gestió.

          3.3. Polítiques culturals públiques i privades: subvencions, patrocinis, mecenatge, etc.

4. Administració, gestió, finances i distribució en les Arts Escèniques.

          4.1. Administració i gestió d'empreses d’Arts Escèniques, equipaments culturals i esdeveniments artístics i culturals (mostres, festivals, etc).

          4.2. Recursos humans, tècnics, materials i econòmics d’una empresa o productora cultural.

          4.3. Finances i captació de recursos públics i privats: anàlisi del sector (polítiques culturals, públiques i privades; mercat cultural; etc.); fundraising; crowdfunding; noves tecnologies aplicades a la captació i difusió de recursos; intercanvis, col·laboracions i co-produccions.

          4.4. Distribució d'espectacles.

          4.5. Ètica i transparència.

5. Comunicació, màrqueting i distribució en les Arts Escèniques.

          5.1. Anàlisi, disseny i elaboració de dossiers i portafolis artístics.

          5.2. Elaboració de material de divulgació d'una obra escènica o esdeveniment cultural.

          5.3. Pla de comunicació (premsa, ràdio, tv, internet i networking).

          5.4. Pressupost de comunicació i màrqueting.

          5.5. Pla de distribució i circulació d’un espectacle.

6. Producció executiva, disseny i avaluació de projectes d'Arts Escèniques.

          6.1. Visió global d’un projecte: creació, producció, distribució, circulació de l’obra escènica, pos-producció, avaluació, etc.

          6.2. Posicionament estratègic de l’artista creador i/o companyia teatral en l’ecosistema escènic. Vinculació de la veu artística a les possibilitats. Reconeixement dels contextos del projecte: Qui elabora el projecte? Qui finança el projecte? On es realitzarà el projecte? Etc.

          6.3. Disseny i redacció de projectes d'espectacles i d'esdeveniments artístics o culturals, etc.: descripció, objectius, justificativa, cronograma, pressupost, pla de comunicació, pla de circulació i distribució, contraprestació, espais i estructures necessàries, fitxa artística, equip tècnic, públic, etc.

          6.4. Avaluació de projectes: Viabilitat general de realització d’un projecte. Adequació pressupostària. Recursos tècnics, materials, humans i econòmics necessaris. Potencial d’atracció, convenciment, venda i distribució del projecte.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 20 25 45
Elaboració de treballs 20 70 90
Simulacions 30 15 45
Visionat/audició de documents 20 25 45
Total 90 135 225

Bibliografia

 • Rowan, Jaron (2010). Emprendizajes en cultura: discursos, instituciones y contradicciones de la empre. Madrid: Traficantes de sueños útiles.
 • Miller, Toby; Yúdice, George (2004). Política cultural. Barcelona: Gedisa.
 • Torres, Alberto Fernandez (Coord.) (1987). Documentos sobre el teatro independiente español. Madrid: CNNTE.
 • Coelho, Teixeira (2011). Direito cultural no século XXI: expectativa e complexidade. Revista Observatório Itaú Cultural "Direitos culturais: um novo papel", (11), 6-15. Recuperat , a http://www.itaucultural.org.br/explore/observatorio/produtos-obsevatorio/revista
 • Yúdice, George (2002). El recurso de la cultura. Barcelona: Gedisa.
 • Cimarro, Jesús (1997). Producción, gestión y distribución del teatro. Madrid: SGAE.
 • Pérez Martín, Miguel Ángel (2006). Tècnicas de organización y gestión aplicadas al teatro y al espectáculo. Ciudad Real: Ñaque Editora.
 • hooks, bell (1990). Yearning: race, gender, and cultural politics. Boston, MA: South End Press.
 • Planes Generales de Circo y Teatro. Recuperat , a https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/planes-general
 • Pérez Martín, Miguel Ángel (2004). Gestión de salas y espacios escénicos.. Ciudad Real: Ñaque Editora.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència i participació en les classes Assistència a les classes amb maduresa, participació, obertura, disponibilitat i capacitat de crítica i auto-superació. 20
Portafoli: reflexió i discussió de conceptes, temes i problemes. Maduresa, capacitat d'anàlisis i crítica, punt de vista propi, organització i selecció d'idees i continguts, correcta utilització de referents bibliogràfics, etc. 40
Projecte d'Arts Escéniques: disseny i redacció d'un projecte de teatre, circ o performance. Capacitat de selecció i organització d'idees i continguts. Capacitat de comunicació, justificació i convenciment del projecte. Capacitat d'articulació entre teoria i pràctica. Capacitat d'adequació entre objectius, pressupost, etc. 40

Qualificació

A- EXCEL·LENT (9 – 10): El PORTAFOLI presenta maduresa, capacitat d'anàlisis i crítica, punt de vista propi, organització i selecció d'idees i continguts, correcta utilització de referents bibliogràfics, bona argumentació, etc. / El PROJECTE D'ARTS ESCÈNIQUES presenta capacitat de selecció i organització d'idees i continguts; capacitat de comunicació, justificació i convenciment del projecte; capacitat d'articulació entre teoria i pràctica; capacitat d'adequació entre objectius, pressupost, recursos, etc.; viabilitat general de realització del projecte; bona presentació estètica del projecte.

B- NOTABLE (7 – 8): El portafoli i projecte demostren interès i esforç de l'estudiant, una bona redacció, argumentació, organització i coherència. Hi ha indicadors dels coneixements adquirits en el curs, però no hi ha profundització.

C- APROVAT (5 – 6): El portafoli i projecte demostren que l'estudiant ha comprès els contiguts del curs, però no hi ha interès i esforç per elaborar un treball de més qualitat.

D- INSUFICIENT (3 – 4): Els treballs no presenten els requisits mínims exigibles en un treball universitari (bona redacció, organització, coherència, bibliografia, etc.)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenta el Portafoli (40% de la nota) i el Projecte d'Arts Escèniques (40% de la nota) es considerarà com un No Presentat.