Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Es continuarà amb el perfeccionament i la intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació en vocabulari i situacions d’àmbit logístic i empresarial. Es treballarà la comprensió d’informació tant de textos escrits com de situacions orals més complexes sobre temes relacionats amb la logística i el món comercial i empresarial, així doncs, es treballaran conceptes, estructures i terminologia relacionats amb el sector logístic que pugui ser de gran ajuda per l’estudiant en la gestió, la negociació i la presentació de productes logístics. També es continuarà treballant amb els aspectes socioculturals, tractrant també la perspectiva de gènere. L’assignatura d’alemany IV ha de permetre a l’estudiant adquirir el nivell B1.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCERL) adaptat a les necessitats de l’entorn professional de la logística.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova
Idioma de les classes:
Català (5%), Castellà (5%), Alemany (90%)

Competències

  • 1G- Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions

Continguts

1. Einheit: Reise mit Hindernisse Themenbereiche: Einladung zum Firmenjubiläum * Am Flughafen * In der Apotheke * Kleiderkauf: Business-Outfit * Die Lufthansa Sprachliche Handlungen: Ein Gespräch am Flughafenschalter hören * Szenen am Flughafen spielen * Sich bescheren - jemanden beruhigen * Sich in einer fremden Stadt orientieren * Einen Weg beschreiben * Über Krankheiten/Beschwerden sprechen * Im Bekleidungsgeschäft einkaufen, einen Kunden beraten * Einen Standpunkt vertreten, einem Standpunkt widersprechen Grammatikthemen: Indirekte Fragesätze * Konjunktiv der Höflichkeit - Konjunktiv II * Konjunktiv II der Modalverben können, dürfen, müssen, mögen, sollen * Konjunktiv II der Verben sein und haben * Konjunktiv: Umschreibung mit würde + Infinitiv * Geschlechterperspektive * Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 5,8,10,11,13

2. Einheit: das Firmenjubiläum Themenbereiche: Vorbereitung eines Firmenjubiläums * Interview mit einer Mitarbeiterin der Firma TRUMPF * Firmenjubiläum - Präsentation der Produktion * Firmengründungen Sprachliche Handlungen: Eine Firma vorstellen/präsentieren * Ein Firmenjubiläum vorbereiten und Einladungen entwerfen * Die Präsentation einer Firma hören und verstehen * über eine Besichtigung sprechen * Nachfragen/sich vergewissern * Dialoge auf einer Hausmesse führen * Etwas über Existenzgründungen erfahren * Über Gründe für die Selbständigkeit sprechen * Ein Interview vorbereiten und führen * Glückwünsche und Trinksprüche formulieren Grammatikthemen: Aktiv und Passiv * Die Bildung des Passivs * Das Passiv mit Modalverben * Das Passiv im Nebensatz * Geschlechterperspektive * Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 5,8,9,12.

3. Einheit: Bildung, Ausbildung, Berufsausbildung und Bewerbung. Themenbereiche: Schule und Lernen * Das Bildungswesen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz * Wege in den Beruf * Studium in Deutschland * Bewerbung und Einstellung * Die Bewerbung * Frauen und Karriere / Sprachliche Handlungen: Über Schulbildung sprechen * Das Bildungswesen verschiedener Länder kennenlernen und vergleichen * Eine Radiosendung hören und verstehen * Einen Text mit eigenen Worten wiedergeben ^Nationalitäten und Vorurteile besprechen * Statistiken vergleichen * Ausbildungsberufe vergleichen * Eine Diskussionsrunde vorbereiten * Über eine Grafik sprechen * Informationen über Universität und Fachhochschule erfahren * Stellenanzeige besprechen * sich um eine Stelle bewerben: telefonisch und/oder schriftlich. Grammatikthemen: je .... desto / umso * Die Doppelkonjunktion: einerseits ... anderseits * Verben mit Präpositionalobjekt * Relativpronomen. * Geschlechterperspektive * Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 4,5,8,10.

4. Einheit: Vorbereitung der Messe / Der Messeauftritt. Themenbereiche: Vorbereitung einer Messebeteiligung * Überlegungen zum Messestand * Messeaktivitäten * vom Projekt zum Produkt * Vom Ereignis zur Information: Medien in Deutschland. Sprachliche Handlungen: Eine Messe beschreiben und über Trends sprechen * Statistiken analysieren und Interpretieren * Messeziele formulieren * Kosten kalkulieren * Gegensände beschreiben * Einen Standpunkt beziehen * Einen Vortrag für eine Produktpräsentation entwerfen * Interviews hören und verstehen * Designpreise kennenlernen * Zitate in der indirekter Rede wiedergeben. Grammatikthemen: Einfache Substantivierungen und Ableitungen * Substantivierungen und ihre Auflösung * Das Plusquamperfekt * Temporale Beziehungen * Der Konjunktiv * Die indirekte Rede. * Geschlechterperspektive * Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 8,9,12,17

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 2,00 0 0 2,00
Prova d'avaluació 8,00 12,00 0 20,00
Resolució d'exercicis 18,00 9,00 0 27,00
Sessió expositiva 10,00 0 0 10,00
Sessió participativa 10,00 0 0 10,00
Simulacions 1,00 4,00 0 5,00
Visionat/audició de documents 1,00 0 0 1,00
Total 50,00 25,00 0 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
1.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 6,25
1.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 6,25
1.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 6,25
1.Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 6,25
2.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 6,25
2.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 6,25
2.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 6,25
2.Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 6,25
3.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 6,25
3.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 6,25
3.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 6,25
3.Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 6,25
4.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 6,25
4.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 6,25
4.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 6,25
4.Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 6,25

Qualificació

L’avaluació continuada constarà de :

4 exàmens anunciats:

1. Parcial Einheit 1 (novembre) (expressió escrita / comprensió escrita / comprensió oral / expressió oral)
2. Parcial Einheit 2 (desembre) (expressió escrita / comprensió escrita / comprensió oral / expressió oral)
3. Parcial Einheit 3 (març) (expressió escrita / comprensió escrita / comprensió oral / expressió oral)
4. Parcial Einheit 4 (maig) (expressió escrita / comprensió escrita / comprensió oral / expressió oral)

Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació continuada, la mitjana de les quatre proves d'expressió escrita i expressió oral haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

Si un estudiant no pot fer alguna prova avaluativa la podrà recuperar a la data de convocotària ordinària establert per la universitat.

L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a contínua.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 25% (6,25% per cada Sprechen)

valor de l’expressió escrita 25% (6,25% per cada Schreiben)

valor de la comprensió oral 25% (6,25% per cada Hören)

valor de la comprensió escrita 25% (6,25% per cada Lesen)

L’estudiant podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació continuada. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final (vegi's apartat avaluació única)


Aclariments:

a) En la puntuació de les activitats orals es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de les activitats d'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L’avaluació única consta de quatre parts avaluatives obligatòries:

1. Expressió escrita: 25%
2. Expressió oral: 25%
3. Comprensió escrita 25%
4. Comprensió oral 25%


Per poder comptabilitzar totes les parts, tant la nota de l'expressió escrita com la d'expressió oral ha de ser igual o superior a 4. Si a l'Schreiben no s'arriba a 4, ja no es farà l'Sprechen i la nota final d'assignatura serà la de l'Schreiben. Si a l'Schreiben s'arriba a mínim 4 però a l'Sprechen no, la nota final d'assignatura serà la de l'Sprechen.


Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les 4 parts ha de donar mínim 5.

Si un alumne no aprova per avaluació continuada ni avaluació final, té encara l'avaluació extraordinària. En aquesta avaluació només es recuperaran les parts suspeses a l'avaluació final.

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es publicaran al moodle de l'assignatura i al web de l'escola. L'estudiantat haurà de demanar cita prèvia via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant podrà ser:

a) de manera presencial a classe o al despatx,
b) a través del correu electrònic,
c) a través de videotrucada,
d) a través del moodle, ja sigui via mail o pel fòrum.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa amb material facilitat pels professors.

Assignatures recomanades

  • Alemany I
  • Alemany II
  • Alemany III

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet amb modalitat presencial, tal com vam acabar el curs 2022-2023, si la situació canviés i fos necessari tornar a una semipresencialitat, tal com va passar al 2020, la meitat de les hores assignades amb professor presencial (APP) es passarien a les hores amb professor virtual (APV). En el cas que es tornés a un confinament, la totalitat de les hores es faria amb professor virtual.

L'assignautra no es veuria afectada, les activitats es podrien fer tant de manera presencial com semipresencial o online. Podria variar la manera de fer-ho (de manera virtual o presencial), però no l'activitat en sí.

a) 100% presencial: Les activitats es podran fer presencialment a l'aula, tot i que depenent del que marqui la normativa en relació al repartiment de fotocòpies, pot ser que sigui de manera online.

b) semipresencial: Les activitats escrites es faran de manera online, ja sigui presencialment a l'aula o des de casa. Les activitats orals es faran a l'aula, a no ser que es demani una gravació. Es tindrà flexibilitat segons la situació personal de cada alumne en el cas que no pugui assitir de manera presencial.

c) 100% online: totes les activitats (escrites i orals) es faran de manera virtual.

Modificació de l'avaluació:

L'avaluació no es veurà afectada segons el tipus de docència que s'hagi de fer, ja sigui 100% presencial, semipresencial o 100% online

Tutoria i comunicació:

La comunicació amb els estudiants podrà ser en tots els casos via mail, o via fòrum del moodle. Si la docència és semipresencial o 100% presencial també podrà ser de manera presencial.

Les tutories estaran subjectes al tipus d'escenari en el qual ens trobem:

a) 100% presencial: les tutories seran presencials al despatx.

b) semipresencials: hi haurà tutories presencials i tutories online

c) 100% online: les tutories es faran de manera online.

Els professor avisarà als alumnes dels canvis i facilitarà les hores de tutoria i la manera com es portaran a terme.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.