Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
En aquesta assignatura els estudiants apendran tot allò relacionat amb l'emmagatzematge i la gestió de stocks. Es tracta d'una assignatura en la que es treballaran casos reals I els estudiants hauran d'establir com solventar els problemes d'emmagatzematge I gestió de stocks.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carlos Javier Gimenez Noelle
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (70%), Anglès (10%)

Competències

 • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions
 • 4G- Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions
 • 6G- Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat
 • 4E- Desenvolupar habilitats de gestió logística per aplicar-les en qualsevol entorn empresarial
 • 5E- Desenvolupar projectes d'empresa que permetin la creació de noves empreses o la millora de processos ja existents, aplicant una visió estratègica amb idees innovadores en el marc de la logística
 • 6E- Planificar, organitzar i controlar les àrees i eines de suport a la logística
 • 7E- Planificar, organitzar i controlar les àrees estratègiques de la logística en la gestió integral de la cadena de subministrament

Continguts

1. BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO: Logística de almacenamiento / Procesos operativos de un almacén / Conceptos básicos de diseño de almacenes / Parametrización de la actividad de un almacén/ Cuadro de Mando Logístico.

2. BLOQUE 5: PROYECTOS DE DISEÑO DE ALMACENES: Seguridad en almacenes / Riesgos de especificaciones, diseño, fabricación y montaje/ Riesgos para el personal/ Proyectos de diseño de almacenens / Herramienta para el proceso de diseño de almacenes / Planteamiento metodológico para un proyecto.

3. BLOQUE 2: SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y MEDIOS DE MANUTENCIÓN: Sistemas de Almacenaje / Unidades de Carga y Manipulación / Almacenaje en Bloque / Estanterías/ Comparativa de tipos de Estantería / Almacenes Automáticos y Autoportantes / Equipos de manutención: Traspaletas, apiladores, carretillas/ Optimización de un área de almacenamiento.

4. BLOQUE 3: PROCESOS OPERATIVOS EN ALMACENES: Procesos operativos de almacenaje / Recepción y descarga / Ubicación de mercancías / Técnicas y Estrategia de Picking / Estaciones de Picking / Equipos de Picking: Estanterías simplo, estanterías dinámicas, carruseles horizontales, paternoster, pick-to-light, put to light, RF y código de barras, voice picking/ Optimización de la actividad de picking de una empresa

5. BLOQUE 4: TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA: Sistema Gestión Almacén (SGA o WMS)/ Funcionalidades/ Implantación de un SGA/ Tecnologías de identificación y trazabilidad (radio frecuencia, identificación) / Mejora continua / Lean Logistics / El almacén del futuro / Optimización del stock / Gestión de Inventarios.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,50 27,00 0 31,50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3,00 10,00 0 13,00
Resolució d'exercicis 10,00 30,00 0 40,00
Sessió expositiva 50,50 0 15,00 65,50
Total 68,00 67,00 15,00 150

Bibliografia

 • Reina de Blas, M. de Mar. (2006). Aplicació de logística de magatzems. , a Catàleg
 • Reina de Blas, M. de Mar. (2006). Aplicació de logística de magatzems. , a Catàleg
 • Cardós Carboneras, Manuel. (2003). Manutención y almacenaje :. Valencia: Editorial de la UPV. Catàleg
 • Poveda Blasco, Francesc. (2007). Estudi i millora de l'organització interna d'un magatzem amb productes estacionals. , a Catàleg
 • Reina de Blas, M. de Mar. (2006). Aplicació de logística de magatzems. , a Catàleg
 • Benítez Ramos, Ana. (2017). Manual para la seguridad de almacenes en museos. Gijón: Ediciones Trea. Catàleg
 • Mauleón Torres, Mikel. (2003). Sistemas de almacenaje y picking. Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Lebas, Pierre. (1978). Gestión de stocks y organización de almacenes (4ª ed.). Bilbao: Deusto. Catàleg
 • El Vigia. Recuperat , a www.elvigia.com
 • JEFFREY K. LIKER , JAMES K. FRANZ (2019). EL MODELO TOYOTA PARA LA MEJORA CONTINUA. Profit.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Análisis/Estudio de casos
Es realitzaran diversos análisis i/o estudios de casos 30 No
Elaboración y resolución de ejercicios Al llarg de l'assignatura s'huaran d'elaborar i resoldre excercicis amb un pes avaluatiu del 30% de la nota final. 20 No
Aprendizaje basado en problemas (PBL)
Al llarg del curs els estudiants aniran a visitar un Proveïdor 10 No
Prova d'evaluació: examen competencial i teóric Hi haurà una part teórica i una competencial 40 No

Qualificació

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua):
- Asistencia en clase mínimo del 80%.
- Se valorará el rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• Resolución de ejercicios, casos, trabajos y examen (ponderación del 100% de la nota)

Para superar la evaluación continua, la nota del global de actividades realizadas debe ser al menos de cuatro puntos (de ese modo podría compensarse la nota de la 1ª parte de la asignatura con la nota de la 2ª parte de la asignatura). La nota final de la asignatura para los alumnos que superen la continua (a partir de 5.0), será el promedio de las notas de cada una de las partes.

Alumnos presenciales (evaluación única)

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota).


Alumnos no presenciales

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota).

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórica en donde se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Examen escrit amb una part teórica i una part competencial de tot el temari. Amb una ponderació de nota del 100%

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, mediante el uso de herramientas online: email, Skype u otras plataformas, o presencial. Para una mayor organización y mejor servicio para el alumno, será necesario pedir cita previa

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicación e interacción con los alumnos, al margen de la clase se llevará a cabo mediante el uso de herramientas online: email, Skype u otras plataformas.

Observacions

Es recomana als alumnes un seguiment de l’actualitat econòmica per mitjà dels diferents medis de comunicació (televisió, webs de premsa general i econòmica, premsa escrita) donat que l’economia i la seva aplicació pràctica es troba en constant renovació i pràcticament a diari es produeixen fets de diversos tipus que modifiquen l’escenari actual.

Les activitats d’avaluació continuada i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el moodle. Per tant es recomana una revisió setmanal del campus virtual de l’Escola per part de l’estudiant.

Els estudiants han de tenir molt present que compten amb el valuós recurs de les tutories personalitzades, per tant és un servei molt recomanable en cas que l’alumne tingui alguns dubtes o dificultats en la comprensió del temari i/o activitat d’avaluació continuada.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
a) Al setembre no hi ha cura del COVID i fins que no la tinguem, la docència serà semipresencial.

Se mantienen las actividades previstas pero combinando el modo presencial con el online, utilizando GoToMeeting para clases en streaming, apoyo al estudiante en las actividades de evaluación continua y moodle para el resto de acciones docentes).


b) En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma.

Se mantienen las actividades previstas, pero realizadas de modo online, utilizando plataformas virtuales para las clases en streaming, apoyo al estudiante en las actividades de evaluación continua y moodle para el resto de acciones docentes).

Modificació de l'avaluació:
Se contemplan los siguientes escenarios:
a) Al setembre no hi ha cura i fins que no la tinguem, la docència serà semipresencial.

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se valorará el rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• Resolución de ejercicios, casos y trabajos (ponderación del 100% de la nota)

Para superar la evaluación continua, la nota del global de actividades realizadas debe ser al menos de cuatro puntos (de ese modo podría compensarse la nota de la 1ª parte de la asignatura con la nota de la 2ª parte de la asignatura). La nota final de la asignatura para los alumnos que superen la continua (a partir de 5.0), será el promedio de las notas de 1a y 2a parte.

Alumnos presenciales (evaluación única)

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


Alumnos no presenciales

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.
b) En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma.

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se valorará el rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• Resolución de ejercicios, casos y trabajos (ponderación del 100% de la nota)

Para superar la evaluación continua, la nota del global de actividades realizadas debe ser al menos de cuatro puntos (de ese modo podría compensarse la nota de la 1ª parte de la asignatura con la nota de la 2ª parte de la asignatura). La nota final de la asignatura para los alumnos que superen la continua (a partir de 5.0), será el promedio de las notas de 1a y 2a parte.

Alumnos presenciales (evaluación única)

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


Alumnos no presenciales

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Tutoria i comunicació:
Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, mediante el uso de herramientas online: email, Skype, GoToMeeting, etc. Para una mayor organización y mejor servicio para el alumno, será necesario pedir cita previa

La comunicación e interacción con los alumnos, al margen de la clase (presencialmente dónde siempre se guardará la distancia mínima exigida) se llevará a cabo mediante el uso de herramientas online: email, Skype, GoToMeeting, etc.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.