Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En aquesta assignatura els estudiants hauran d'adoptar decisions en el camp del màrqueting mitjançant l'ús d'un simulador. Per això se'ls ensenyarà el funcionament general i l'entorn en què es desenvolupa el simulador de màrqueting. S'han de prendre decisions relacionades amb la planificació, estratègia i variables operatives. S'haurà d'analitzar els resultats dels plans de màrqueting i analitzar l'evolució dels mercats. S’utilitza una simulació comercial “SimBrand” de l’empresa finlandesa Cesim (https://www.cesim.com/simulations/cesim-simbrand-marketing-management-simulation-game). Els equips competidors hauran de prendre decisions al mercat dels telèfons mòbils (smartwatches) a nivell mundial.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ENRIC SERRADELL LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (10%), Anglès (90%)

Competències

 • 2G- Saber aplicar els coneixements apresos a l'aula, en el seu treball, amb una marcada capacitat d'adaptació a noves situacions
 • 5G- Analitzar i adoptar actituds i comportaments ètics i responsables en la pràctica professional
 • 6G- Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat
 • 3E- Analitzar la demanda i els criteris de segmentació, diagnosticant els determinants interns i externs del comportament del consumidor i dels compradors industrials
 • 4E- Crear i establir la identitat i la imatge de marca dels productes
 • 5E- Establir l'estratègia de preus òptima segons les circumstàncies de cada moment, seleccionant el canal de distribució depenent de les diferents tipologies de productes
 • 6E- Planificar, organitzar i controlar l'elaboració i el desenvolupament del pla de màrqueting
 • 7E- Planificar i organitzar el sistema de vendes i aplicar tècniques de venda personal, utilitzant instruments de promoció i comunicació

Continguts

1. En els primers dies, els estudiants rebran la informació pel que fa al contingut de la simulació: tipus d'empresa (filosofia, descripció de mercats i activitat) així com la documentació necessària per participar en la simulació. Al començar l’assignatura els participants rebran: Una guia docent amb l’explicació detallada del funcionament de la simulació, les diferents fases en les que es divideix i la calendarització detallada de les activitats. Durant els primers dies, els participants han de fer les següents activitats: 1. Lectura del material d’informació: - Document de descripció del cas - Document de guia de decisions - Document amb conceptes de màrqueting i la seva relació amb les decisions del simulador 2. Formació dels grups: Els participants hauran de participar activament en un fòrum de cara a la creació dels grups. El grup òptim no hauria de ser superior a les quatre persones. Sent quatre el número òptim d’integrants. En tot cas dependrà del número de matriculats. 3. Complimentació d’un qüestionari individual sobre el funcionament del joc.

2. Addicionalment s’hauran de realitzar les següents activitats: Es realitzaran dues rondes de pràctica i 6 rondes competitives. - Després de la segona ronda competitiva es demanarà un informe en el que es demanarà l’estratègia a seguir, els objectius proposats, l’estratègia de màrqueting específica i les seves implicacions financeres i de mercat. - A final de curs es demanarà l’entrega d’un informe de grup amb la valoració de totes les decisions realitzades i la valoració final de la simulació. També es demanarà un informe amb una valoració personal de la pròpia activitat i la complimentació d’un qüestionari específic amb la valoració dels companys del mateix grup. Motius pels quals no es supera l’assignatura: No participar en les decisions del grup ni en l’elaboració dels informes conjunts. En aquest sentit si la majoria dels integrants d’un grup manifesten la seva disconformitat amb la participació d’un altre integrant el professor podrà excloure a l’estudiant afectat de l’avaluació continua. La no realització de l’informe individual o la no complimentació del qüestionari de valoració dels companys suposarà la no participació en l’avaluació continua.

3. Elaboració del rànquing: Durant la simulació, i després de cada decisió competitiva s’establirà un ranquing setmanal en base al criteri estàndard del simulador. “L'èxit de les empreses SIMBrand s'avalua a través del comportament en el mercat de valors. Així doncs, el preu de l'acció al final del joc és el criteri guanyador recomanat. El preu de l'acció és afectat, en la seva major part, pel nivell de guanys. El càlcul detallat del preu de l'acció es basa en la valoració del flux d'efectiu descomptat. Juntament amb els guanys, altres determinants importants del preu de l'acció són les activitats de R + D i la capacitació de l'equip de gestió. Unes inversions raonables de R + D són un signe de creixement favorable en el futur. La capacitació del gestor es demostra a través de l'actuació a llarg termini, això és, l'habilitat de prendre decisions raonables en situacions diverses. Així doncs, totes les rondes tenen un impacte sobre el preu de les accions. A més, la distribució de les vendes entre els segments i els mercats té un lleuger efecte en el preu de les accions. Una posició forta entre els segments o en les àrees de mercat amb un ràpid creixement és valorat de forma positiva. No obstant això, els mercats associats amb un creixement potencial significatiu tendeixen a ser més arriscats causa de les seves moltes incerteses.” Així, el preu de l’acció recull totes les accions de màrqueting realitzades, en termes de creació de valor i s’ajusta bé a un índex de tipus objectiu per determinar el ranquing de l’equip guanyador. Com s’ha esmentat abans aquest rànquing es publicarà de forma setmanal i també al final de la simulació per determinar l’equip guanyador. També cal esmentar que no necessàriament obtenir un bon resultat en el rànquing final suposa una bona nota en la nota final, si bé es té en consideració.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Simulacions 0 150 150
Total 0 150 150

Bibliografia

 • Serradell-Lopez, E. (2014). Oikonomics.Using games and business games in a learning environament. Num. 1. Recuperat 30/06/2018, a http://oikonomics.uoc.edu/divulgacio/oikonomics/_recursos/documents/01/serradell
 • Cesim SimBrand (2018). Simulations. Recuperat 30/06/2018, a https://www.cesim.com/es/simulaciones/simbrand-marketing
 • Fitó- Bertran, À., Hernández-Lara, A. B., & Serradell-López, E. (2015). The effect of competences on learning results an educational experience with a b. Computers in Human Behavior, 51(),
 • Fitó- Bertran, À., Hernández-Lara, A. B., & Serradell-López, E. (2014). Comparing student competences in a face-to-face and online business game. Computers in Human Behavior, 30(),
 • Fitó- Bertran, À., Hernández-Lara, A. B., & Serradell-López, E. (2013). El efecto de las competencias en los resultados de aprendizaje: una experiencia . In I Workshop elearning en las disciplinas de Economía y Empresa - 25/10/2013,,
 • Enric Serradell Lopez (2014). Gamificación en las escuelas de negocio. Recuperat 30/06/2018, a https://www.equiposytalento.com/opinion/uoc-business-school/gamificacion-en-las-

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Simulació, qüestionaris d'avaluació i informes individuals. Simulació, qüestionaris d'avaluació i informes individuals representen el 25% de la nota final. 25
Simulació i informes de grup Els informes i de grup representen el 75% de la nota final. 75

Qualificació

L’avaluació consisteix en l’entrega de diferents treballs i informes en base al treball en grup i en base a treball individual.

El sistema avaluatiu de la matèria es basarà en:
La realització d’exercicis i qüestionaris respecte al funcionament del simulador i els conceptes de management, econòmics i de màrqueting treballats a la simulació. La realització d’informes de grup i individuals sobre el contingut de la simulació, els conceptes de màrqueting rellevants i el seu impacte en els resultats obtinguts.


La nota final de l’assignatura s’obtindrà de la següent manera:
- Qüestionari individual de coneixements: 10%
- Primer informe conjunt: 25 %
- Segon informe conjunt (informe final): 25 %
- Posició en el rànquing final: 20%
- Valoració intergrupal: 10 %
- Informe individual de valoració personal: 10%


Per les especials característiques de la simulació la no participació activa dins d’un grup, o la no entrega dels informes o activitats suposarà que no es supera l’assignatura.

Donades les especials circumstàncies de l’assignatura no podrà ser superada per un altre mitjà que no sigui l’avaluació continuada. En aquest sentit no hi haurà examen ordinari de l’assignatura però sí que hi haurà examen extraordinari per tots aquells estudiants que no hagin seguit l’avaluació continuada o bé no l’hagin superat. L’examen consistirà en preguntes tipus test relacionades amb la simulació i el seu funcionament així com preguntes obertes de conceptes bàsics de màrqueting treballats a la simulació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

La planificació del curs, les activitats i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el campus virtual de l’Escola. El seguiment de l’avaluació continua suposa el coneixement d’aquest fet, i la connexió i utilització de les eines proposades pel professorat.

Periòdicament es publicaran al campus virtual una o varies activitats, les quals, seguint l’esperit de l’avaluació continua, tindran un dia d’inici i final marcada per la planificació de l’assignatura. Aquesta planificació garanteix un aprenentatge equilibrat i satisfactori a mig termini. Les activitats estan dissenyades per ser realitzades de forma individual (excepte en els casos on sigui necessari el treball en grup. ), utilitzant el campus virtual.

El campus virtual és una eina que s’utilitzarà sistemàticament per la valoració de l’adequat aprenentatge de l’assignatura.

Amb caràcter general no s’acceptaran treballs escrits en format paper (excepte prèvia acceptació del professorat). Totes els entregues d’activitats es realitzaran en format electrònic, utilitzant les eines del campus virtual.

Aquest curs es desenvolupa en idioma anglès, tots els materials, comunicacions, entregues i exàmens seran realitzats en aquest idioma.

Ètica:

Tal com s’ha descrit anteriorment el seguiment de l’avaluació continuada suposa que totes les entregues i tasques realitzades siguin fetes per la persona que realitza l’enviament. Cada estudiant és responsable de ser respectuós amb les formes amb els companys, així com de citar adequadament les fonts externes utilitzades. No es toleraran comportaments irrespectuosos o pocs ètics amb ningú de la comunitat educativa.

Idioma:

L’idioma de seguiment i participació, així com la major part dels materials utilitzats serà en idioma anglès.