Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’assignatura INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar els conceptes generals del màrqueting i els actors implicats de la cadena de valor: producte, demanda, competència, preu, distribució i comunicació. S’estudien els corrents teòrics més representatius. S’introdueixen les eines per elaborar un Pla de Màrqueting i s’apliquen en les pràctiques en un producte nou, d’emprenedoria.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS FELIU ROE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

  • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
  • 1E- Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi
  • 2E- Comprendre els processos i les funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments del màrqueting

Continguts

1. 1. Conceptes generals de Màrqueting. Màrqueting Mix i les 4Ps de McCarthy: producte, preu, distribució, promoció. les altres 2Ps (Politics and Public Relations). Concepte de megamàrqueting (entorn).

2. 2. Màrqueting relacional. Creació de relacions a llarg termini i rendibles amb els clients. Tendències, màrqueting one to one.

3. 3. El producte. Tipologia segons funció, durabilitat, exportabilitat, règim de propietat, disponibilitat.

4. 4. El preu. Fixació de preus. Nivells de mercat de mercat: suprem, luxe, necessitats especials, mitjà, comoditat/conveniència (utilitat funcional), econòmic, només preu.

5. 5. Introducció a la distribució i canals, tipus de comercialització vertical, horitzontal.

6. 6. La comunicació. Publicitat, promoció, relacions públiques, patrocini.

7. 7. Política de Màrqueting. D’orientació al producte a orientació al client. Gestió de vendes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 8 12
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4 8 12
Cerca d'informació 2 8 10
Classes expositives 36 0 36
Classes participatives 4 8 12
Debat 2 8 10
Elaboració de treballs 2 12 14
Exposició dels estudiants 2 8 10
Lectura / comentari de textos 2 12 14
Prova d'avaluació 4 4 8
Resolució d'exercicis 2 10 12
Total 64 86 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Es farà anàlisi i estudi de casos referits al màrqueting L'anàlisi i estudi de casos referits al màrqueting; representa el 5% sobre la nota final 5
Es farà aprenentatge basat en problemes (PBL), a partir de problemes habituals del màrqueting L'aprenentatge basat en problemes (PBL), a partir de problemes habituals del màrqueting; representa el 5% sobre la nota final 5
Es farà cerca d’informació sobre màrqueting a Internet, revistes indexades... La cerca d’informació sobre màrqueting a Internet, revistes indexades...; representa el 5% sobre la nota final 5
Hi haurà classes participatives Les classes participatives, representen el 5% sobre la nota final 5
Hi haurà un debat sobre màrqueting El debat sobre màrqueting, representa el 5% sobre la nota final 5
S’elaboraran treballs a partir d’un projecte macro de l’assignatura L'elaboració de treballs a partir d'un projecte macro, representa el 5% sobre la nota final 5
Hi haurà una exposició dels estudiants sobre la matèria L'exposició dels estudiants sobre la matèria, representa el 5% sobre la nota final 5
Prova d’avaluació final La prova d'avaluació final, representa el 60% sobre la nota final 60
Caldrà resoldre exercicis al llarg de l’assignatura La resolució d'exercicis al llarg de l'assignatura, representa el 5% sobre la nota final 5

Qualificació

L’avaluació es portarà a terme de forma contínua (40%) i mitjançant un examen final (60%). La part contínua s’executarà mitjançant pràctiques (mínim tres) a lliurar a través del campus virtual en els terminis establerts. L’examen final serà teòric per a qui hagi superat les pràctiques, i teòric i pràctic per a qui no les hagi superat. Per poder fer l'avaluació contínua cal assistir al 80% de les classes. Només es permet un 20% d'absències sense justificar.

Els alumnes que no facin l’avaluació contínua hauran de presentar-se a un únic examen que representarà el 100% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Cal intentar seguir les pràctiques, ja que el plantejament n’és acumulatiu. Seguint les recomanacions d’Ensenyament de promoure l’emprenedoria, les pràctiques es referiran a productes nous, que siguin aplicables una vegada acabeu la carrera (o abans, si s’escau). Cal que intenteu establir grups estables, i intentar evitar canviar de grup, ja que la cohesió del plantejament pedagògic (competències específiques) de les pràctiques es pot veure afectada. Davant qualsevol contingència que pugui sorgir (malalties, absències), es prega que se n’informi per plantejar activitats en dates alternatives. Igualment, en la línia d’establir polítiques de millora de la docència a la recerca de la qualitat total, s’anima els estudiants, directament o a través del/de la delegat/da, a comentar i suggerir aspectes optimitzables, aportar idees, etc.