Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En primer lloc es treballarà la comptabilitat financera i s’oferirà a l’alumne una visió general del procés que ha de seguir el registre comptable de les operacions pròpies de qualsevol empresa. En la part final i una vegada adquirits els coneixements bàsics de la comptabilitat financera, l’assignatura s’endinsarà en la comptabilitat de costos proporcionant a l’alumne la forma de registrar, classificar i interpretar la informació relativa als costos dels factors emprats en la producció d’un producte o servei.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FELIX BARAHONA MARQUEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 4G- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per poder emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus econòmic, social, científic o ètic
 • 1E- Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi
 • 11E- Aconseguir habilitats de desenvolupament, control i avaluació de pressupostos

Continguts

1. Tema 1 Introducció a la comptabilitat 1.1. La informació financera i la comptabilitat. 1.2. Concepte, naturalesa i objectius de la comptabilitat 1.3. Elements patrimonials i patrimoni net 1.4. Masses patrimonials

2. Tema 2 Estudi del balanç 2.1. Naturalesa i significat del balanç 2.2. Criteri d’ordenació del balanç 2.3. Elaboració d’un balanç

3. Tema 3 Estudi del compte de pèrdues i guanys 3.1. Naturalesa i significat del compte de pèrdues i guanys 3.2. Components del compte de resultats: ingressos i despeses 3.3. Presentació del compte de pèrdues i guanys 3.4. Elaboració del compte de pèrdues i guanys

4. Tema 4 El pla general de comptabilitat 4.1. Estructura del Pla General de Comptabilitat 4.2. Marc conceptual 4.3. Normes de registre i valoració 4.4. Comptes anuals 4.5. Quadre de comptes 4.6. Definicions i relacions comptables

5. Tema 5 El procés comptable 5.1. Introducció 5.2. Concepte de compte 5.3. Concepte d’assentament 5.4. Assentament d’obertura 5.5. Registre de les operacions en el llibre diari 5.6. Trasllat al llibre major 5.7. Fi d’exercici: regularització 5.8. Assentament de tancament 5.9. Elaboració del balanç i del compte de pèrdues i guanys

6. Tema 6 Comptabilitat de costos 6.1. La comptabilitat de costos en el marc de la comptabilitat 6.2. Classificació dels costos i imputació als centres de cost 6.3. Costos de la cadena de valor de l’empresa 6.4. Càlcul dels marges industrial i comercial i del resultat 6.5. Gestió de costos per a la presa de decisions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 35 35
Classes expositives 18 0 18
Classes participatives 20 0 20
Exposició dels estudiants 4 10 14
Prova d'avaluació 2 0 2
Resolució d'exercicis 16 45 61
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Pla General de Comptabilitat (2007). BOE.
 • Amat, O.; Soldevila, P. (2010). Contabilidad y gestión de costes (6ª). Barcelona: Profit.
 • Amat, O (2008). Las claves del nuevo PGC. Barcelona: Gestión 2000.
 • LASA ZULUAGA, E. (2014). Comptabilitat i fiscalitat. McGraw-Hill.
 • Horngren, C., Datar, S., y Foster, G. (2007). Contabilidad de Costes: Un Enfoque Gerencial. (12ed.). Pearson Prentice Hall.
 • Vilardell, I. (2009). Introducción a la Contabilidad General. (2ED). McGraw-Hill.
 • BOE. Recuperat , a https://www.boe.es/boe/dias/2007/11/20/pdfs/C00001-00152.pdf
 • Revista Contable. Wolters Kluwer.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis La resolució d'exercicis val el 50% de la nota en avaluació continuada. 50
Prova d'avaluació La prova d'avaluació valdrà el 50% de la nota de l'assignatura. 50

Qualificació

Convocatòria Ordinària

Alumnes presencials (avaluació contínua)

L’avaluació per curs o contínua de l’assignatura consta de múltiples activitats, (se’n oferiran 29 de diferents) realització d’exercicis i activitats a classe, lliurament d’exercicis de deures, petites proves sobre qüestions molt puntuals, etc. El valor de cada una d’aquestes activitats es situa entre els 0,1 i els 0,6 punts, així els alumnes aniran sumant punts en cada activitat, podent arribar a obtenir 8,4 punts en cas de fer totes les activitats, no obstant la nota màxima que podran assolir serà de 5 punts. D’altra banda l’avaluació contínua exigeix que l’alumne obtingui un mínim de punts en cada tema, de manera que si no s’assoleixen tots els mínims fixats, en cap cas es podrà arribar al 5 que proporcionaria l’aprovat de l’assignatura.

Una vegada finalitzades les classes, es farà un examen final d’avaluació contínua que valdrà 5 punts i que se sumaran als obtinguts a través de les activitats realitzades al llarg del curs. Aquest examen en cap cas és obligatori, només serveix per pujar nota, de tal manera que si un alumne ha aprovat l’assignatura a través de l’avaluació contínua (ha obtingut la nota màxima de 5 punts) no li farà falta fer aquest examen, si no vol millorar la nota d’aprovat 5.

Alumnes no presencials

Prova final totalment pràctica (100% de la nota).

Convocatòria Extraordinària

Alumnes presencials i no presencials

Tots els alumnes que no hagin superat l’assignatura en la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova totalment pràctica sobre la totalitat dels continguts del curs. Malgrat que l’examen serà sobre 10 punts, la nota màxima que es pot obtenir en aquesta convocatòria és de 8 punts.

Observacions

Es recomana que tots els alumnes que puguin (els que tinguin disponibilitat per assistir amb regularitat a classe) segueixin l’avaluació contínua. El treball diari o setmanal, no només permet un còmode aprenentatge, sinó que en la majoria de casos garanteix l’aprovat de l’assignatura. D’altra banda, malgrat que la nota màxima que es pot obtenir en les activitats realitzades al llarg del curs és de 5 punts es recomana als alumnes fer el màxim nombre d’activitats i sumar els màxims punts possibles (se’n poden obtenir 8,4), ja que això li anirà molt bé de cara a obtenir una bona nota i no un simple aprovat.