Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la pell. Adquirir les bases per comprendre la fisiopatologia, la semiologia clínica, el diagnòstic i el tractament de les principals malalties dermatològiques. Conèixer i comprendre la importància de les manifestacions cutànies en relació amb la medicina interna. Comprendre la importància del diagnòstic dels processos en l'àrea de l'oncologia cutània. Conèixer els principals patrons morfològics de les malalties cutànies inflamatòries i les característiques anatomopatològiques dels principals tumors cutanis. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes interpretant el seu significat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LAURA MARQUES MARTIN  / JORDI RUBIÓ CASADEVALL  / NEUS VILAR COROMINA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIEL LOPEZ AVENTIN  / LAURA MARQUES MARTIN  / JOSEP MARIA RIBAS PUNTI  / NEUS VILAR COROMINA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIEL LOPEZ AVENTIN  / LAURA MARQUES MARTIN  / NEUS VILAR COROMINA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIEL LOPEZ AVENTIN  / LAURA MARQUES MARTIN  / FERNANDO PEREZ BUENO  / MARIA-MERCE PLANAGUMA VILA  / JOSEP MARIA RIBAS PUNTI  / NEUS VILAR COROMINA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.

Continguts

1. Anatomia de la pell amb les seves funcions. Bases del diagnòstic dermatològic

2. Patologia cutània infecciosa i parasitària

          2.1. Infeccions bacterianes, per micobacteries, per fongs, per virus i per parasits

          2.2. Infeccions de transmissio sexual

3. Malalties inflamatòries i eritemato-escamoses

          3.1. Eczemes. Psoriasis. Liquen pla. Pitiriasis rosada. Pitiriasis rubra pilar.

          3.2. Urticària

          3.3. Vasculitis i paniculitis.

4. Dermatosis reactives

          4.1. Eritema multiforme. Stevens Johnson. Necrolisi epidermica toxica

          4.2. Dermatosis neutrofiliques

5. Patologia de base autoimmune

          5.1. Malalties ampul.lars autoimmunes

          5.2. Connectivopaties lupus, esclerodermia, dermatomiositis

6. Malalties del fol.licle pilosebaci

7. Alteracions de la pigmentació

8. Genodermatosis

          8.1. Neurofibromatosis. Esclerosis tuberosa

          8.2. Ictiosis. Malalties ampul.lars hereditaries

9. Malalties metabòliques i carencials

10. Patologia cutània tumoral

          10.1. Marcadors cutanis de neoplasies internes

          10.2. Tumors cutanis epitelials

          10.3. Tumors cutanis melanocitics

          10.4. Limfomes cutanis, histiocitosis, mastocitosis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18 72 90
Classes expositives 20 18 38
Prova d'avaluació 6 6 12
Seminaris 8 2 10
Total 52 98 150

Bibliografia

 • Ferrándiz Foraster, Carlos (2014 ). Dermatología clínica (4a ed.). Ámsterdam ;: Barcelona [etc.]:Elsevier. Catàleg
 • Fitzpatrick, Thomas B (2014). Fitzpatrick atlas de dermatología clínica (7ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Kumar, Vinay (2010). Robbins and Cotran pathologic basis of disease (8th ed.). Philadelphia (Pa.): Elsevier Saunders. Catàleg
 • Kumar, Vinay (2015). Robbins y Cotran patología estructural y funcional / (9a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Wolff, Klaus (2009). Fitzpatrick dermatología en medicina general (7a ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis ABP: Treballarem sobre 3 casos problema.
- ABP-1: tracta de patologia cutània tumoral. Està dissenyat perquè l'estudiant tingui coneixement dels tumors cutanis benignes, les lesions premalignes, el melanoma i el càncer de pell no melanoma.

- ABP-2: tracta de patologia cutània inflamatòria. Està dissenyat perquè l’estudiant conegui la importància de les manifestacions cutànies en relació a la medicina interna.

- ABP-3: tracta de patologia cutània eritemato-escamosa. Els estudiants tenen l’oportunitat d’aprendre els principals quadres que conformen la patologia cutània eritemato-descamativa fent un diagnòstic diferencial entre ells. També poden explorar la patologia del fol.licle pilosebaci.
1. Avaluació continuada (3 sessions ABP): equival al 40% de la nota. L'assistencia als ABP és obligatòria. Només es tolerarà l'abscencia a un ABP si és una causa de raó major (a jutjar pel coordinador). S'avaluarà mitjançant el qüestionari estandaritzat. La nota mínima per aprovar és el 5. Aquesta part és no recuperable. Si l'alumne suspèn aquesta secció, el coordinador després d'haver-ho discutit amb els tutors del mòdul, ha d'informar al responsable de la UEM*
*si el coordinador ho creu necessari, la UEM pot posar a disposició els recursos pertinents per establir activitats per a la recuperació.
40
Examen Final ABP: 1 cas clínic relacionat amb la temàtica treballada durant l'assignatura. Anàlisi i desenvolupament d'hipòtesi explicativa. Respondre 2 preguntes. Examen tipus ABP: Equival al 20% de la nota. Examen que consta de dues parts. En la primera part es plantejarà 1 cas clínic i caldrà exposar-ne la/les hipòtesis explicatives. En la segona part es realitzaran 2 preguntes relacionades. Es farà la mitjana de la puntuació obtinguda en cada part i la nota mínima per aprovar serà el 5. És recuperable. En cas de suspens: en l'examen de recuperació la nota màxima que es podrà obtenir és de 5.
20
Examen Final Tipus Test i Casos iconogràfics: Examen tipus test que constarà de 50 preguntes amb 4 opcions i examen de 10 casos iconogràfics. Examen Test amb 50 preguntes on cada una té 4 opcions i només una és vàlida. La resposta incorrecta resta 0'25 punts. Examen de 10 casos iconogràfics on cal respondre quin és el diagnòstic i no s'ofereixen opcions. La resposta correcta val 1 punt i la incorrecta resta 0.5 punts.
En cas de suspens: en l'examen de recuperació la nota màxima que es podrà obtenir és de 5.
40

Qualificació

1. Avaluació continuada ( 3 sessions ABP): equival al 40% de la nota. L'assistència als ABP és obligatòria. Només es tolerarà l'absència a un ABP si és una causa de raó major (a jutjar pel coordinador). S'avaluarà mitjançant el qüestionari estandarditzat. La nota mínima per aprovar és el 5. Aquesta part és no recuperable. Si l'alumne suspèn aquesta secció, el coordinador després d'haver-ho discutit amb els tutors del mòdul, ha d'informar al responsable de la UEM*
*si el coordinador ho creu necessari, la UEM pot posar a disposició els recursos pertinents per establir activitats per a la recuperació.
2.Examen tipus ABP: Equival al 20% de la nota. Constarà d'un examen sobre 1 cas clínic on en la primera part s'exposarà la/les hipòtesis explicatives. En la segona part es realitzaran 2 preguntes relacionades. Es farà la mitjana de la puntuació obtinguda en cada part i la nota mínima per aprovar serà el 5. És recuperable.
3.Examen Tipus Test i Casos Iconogràfics: es farà un examen tipus Test de 50 preguntes amb 4 opcions. Les respostes correctes puntuaran 1 punt i les incorrectes restaran 0'25 punts. I un examen Iconogràfic de 10 casos on cal respondre quin és el diagnòstic. No oferirà opcions a escollir. La resposta correcta puntuarà 1 punt i la incorrecta restarà 0.5 punts.
El test representa el 80% i els casos iconogràfics el 20% de la nota d'aquest apartat. L'aprovat de l'examen s'assolirà amb la puntuació global de 5. És recuperable.

Resum avaluació:
1. 40% nota final Avaluació continuada (3 Sessions ABP)
2. 20% de la nota final examen ABP 1 Cas Clínic amb 2 preguntes. Recuperable
3. 40% de la nota final examen tipus Test on hi hauran 50 preguntes amb 4 opcions on només una és vàlida i la resposta incorrecta resta 0'25 punts + examen iconogràfic amb 10 casos (sense opcions a escollir) on la resposta correcta val 1 punt i la incorrecta resta 0.5 punts. La nota d'aquest apartat s'obté de l'examen test (val un 80%) + els casos iconogràfics (un 20%). Recuperable
La nota mínima per aprovar l'assignatura és de 5.
És obligatori aprovar els apartats 1,2 i 3 per separat. Si no estan tots aprovats no es donarà l'assignatura per superada. En cas de suspendre un dels apartats s'haurà de recuperar aquell apartat. La puntuació màxima que es podrà obtenir en l'examen de recuperació és de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que l'alumne està No Presentat quan no hagi finalitzat els tres problemes ABP. Aleshores pot declarar que no es presentarà a l'examen i per tant no se li descompta una convocatòria.
Si l'alumne assisteix als 3 problemes ABP serà obligatori la presentació a l'examen ABP i a l'examen Test, si no es presenta li comptarà com una convocatòria no superada.