Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, interpretant el seu significat. Conèixer la utilitat i l'efectivitat per arribar a un diagnòstic de les diferents maniobres o proves. Conèixer i manejar els principis de la medicina basada en l'(millor) evidència. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental. Reconèixer les alteracions patològiques quan es realitza una exploració
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLOS JAVIER CEREZO GOYENECHE  / FERRAN CORDON I GRANADOS  / SILVIA TORRENT GOÑI  / MARTA FERNANDA ZWART SALMERON
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FERRAN CORDON I GRANADOS  / BIBIANA GALI PLA  / ARMANDO JESUS GRAU MARTIN  / SILVIA TORRENT GOÑI  / SUSANNA VARGAS VILA  / MARTA FERNANDA ZWART SALMERON
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FERRAN CORDON I GRANADOS  / ARMANDO JESUS GRAU MARTIN  / PASCUAL SOLANAS SAURA  / SILVIA TORRENT GOÑI
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELISABET BALLÓ PEÑA  / ANTONI CASTRO GUARDIOLA  / FERRAN CORDON I GRANADOS  / MIGUEL QUESADA SABATE  / PASCUAL SOLANAS SAURA  / SILVIA TORRENT GOÑI  / SUSANNA VARGAS VILA
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Assumir el propi paper en les accions de prevenció i protecció davant de malalties, lesions o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer les organitzacions nacionals i internacionals de salut i els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.
 • Tenir coneixements bàsics del Sistema Nacional de Salut i de legislació sanitària.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la cura de les malalties.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.
 • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional.

Continguts

1. Bases metodológiques del diagnòstic mèdic

          1.1. Interpretació clínica de les proves

2. Signes i símptomes generals

3. L'examen físic i l'ètica

4. Examen físic general

5. Els signes vitals

6. L'exploració física per aparells.

          6.1. Pell i annexes cutanis

          6.2. Crani, cara i coll, nas, boca, dents, faringe i oides.

          6.3. Els ulls i els seus annexs

          6.4. Sistema cardiovascular

          6.5. Sistema respiratori

          6.6. Abdomen. Exploració rectal.

          6.7. Sistema neurologic

          6.8. Organs genitals masculins. Exploració de la pròstata

          6.9. La mama i els òrgans pèlvics femenins

          6.10. Sistema articular i osteomuscular

7. Exploració de les alteracions per aparells

8. Registre de les troballes de l'exploració i l'anamnesi a la història clínica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,5 131 153,5
Pràctiques en empreses / institucions 35 0 35
Seminaris 18 0 18
Total 75,5 131 206,5

Bibliografia

 • Bickley, Lynn S. (2018). Bates guía de exploración física e historia clínica / (12.ª edición). Barcelona: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Casado V, Cordón F, García G. (2012). Manual de exploración física. Basa en la persona, en el síntoma y en la evidenci (Primer edició). Barcelona: SEMFYC ediciones. Catàleg
 • Cleland, Joshua (cop. 2011 ). Netter's orthopaedic clinical examination : an evidence-based approach (2nd ed.). Philadelphia: Saunders/Elsevier. Catàleg
 • Douglas, Graham (cop. 2014 ). Macleod exploración clínica (13a ed.). Barcelona: Churchill Livingstone/Elsevier España. Catàleg
 • Mangione, Salvatore (cop. 2008 ). Physical diagnosis secrets (2nd ed.). Philadelphia: Mosby Elsevier. Catàleg
 • McGee, Steven R (cop. 2007 ). Evidence-based physical diagnosis (2nd ed.). Philadelphia: Saunders. Catàleg
 • Noguer Molins, Luis (2011). Exploración clínica práctica [de] Noguer-Balcells (27a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg
 • Noguer Molins, Luis (2016). Noguer-Balcells Exploración clínica práctica (28a ed.). Barcelona: Masson. Catàleg
 • Polmear, Andrew (cop. 2008 ). Evidence-based diagnosis in primary care : practical solutions to common problems . New York: Butterworth Heinemann Elsevier. Catàleg
 • Swartz, Mark H (2010 ). Textbook of physical diagnosis : history and examination (6th ed.). Philadelphia: Saunders / Elsevier. Catàleg
 • Seidel, Henry M. (2011 ). Manual Mosby de exploración física (7a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Seidel, Henry M (2015). Guía Seidel de exploración física (8a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Swartz, Mark H (2015). Tratado de semiología : (7a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Casos ABP 3 casos que s'avaluaran de forma continua per part del tutor 40
Examen ABP Es realitzarà examen amb metodologia ABP 20
Avaluació examen físic L'estudiant haurà de demostrar que sap realitzar un examen físic bàsic de diversos aparells o sistemes. 10
Avaluació coneixements Examen tipus preguntes de resposta múltiple (60 preguntes). Les contestes en blanc no descompten, les errònies descompte 1/4. S'aprova a 5 sobre 10. 15
Pràctiques assistencials Es valorarà l'assistència, la iniciativa i la motivació. 5
Realització d'una videogravació sobre exploració física Es valorara la sistemàtica i la informació expresada per l'estudiant.
Es tindrà en compte la qualitat tècnica de la videogravació i l'entorn on es realizarà la videogravació.
10

Qualificació

Els estudiants hauran d'aprovar (nota superior o igual a 5) cadascuna de les proves per poder superar el mòdul.
Per poder-se presentar a l'examen (ABP, exploració i test) els alumnes hauran d'haver assistit a tots els tallers i seminaris. Hi haurà examen de recuperació.
La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

Observacions

Els tallers i seminaris són d'assistència obligatòria.
Els estudiants realitzen les pràctiques/tallers en grups de 20 alumnes. Hi haurà 1 o 2 tutors per ajudar als alumnes i resoldre dubtes. L'exploració es realitzarà entre parelles d'estudiants. Recomanem portar roba esportiva (pantalons curts i samarreta). No caldrà portar cap instrument mèdic ja que serà subministrat per la facultat (fonendo, etc.).
Les pràctiques amb maniquins es portaran a terme al Centre d'Habilitats Clíniques. Recordeu que és obligatori portar bata per accedir a aquest centre.
Es realitzaran un mínim de 5 dies laborables de pràctiques en centres assistencials, a temps complert. Es podran iniciar a l'inici de curs (setembre) i hauran de finalitzar quan acabi el mòdul