Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudiar les interaccions entre economia i cultura. Fer conscient a l’estudiant del marc econòmic, social, institucional en el que es desenvolupa la gestió de les institucions culturals. Conèixer les diferents tipologies del patrimoni cultural i la seva situació actual. Analitzar estudis de cas i realitzar propostes d’actuació.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup AN

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA BAQUE GOMEZ  / NEUS CROUS COSTA  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (0%), Anglès (100%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA BAQUE GOMEZ  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA BAQUE GOMEZ  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
  • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
  • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística

Continguts

1. Introducció i Conceptes

2. Organismes internacionals

3. Eines i models de gestió

4. Interpretació del Patrimoni

5. La cultura i el patrimoni cultural vist des de l’economia

6. Anàlisi dels mercats de béns culturals: la demanda i l’oferta

7. El valor del patrimoni cultural: Definicions I mètodes de càlcul

8. Introducció a la gestió de museus

9. El patrimoni com a motor del desenvolupament econòmic regional

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 30 48
Classes expositives 26 0 26
Classes pràctiques 4 30 34
Prova d'avaluació 3 25 28
Total 51 85 136

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques Exercicis de comentaris i anàlisi de textos, debats, vistes d'anàlisi del patrimoni. 40
Examen global dels continguts de l'assignatura L'exercici es supera havent resolt correctament el 50% o més de les qüestions plantejades 60

Qualificació

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

1) L’assignatura es supera obtenint una qualificació global = 5/10 punts
2) La qualificació constarà de:
• 40% de la nota: activitats diverses que poden ser exercicis i/o comentaris de text, vídeos o altres materials que es considerin escaients a l’assignatura
• 60% de la nota: examen global

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ:

A) AVALUACIÓ CONTÍNUA

• Cal fer com a mínim el 80% de les activitats proposades per a tenir dret a fer l’examen global.
• En cas de no realitzar alguna de les activitats proposades:
--- Si és una activitat avaluable, la qualificació per aquella prova o pràctica, per defecte serà 0
--- Si l’activitat és no avaluable, no tindrà nota però si que formarà part del nombre total d’activitats mínimes requerides per a poder-se presentar a l’examen

• En cas de no realitzar alguna de les activitats proposades, es poden donar les següents situacions:
--- Si és una activitat avaluable, la qualificació per aquella prova o pràctica, per defecte serà 0
--- Si és una activitat no avaluable, no tindrà nota i no formarà part del nombre total d’activitats mínimes requerides per a poder-se presentar a l’examen

B) EXAMEN GLOBAL

• Al final del quadrimestre l’estudiant haurà de realitzar un examen global de tot el contingut de l’assignatura.
• Amb independència de la nota mitjana obtinguda en proves d’avaluació continuada (exercicis i/o comentaris de text i/o altres exercicis), si l’estudiant no obté una nota igual o més gran que 3,9 en l'examen global, es considerarà que l’assignatura no s’ha superat.

ESTUDIANTS QUE SEGUEIXEN L'ASSIGNATURA EN LLENGUA ANGLESA:
Els/les estudiants que facin LA TOTALITAT dels treballs redactats en aquesta llengua a més de les presentacions orals i els exàmens, exercicis i activitats previstes tindran una compensació del 10% en la nota final de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a l'examen global comporta tenir a l'expedient la constància de "No presentat/da"

Observacions

La bibliografia de l'assignatura es completa amb materials que el professor/a farà arribar als estudiants a mesura que es vagin desenvolupant els temes.

Assignatures recomanades

  • Administració pública de recursos
  • Anàlisi cultural turística
  • Dimensió econòmica del mercat turístic
  • Gestió pública de les destinacions