Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció, des d’una perspectiva turística, a l'estudi teòric i anàlisi pràctic dels sistemes i instruments d'intervenció espacial a diferents escales, i regulació jurídica dels diferents instruments d'ordenació i planificació. Descripció de les principals modalitats d’espais turístics i als seus mètodes de gestió i ordenació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO  / CARLOS GARCIA ROCASALVA  / ISABEL SALAMAÑA SERRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO  / CARLOS GARCIA ROCASALVA  / ISABEL SALAMAÑA SERRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO  / CARLOS GARCIA ROCASALVA  / ISABEL SALAMAÑA SERRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. PRINCIPIS I CRITERIS BÀSICS D’ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA

          1.1. La sostenibilitat: principis, objectius i reptes per a la planificació territorial del turisme

          1.2. La planificació territorial dels espais turístics: principis bàsics i objectius

          1.3. Metodologies d'ordenació i planificació territorial turística

          1.4. La distinció entre l’ordenació territorial i l’urbanisme i la seva evolució històrica

          1.5. El planejament territorial: criteris i instruments de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial

2. URBANISME I TURISME

          2.1. Introducció a l’urbanisme i al seu marc jurídic

          2.2. Principis inspiradors de l’urbanisme a Catalunya

          2.3. Planejament urbanístic des de la perspectiva turística

          2.4. El procediment d’aprovació del planejament urbanístic i la incidència de la legislació turística

          2.5. Breu referència a l’execució urbanística i l’atorgament de llicències

3. TÈCNIQUES I INSTRUMENTS PER A L’ANÀLISI I GESTIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA

          3.1. Indicadors de potencialitat i sostenibilitat turística

          3.2. La capacitat de càrrega turística

          3.3. L’ecotaxa

          3.4. Inventari, avaluació i jerarquització de recursos turístics

          3.5. La gestió de fluxos

          3.6. Els sistemes de certificació ambiental i de qualitat turística

          3.7. La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

4. L’ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS MADURS

          4.1. El planejament urbanístic i el turisme de masses

          4.2. Els Plans d’Excel•lència Turística

          4.3. Els Plans de Requalificació de Destinacions Turístiques Madures

          4.4. El problema costaner a Catalunya i l'Estat espanyol

          4.5. Règim d’ús i ocupació del domini públic maritimoterrestre d'acord amb la Llei de costes

          4.6. L’ordenació del litoral català a través dels plans directors urbanístics dels sistema costaner (PDUSC)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 30 60
Prova d'avaluació 3 51 54
Treball en equip 12 24 36
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Aguirre i Font, Josep M. (2017). Avantprojecte de la Llei de territori. Document comprensiu. Barcelona: Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Recuperat 06/07/2017, a http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/01_ordena
 • Aguirre i Font, Josep M. (2015). El régimen jurídico del litoral catalán (1era). Barcelona: Atelier.
 • Trayter Jiménez, Joan M. (2015). Derecho urbanístico de Cataluña (5ena). Barcelona: Atelier.
 • Nel·lo, Oriol, 1957- (2006 ). Pla director urbanístic del sistema costaner de Catalunya . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Catàleg
 • Ordenar el territorio : la experiencia de Barcelona y Cataluña (2012 ). Valencia: Tirant Humanidades. Catàleg
 • Gifreu Font, Judith (2012 ). L'Ordenació urbanística a Catalunya . Barcelona [etc.]: Associació Catalana de Municipis i Comarques [etc.]. Catàleg
 • Antón Clavé, Salvador (2005 ). Planificación territorial del turismo . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Anton Clavé, Salvador (2012). 10 Lliçons sobre turisme. El repte de reinventar les destinacions. Planeta. Catàleg
 • Casariego, Joaquín (2005 ). Reinventar el destino : reflexiones sobre el espacio turístico contemporáneo = Reinventing the destination : reflections on the contemporary tourist space . Las Palmas de Gran Canaria: ASHOTEL. Catàleg
 • Fullana i Palmer, Pere (2002 ). Turismo sostenible . Barcelona: Rubes. Catàleg
 • Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos : guía práctica (cop. 2005 ). Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg
 • Pérez de las Heras, Mónica (2004 ). Manual del turismo sostenible. [Madrid]: Mundi-Prensa. Recuperat 03-07-2014, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10234545 Catàleg
 • Priestley, Gerda K. Llurdés Coit, Joan Carles Vancells Farraró, Albert (cop. 2007 ). Estrategia y gestión del turismo en el municipio . Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Rivas García, Jesús (2012 ). Planificación y gestión sostenible del turismo (3ª ed.). Oviedo: Septem. Catàleg
 • Simancas Cruz, Moisés (coord.) (2016). La planificación y gestión territorial del turismo. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Vera, J. Fernando (coord.) (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. València: Tirant Lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica Espais Litorals des de la perspectiva jurídica: Instruments de gestió i ordenació del litoral. La pràctica va acompanyada d'una sortida de camp. S'avaluarà la capacitat de realitzar una diagnosi sobre el litoral d'un municipi i d'utilitzar diferents metodologies en l'estudi del litoral. 20
Pràctica Espais Litorals des de la perspectiva territorial: Instruments de gestió i ordenació de les platges. La pràctica va acompanyada d'una sortida de camp. S'avaluarà la capacitat de realitzar una diagnosi sobre les platges d'un municipi i d'utilitzar diferents metodologies en l'estudi del litoral. 20
Examen 1: L'objectiu de l'activitat en el marc de l'avaluació continuada és avaluar el bloc d'anàlisi territorial de l'assignatura. S'avaluaran els coneixements i les capacitats adquirides en l'estudi dels continguts d'anàlisi territorial del programa. 30
Examen 2: L'objectiu de l'activitat en el marc de l'avaluació continuada és avaluar el bloc jurídic de l'assignatura S'avaluaran els coneixements i les capacitats adquirides en l'estudi dels continguts jurídics del programa. 30

Qualificació

La nota de l'assignatura es calcula a partir de la mitjana ponderada de les dos pràctiques i els dos exàmens. No hi ha examen de recuperació.
Per aprovar l'assignatura és obligatori obtenir de la mitjana dels dos exàmens un mínim de 5.
El fet de suspendre l'assignatura suposa haver-la de repetir completa el curs següent; per tant, no es guardaran notes d'exàmens o treballs d'un curs per al següent. L'estudiant que no hagi obtingut la qualificació mínima de 5 no aprovarà l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No Presentat" aquell/a estudiant que:
1. No es presenta als dos exàmens.
2. No presenta el mínim d'una pràctica.

Observacions

- Les classes es faran en català. És molt recomanable la participació activa de l'estudiant a classe.

- Alguns dels textos a analitzar estaran en llengua anglesa.

- És imprescindible que l'alumne assisteixi a les classes amb els textos doctrinals i/o legislatius corresponents. I a les sortides de camp amb els guions repartits per a la realització de les pràctiques.

- Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

- El professor no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle.

Assignatures recomanades

 • Dimensió jurídica del turisme
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques