Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'objectiu del curs "Alemany bàsic" és aprofundir els coneixements de la llengua alemanya en el <a href="http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues/" target="_blank">nivell A2</a>. La llengua s’aprèn utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme. Es dóna especial èmfasi a l'expressió oral.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup 1X

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (5%), Alemany (95%)

Grup 1Y

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (5%), Alemany (95%)

Competències

  • Utilitzar la llengua a nivell bàsic
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. <b>El tracte amb el client:</b> entendre i donar informació sobre dades, hores, el temps; informar sobre activitats programades; demanar un servei / atendre la demanda d'un servei; expressar peticions i instruccions; estratègies comunicatives de cortesia i amabilitat; entendre textos informatius, missatges escrits i telefònics.

2. <b>Oferta i tria:</b> denominar peces de roba i donar-ne l'opinió; expressar gustos, preferències i qualificacions; opinar sobre les característiques d'una destinació turística; comparar aspecte i competències; demanar l'opinió d'un altre; demanar i oferir ajuda i consell en un centre comercial.

3. <b>Festes:</b> preguntar per i dir la data; parlar sobre relacions personals i coses; expressar l’opinió i la raó; demanar ajuda; confirmar o cancel•lar una cita per escrit; llegir i escriure invitacions; anomenar festes; felicitar algú.

4. <b>Canviar de llocs:</b> explicar motius; parlar sobre experiències, relatar esdeveniments; explicar formes de residència, maneres de viure i circumstàncies; parlar de relacions familiars i formes de convivència; entendre i relatar experiències a l‘estranger; escriure i entendre missatges, també telefònics curts en l'àmbit professional.

5. <b>A casa:</b> parlar sobre la ubicació d'objectes; descriure la decoració; conversar amb els veïns; organitzar la convivència; escriure i entendre notes informatives; entendre i donar informació sobre un edifici d’interès turístic; demanar quelcom als companys de feina.

6. <b>Al voltant del menjar:</b> parlar sobre hàbits personals i regionals en el menjar; conèixer els estris de la cuina; explicar plats regionals; escriure una recepta; mantenir una conversa al restaurant; a la cafeteria de l'empresa; la invitació a casa - en conèixer les convencions.

7. <b>El món laboral:</b> donar consells sobre l'orientació laboral; expressar condicions; mantenir una conversa telefònica a la feina; oci i període vacacional a Alemanya; parlar sobre oci i maneres d'entendre la feina; entendre un text sobre el món laboral; una sol·licitut de feina per escrit.

8. <b>Estar en forma:</b> entendre i donar consells de salut; preguntar per i expressar interessos i emocions; cercar i donar informació sobre programes i viatges d'esport: demanar i donar informació per telèfon; fitness a l'empresa.

9. <b>Formació i fer carrera:</b> parlar sobre somnis i plans de la infància i adolescència, parlar sobre la formació (post-)escolar; expressar opinions; el sistema educatiu; entendre ofertes formatives; criteris per elegir una professió; presentar una professió ideal; escriure un CV.

10. <b>Celebracions i regals:</b> parlar sobre idees per regals i els seus destinataris; expressar peticions i recomanacions; entendre missatges sobre un casament; parlar sobre una festa; expressar opinions, preferències i importància; planificar una festa.

11. <b>El cap de setmana:</b> parlar sobre desitjos; expressar contradiccions; fer propostes i respondre a propostes pel cap de setmana; entendre un calendari d’activitats, entendre anuncis d’esdeveniments escrits i a la radio.

12. <b>Les meves coses:</b> opinar sobre pisos i decoracions; expressar prioritats; descriure objectes; fer comparacions; donar arguments per triar un regal; llegir una estadística sobre la despesa dels consumidors alemanys, parlar sobre la despesa; parlar sobre objectes personals; un formulari de comanda

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 30 15 45
Classes participatives 45 20 65
Elaboració de treballs 0 10 10
Prova d'avaluació 5 5 10
Visionat/audició de documents 10 10 20
Total 90 60 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Expressió oral Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Expressió escrita fora de l'aula Els escrits són obligatoris. 0
Expressió escrita Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Comprensió escrita Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Comprensió oral Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Tests de lliçó Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20

Qualificació

Per aprovar l’assignatura, els estudiants poden optar per una de dues opcions:
• Avaluació continuada o
• Examen final

Avaluació continuada
Per tal d'entrar a l’avaluació continuada, l’estudiant ha de tenir una assistència de com a mínim el 80% de les classes, estar al dia amb els exercicis que acompanyen les lliçons i entregar tots els escrits a casa més la seva correcció.

En el cas que l’estudiant no entrega els treballs en la data establerta, la tasca compta com a no presentada i se li atorga un zero (0).
La nota de l’avaluació continuada es desglossa de la següent manera:
• Avaluació continuada 100 punts*
o Expressió oral 20 punts: 3 presentacions, gravacions i un examen oral
o Expressió escrita a classe 20 punts: 4 expressions escrites a classe
o Ús de la Llengua 20 punts: 4 tests d’ús de la llengua
o Comprensió oral 20 punts: 4 comprensions orals
o Comprensió escrita 20 punts: 4 comprensions escrites
*La última prova de cada habilitat lingüística val el doble de cadascuna de les altres.

Per superar l’assignatura, l’estudiant ha d’obtenir un mínim de 50 punts dels 100 possibles en cada habilitat.
Estudiants que obtenen menys de 50 punts en qualsevol de les cinc habilitats suspendran l’assignatura.

Examen final
La nota de l’examen final és la suma dels resultats en totes les habilitats lingüístiques avaluades en l’examen final.
L’examen final es desglossa de la següent manera:
• Examen final 100 punts
o Expressió oral 20 punts
o Expressió escrita 20 punts
o Ús de la Llengua 20 punts
o Comprensió oral 20 punts
o Comprensió escrita 20 punts
Per superar l’assignatura, l’estudiant ha d’obtenir un mínim de 50 punts dels 100 possibles en cada habilitat.
Estudiants que obtenen menys de 50 punts en qualsevol de les cinc habilitats suspendran l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin presentat a l'examen global.

Observacions

Requisits per cursar aquesta assignatura: Haver cursat alemany inicial, o tenir el nivell A1 d’alemany.

Durant aquest curs, consolidareu els coneixements adquirits el curs anterior i els ampliareu, assegurant-vos la base necessària per convertir el vostre alemany en una eina útil pel vostre desenvolupament professional i del que desitgem que us aporti també satisfacció personal.
Haureu de dedicar com a mínim 4 hores setmanals fora de l'aula a l'aprenentatge de la llengua.

Tutories: Els horaris de tutoria es comunicaran a principi de curs.
Consulteu les vostres professores tant bon punt us trobeu amb un dubte pel que necessiteu ajuda.


Llibres de text:
Schritte international neu 3 Kursbuch und Arbeitsbuch ISBN 978-3193010841 Editorial Hueber
Schritte international neu 4 Kursbuch und Arbeitsbuch ISBN 978-3196010848 Editorial Hueber
Amb els llibres originals podreu fer servir una app gratuita que permet escoltar i veure en el vostre smartphone tots els àudios i videos del llibre de curs.

Assignatures recomanades

  • Alemany inicial
  • Preparatori I d'alemany (nivell I)