Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA HELENA BENITO MUNDET  / PILAR MORERA BASULDO
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA HELENA BENITO MUNDET  / DAVID MALDONADO GUTIERREZ
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • CIFCE6- Registrar les transaccions que realitza l'empresa segons la normativa comptable i fiscal, i revisar i analitzar els resultats obtinguts

Continguts

1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

          1.1. Introducció

          1.2. Obligacions fiscals de l'IVA

          1.3. Registre d'operacions amb IVA

          1.4. Liquidacions d’IVA

2. IMPOST DE SOCIETATS

          2.1. Introducció

          2.2. Obligacions tributàries de l'IS

          2.3. Els pagaments fraccionats

          2.4. Càlcul i registre de l'IS

3. OPERACIONS INTERNACIONALS

          3.1. Tipus d'operacions internacionals

          3.2. IVA en operacions internacionals

          3.3. Moneda estrangera

4. OPERACIONS COMPLEXES AMB ELEMENTS D'ACTIU:

          4.1. Pèrdues de valor: reversibles i irreversibles

          4.2. Leasing

5. FINANÇAMENT PROPI

          5.1. El capital

          5.2. Autofinançament: el resultat (periodificacó)

          5.3. Repartiment de beneficis

6. FINANÇAMENT ALIÈ

          6.1. Tipus de finançament aliè

          6.2. Pòlisses de crèdit

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 0 6
Classes expositives 4 18 22
Classes participatives 10,5 12 22,5
Classes pràctiques 16 45 61
Elaboració de treballs 3 15 18
Prova d'avaluació 4,5 10 14,5
Resolució d'exercicis 6 0 6
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Albelda Pérez, Esther (cop. 2017 ). Introducción a la contabilidad financiera : ejercicios básicos :|badaptado al Real Decreto 602 (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cantorna Agra, Sara (cop. 2016 ). Contabilidad de las operaciones societarias . Madrid: Garceta. Catàleg
 • Lladó Badosa, Miquel (2009 ). Curs de comptabilitat financera . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Martínez Alfonso, Antonio Pascual (2016 ). Casos prácticos del PGC y PGC Pymes y sus implicaciones fiscales (5ª ed.). Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer. Catàleg
 • Omeñaca García, Jesús (cop. 2008 ). Contabilidad general (11a ed.). Bilbao: Deusto. Catàleg
 • Omeñaca García, Jesús (2008 ). Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades (6a ed). Barcelona: Deusto. Recuperat 28-06-2010, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10317178 Catàleg
 • Pla General de Comptabilitat : edició universitària (DL 2008 ). Madrid [etc.]: McGrawHill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Reptes i reflexions Es valoraran les solucions plantejades als reptes i el contingut de les reflexions 10
Pràctiques d'informàtica S'avalua un exercici realitzat mitjançant un programa informàtic de comptabilitat. 5
Elaboració de treballs S'avalua el treball presentat en el seu conjunt: format, contingut, presentació,... 60
Proves d'avaluació S'avaluen els continguts impartits. 25

Qualificació

L'avaluació es basarà en qualificar les activitats següents:
- Reptes i reflexions
- Pràctiques d'informàtica
- Presentació de treballs
- Proves d'avaluació


Per assolir la nota corresponent al bloc Reptes i reflexions (10%), cal haver lliurat com a mínim el 90% de les tasques encomanades. Aquesta activitat no és recuperable.

Les pràctiques d'informàtica (5%) consisteixen en la resolució d'un exercici de cicle comptable complet utilitzant un programa informàtic de comptabilitat. Aquesta activitat no és recuperable.

Els estudiants hauran de presentar un treball (60%) que consisteix en una simulació de l'activitat d'una empresa, també utilitzant un programa informàtic de comptabilitat. Es podrà fer per equips. Aquesta activitat no és recuperable.

Hi haurà dues proves d'avaluació (25%), aproximadament a mitjans i a finals del semestre. La primera equivaldrà a un 25% d'aquesta part de la nota, i la segona al 75% restant. L'estudiant haurà d'assolir un mínim d'un 5 en aquesta part per poder aprovar l'assignatura. En cas que no assoleixi aquest mínim, podrà recuperar aquesta part en l'examen de recuperació.


D'altra banda, es requerirà a l'estudiant una assistència mínima al 80% de les sessions

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran no presentats aquells estudiants que no compleixin amb les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Introducció a la comptabilitat
 • Matemàtiques empresarials