Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques per a comprendre el rol de la direcció d'organitzacions i facilita la integració i el desenvolupament de les actituds i aptituds necessàries per al lideratge.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 12-13:30, dc 12-13:30

Competències

  • Prendre decisions estratègiques, tàctiques i operatives per a resoldre problemes empresarials amb tècniques de suport a la presa de decisions.

Continguts

1. La gestió del talent

          1.1. The Black Box

          1.2. The Black Box of Consciousness

          1.3. Màxim potencial i performance

2. El desenvolupament de competències

          2.1. Conceptualització i caracterització de les competències

          2.2. Procés de desenvolupament de competències

          2.3. El Coaching: una potent eina de desenvolupament

3. El procés de pensament estratègic

          3.1. Fonaments d’estratègia i fases del procés de formulació

          3.2. El procés de reflexió estratègica

          3.3. L'anàlisi estratègica

          3.4. El disseny estratègic

4. El Model SIM de lideratge personal

          4.1. El lideratge personal

          4.2. La presa de consciència

          4.3. La llibertat d'elecció: Generació de la visió (somni)

          4.4. La creació mental: Concreció de la visió

          4.5. La creació física: Implementació de la visió

5. A la recerca de la felicitat

          5.1. Un camí cap a la felicitat

          5.2. El factor humà

          5.3. Fluïdesa i rendiment en un context de major felicitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6 20 26
Classes expositives 16 0 16
Classes participatives 1 0 1
Classes pràctiques 19 20 39
Elaboració de treballs 1 27 28
Prova d'avaluació 0 20 20
Treball en equip 2 18 20
Total 45 105 150

Bibliografia

  • Covey, Stephen R (2009 ). Els 7 hàbits de la gent altament efectiva : lliçons magistrals sobre el canvi personal . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
  • Whitmore, John (2010). Coaching. El método para mejorar el rendimiento de las personas. Madrid: Paidós.
  • Gimbert, Xavier (2010 ). Pensar estratégicamente : modelos, conceptos y reflexiones . Barcelona: Deusto. Catàleg
  • Rao, Srikumar S. (2006). Abriendo puertas. Barcelona: Urano. Empresa Activa.
  • Lyubomirsky, Sonja (2008). La ciencia de la felicidad. Un método probado para conseguir el bienestar. Barcelona: Urano.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball sobre un llibre a elegir
(vegeu llista a Criteris de qualificació)
Treball voluntari 5
Síntesi de les sessions de classe A penjar al Moodle el mateix dia de la sessió. Només poden presentar l'activitat els assistents a la sessió corresponent. Mínim de síntesis per poder presentar-se a l'examen: 60% 10
Participació argumentada Voluntària per a l’avaluació, però indispensable per a una correcta comprensió dels continguts 10
Establiment d'un pla de desenvolupament i/o millora d'una competència personal i/o professional Treball a entregar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 10
Elaboració i presentació d’un treball en equip Treball a entregar i a presentar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 10
Activitats complementàries d’aprenentatge Activitats i/o treballs voluntaris, indispensables per a una millor integració dels continguts 10
Examen final A realitzar necessàriament per poder aprovar l’assignatura 45

Qualificació

L'avaluació de l'aprofitament de l'assignatura es farà seguint els següents criteris i puntuacions màximes*:

- Treball entregat sobre un llibre a elegir (5% de la nota final):

Llista de llibres entre els que elegir:
Kelly (Matthew) (2008), El Gerente de Sueños. La mejor forma de motivar e involucrar a los empleados, Barcelona, Urano, Empresa Activa.
Jaworski (Joseph) (1999), Sincronicidad. El camino interior hacia el liderazgo, Barcelona, Paidós.
Cirque du Soleil (2006), La magia, Barcelona, Urano, Empresa Activa.
Hunter (James C.) (2002), La paradoja: un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo, Barcelona, Urano, Empresa Activa.
Ramon-Cortés (Ferran) (2005), L’illa dels 5 fars. Un recorregut per les claus de la comunicació, Barcelona, RBA, La Magrana.
Hsieh (Tony) (2013), Delivering Happiness ¿Cómo hacer felices a tus empleados y duplicar tus beneficios?, Profit Editorial (1ª edició en Anglès 2010).

Contingut i estructura del treball:
.Resum propi (no copiat) dels aspectes més importants del llibre.
.Findings: Breu relació de les conclusions fonamentals a les que arriba el llibre.
.Keywords: Relació d’un màxim de 6 paraules clau que caracteritzin l’àmbit en el que es situa el llibre.
.Aportacions personals obtingudes del llibre a nivell de coneixement i d’aplicació.
.Reflexions finals.

Qualificació:
A parts iguales entre els cinc apartats contemplats en l’estructura.

- Síntesi de les sessions de classe (10% de la nota final):

Contingut i estructura:
Aspectes més importants tractats durant la sessió i utilitat i aplicació personal i/o professional dels mateixos.

Qualificació:
.Màxima puntuació de cada síntesi penjada al Moodle, sempre i quan s’adeqüi als continguts de les sessions.
.Puntuació global de l'activitat: Mitjana de les puntuacions de les síntesis penjades, ponderada pel tant per cent de les síntesis penjades.

- Participació argumentada (10% de la nota final):

Contingut:
Compartir coneixements i experiències que afavoreixin l’aprenentatge col•lectiu en les sessions de classe.

Qualificació:
Autoavaluació o coavaluació, si fos el cas*.

- Establiment d’un pla de desenvolupament i/o millora d’una competència personal i/o professional (10% de la nota final):

Contingut i estructura:
Combinació dels temes 3 i 4 del programa i de la seva bibliografia.

Qualificació:
Contingut (65% de la nota del treball):
. Compliment dels objectius establerts.
. Selecciona i sistematitza la informació de forma eficient.
. La metodologia és adequada.
. Les conclusions són correctes i estan ben argumentades.
. Arriba a resultats significatius i rellevants.
Presentació escrita (35% de la nota del treball):
. L'estructura és adequada (portada, índex, introducció, desenvolupament, conclusions, fonts bibliogràfiques, altres).
. El text és coherent, clar, cohesionat, precís i gramaticalment correcte.
. La bibliografia és correcta i actualitzada i el seu ús és apropiat.

- Elaboració i presentació d'un treball en equip (10% de la nota final):

Llista de temes entre els que elegir:
Qualsevol tema amb entitat dins del programa de l’assignatura.

Contingut i estructura:
Basats en articles i documents científics.

Qualificació:
Treball individual realitzat (50% de la nota del treball):
.Autoinforme i informes dels altres membres de l'equip i del docent (coavaluació), si fos el cas*.
Contingut (30% de la nota del treball):
Vegeu mateix punt de l’activitat anterior.
Presentació escrita (10% de la nota del treball):
Vegeu mateix punt de l’activitat anterior.
Presentació oral i defensa (10% de la nota del treball):
. L'estructura de la presentació és adequada.
. Fa un ús encertat de recursos visuals i/o tecnològics per enriquir la presentació.
. Els arguments s'expressen amb claredat, de manera coherent i entenedora.
. L'alumne ha respost de manera adequada a les preguntes formulades.
. L'alumne demostra coneixement i domini del tema analitzat.
. L'alumne administra el temps disponible per a la presentació de manera adient.

- Activitats complementàries d’aprenentatge (10% de la nota final):

Contingut:
Activitats i/o treballs relacionats amb la consolidació de les competències de l’assignatura. Entre ells, el disseny i posada en marxa del TFG i projectes de caire professional i la presentació pública del pla de desenvolupament.

Qualificació:
Autoavaluació o coavaluació, si fos el cas*.

- Examen final (45% de la nota final):

Contingut:
Coneixements adquirits del programa impartit, la seva aplicació a treballs individuals i en equip i les lectures, treballs complementaris i altres activitats realitzades.

Qualificació:
.Suma de les puntuacions de les qüestions d’examen.
.No requereix nota mínima.

NOTA: Si algun dels treballs entregats està plagiat o copiat, la nota final de l'assignatura serà un zero.

*Possibilitat d’ampliar o de reduir l’autoavalució i/o la coavaluació en funció de l’aprofitament del curs, entès com el nivell de participació i compromís i del treball individual i col•lectiu del grup de classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant es considerarà No Presentat quan es donin un o els dos criteris següents:
- No hagi entregat algun o tots els treballs d'obligada entrega.
- I/o no s'hagi presentat a l'examen final.

Observacions

Metodologia docent:
-Combinació de classes magistrals dinàmiques i participatives.
-Es requereix la participació activa de l’estudiant.
-Es potencia el treball en equip.
-Es visionen documents audiovisuals relacionats amb la matèria del curs.
-La bibliografia penjada al web serveix de suport al treball realitzat en les sessions, però no pot substituir-lo, ni tampoc al treball personal, i només és una part de la que hi ha incorporada a cada tema.

Atenció a l’estudiant:
Pot resoldre els dubtes sobre alguns conceptes, però no pot substituir la interacció ni el necessari debat de les sessions de classe.