Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANDREAS KYRIACOU  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 10:30- 12, dc 9- 10:30

Competències

  • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
  • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
  • Analitzar el funcionament del sistema econòmic i ser capaç de contextualizar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques.
  • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.

Continguts

1. Introducció a l'economia mundial

2. La Unió Europea

3. Relacions econòmiques internacionals i sector exterior

4. Mercat de treball i context social

5. Sector públic

6. Sectors econòmics

7. El procés de desenvolupament de l’economia espanyola

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11 35 46
Classes expositives 45 0 45
Exposició dels estudiants 3 24 27
Prova d'avaluació 2 30 32
Total 61 89 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici temes 1 a 4 Prova tipus test amb preguntes de resposta veritable o fals en que les respostes equivocades resten el 50% del valor que es dóna a una resposta correcta. Es pot proposar respondre a una pregunta oberta de resposta curta. 10
Exercici temes 5 a 7 Prova tipus test amb preguntes de resposta veritable o fals en que les respostes equivocades resten el 50% del valor que es dóna a una resposta correcta. Es pot proposar respondre a una pregunta oberta de resposta curta. 10
Exercici d'anàlisi i aprofundiment en temes d'economia espanyola i/o mundial. Activitat pensada per a ser treballada en grup per a fomentar l'aprenentatge cooperatiu entre estudiants. Es valora saber treballar en equip i el grau de preparació de l'argumentació. També es valora el grau de participació, la coherència dels arguments defensats i e grau d'anàlisi en la presentació de les conclusions finals. 20
Examen global Contestar correctament les preguntes proposades, a més de realitzar els comentaris de textos que es puguin donar. Interrelacionar els conceptes apresos a l'assignatura i a les assignatures relacionades 60

Qualificació

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

1) L’assignatura es supera obtenint una qualificació global = 5/10 punts
2) La qualificació constarà de:
• 40% de la nota: activitats diverses que poden ser exercicis i/o comentaris de text, vídeos o altres materials que es considerin escaients a l’assignatura
• 60% de la nota: examen global

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ:

A) AVALUACIÓ CONTÍNUA

• Cal fer com a mínim el 80% de les activitats proposades per a tenir dret a fer l’examen global.
• En cas de no realitzar alguna de les activitats proposades:
--- Si és una activitat avaluable, la qualificació per aquella prova o pràctica, per defecte serà 0
--- Si és una activitat no avaluable, no formarà part del total d’activitats mínimes requerides per a poder-se presentar a l’examen

B) EXAMEN GLOBAL

• Al final del quadrimestre l’estudiant haurà de realitzar un examen global de tot el contingut de l’assignatura.
• En cas d'haver-hi examen global de "recuperació", la seva ponderació en la nota global de l'assignatura serà la mateixa que en el cas anterior
• Amb independència de la nota mitjana obtinguda en proves d’avaluació continuada (exercicis i/o comentaris de text i/o altres exercicis), si l’estudiant no obté una nota igual o més gran que 3,9 en cap de les convocatòries d'examen global, es considerarà que l’assignatura no s’ha superat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a l'examen global comporta tenir a l'expedient la constància de "No presentat/da"

Observacions

L'estudiant pot decidir seguir o no l'avaluació continuada. També pot decidir si vol o no vol realizar i presentar les actvitats d'avaluació com són les proves test i exercicis d'anàlisi de temes de l'actualitat económica espanyola i/o mundial o exercici de debat que hi haurà al llarg del curs.
En aquests casos cal tenir en compte que dins la graella de notes global hi faltaran valors. Per defecte, el valor agafat per l'aplicatiu és 0. Per tant el consell és presentar-se i fer el màxim d'exercicis proposats i participar, en el debat.

Assignatures recomanades

  • Anglès per a l'economia
  • Història econòmica
  • Història econòmica d'Espanya
  • Instruments d'economia aplicada (I)
  • Introducció a l'economia
  • Temes d'actualitat econòmica